Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk 6.9.2023

En stor del av våra skogar har lämnats åt sitt öde: ”En ovårdad skog ger inte bra avkastning och är utsatt för olika skador”

Cirka var tionde skogsägare vet inte vad hen ska göra med sin skog. ”I Finland finns det alltför mycket skogsbruksland som inte alls vårdas eller vårdas bristfälligt”, säger Marika Makkonen som är chefspecialist på skogsbruksaffärsverksamhet vid LokalTapiola.

Det finns nästan 600 000 privatskogsägare i Finland. De flesta ägarbytena sker fortfarande i samband med arvsskiften. Ofta har de som ärver skogen inte tid eller kunskaper att vårda den. Skogen kanske ligger långt borta och det finns inte tid att besöka den. Det kan även hända att skogsfastigheten som fås i arvsskiftet är liten, vilket i sin tur kan minska intresset att vårda den affärsmässigt.

− Det finns alltför mycket plantbestånd och unga gallringsskogar i Finland som är lämpliga för virkesproduktion men som inte alls vårdas eller vårdas bristfälligt. Skogsägaren tänker nödvändigtvis inte på hur stor ekonomisk förlust det orsakar, säger Marika Makkonen , chefspecialist på skogsbruksaffärsverksamhet vid LokalTapiola.

Enligt Makkonen är en orsak att många fortfarande inte ser skogen som en investeringstillgång, vilken den förvisso är.

− Dålig vård leder till att avverkningen skjuts upp, försämrad kvalitet på säljbart virke och lägre virkespriser. Bristfällig vård ökar även risken att skogen utsätts för olika skador. I värsta fall kan det leda till att träden endast har värde som energived.

Klimatförändringen och att extrema väderhändelser blir vanligare ökar även riskerna i Finlands skogar.

− Den försvagade motståndskraften hos överårig granskog bidrog till exempel till att granbarkborren spred sig i Mellaneuropa och Sydeuropa. Precis som för människorna så är hälsan viktig även för trädbestånden, säger Makkonen.

Förbered dig på skador med bra skogsvård och försäkringar

Vad innebär då en bra skogsvård nuförtiden?

− En bra skogsvård innebär bland annat att man väljer rätt träslag och vidtar rättajmade åtgärder med beaktande av skaderiskerna i plantbestånd samt i ungskog och äldre skog, säger Makkonen.
Om vården av plantbeståden försummas, växer trädbeståndet långsammare och plantorna kan till och med dö.

− När trädbeståndet gallras blir trädbeståndet grövre och håller högre kvalitet. Då binder beståndet även mer koldioxid, och det håller även på att uppstå en marknad för det.

I Finland har antalet granbestånd ökat.

− Många skogsägare funderar på vilka andra trädslag än gran de kunde odla men om jordmånen lämpar sig bäst för gran, är det inte helt lätt att hitta ett ersättande trädslag. Experter kan vara till hjälp även i det.

Om det inte finns tid eller kunskaper att vårda skogen, lönar det sig att fundera på olika sätt och möjligheter att äga skogen. Ett alternativ är att ansluta sin skogsfastighet till en samfälld skog som vårdas av experter.

Makkonen påminner dock att skador kan ske även i skogar som får den bästa skogsvården.

− Därför lönar det sig att försäkra skogen.

LokalTapiola Samfälld skog – den snabbaste växande samfällda skogen i Finland

  • LokalTapiola Samfälld skog grundades i oktober 2021.

  • I Finland finns sammanlagt 594 samfällda skogar . LokalTapiola Samfälld skog har under knappa två år vuxit till en av de 15 största samfällda skogarna i Finland.

  • År 2022 var totalavkastningen 9,8 % och överskottet som delades ut till delägarna var 3,6 %.

  • Hållbarhet utgör en viktig del av den lönsamma skogsvården av LokalTapiola Samfälld skog. Förvaltningsnämnden utreder aktivt om det finns skog som kan skyddas på den samfällda skogens marker. Ett aktuellt projekt är restaureringsprojektet i Kuopio som hör till livsmiljöprogrammet Helmi .

  • En samfälld skog är det mest skatteeffektiva sättet att äga skog för en privatperson eftersom skattesatsen för samfälld skog (26,5 %) är lägre än skattesatsen för kapitalinkomst (30 % / 34%).

Du kan träffa LokalTapiolas skogsexperter på skogsutställningen Silva i Joensuu 8–9.9.