Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi2.11.2023

Många gör ändringar i sin placeringsportfölj varje månad - majoriteten uppgör ingen placeringsplan

En stor del av finländarna säger att de placerar och använder till och med varje månad tid för att planera och göra placeringar. Ändå placerar merparten utan en placeringsplan. LokalTapiolas ekonom Hannu Nummiaro uppmanar alla att placera men ger råd för att undvika fallgropar i placerandet.

Att placera är bekant för allt fler finländare. I enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt uppgav över hälften av de drygt 2 000 som svarade att de placerar.

Merparten säger att de placerar då och då. Nästan var fjärde berättade att de placerar flera gånger om året. Var sjätte sköter sin placeringsportfölj en gång per år och lika många uppskattade att det kan gå flera år däremellan.

Många anger dock att de gör det ofta. Cirka var femte placerare som svarade på enkäten berättar att de planerar och gör placeringar i genomsnitt en gång i månaden. Det är få som sköter sina placeringar varje dag. Däremot granskar åtta procent sina placeringar flera gånger varje månad.

- Det finns många olika typer av placerare, vissa är intresserade av att följa ekonomin och placeringsmarknaderna och en del använder helst sin fritid till annat men för alla lönar det sig ändå att övergå från ett bankkonto, som bibehåller besparingarnas köpkraft dåligt, till placeringsmarknaderna med bättre avkastning. Fonder som bibehåller köpkraften lämpar sig för lätt skötsel av vardagsekonomin. En femtedel berättar att de placerar en gång i månaden, många av dem är sannolikt regelbundna månadsplacerare, säger LokalTapiolas ekonom Hannu Nummiaro.

- En aktiv handel är en av de potentiella fallgroparna med placerande. Det är inte lätt att systematiskt vinna på marknaderna speciellt inte med beaktande av de ökade handelskostnaderna. Genom att inte lita för mycket på de egna kunskaperna och undvika flockplacerande kan man spara en stor slant. Å andra sidan om man sätter sig in i ämnet tillräckligt och har ett analytiskt grepp kan man även lyckas vinna över marknaderna. På basis av enkäten placerar ändå bara sex procent flera gånger varje vecka eller oftare.

Männen tycks vara en aning mera aktiva placerare än kvinnorna enligt enkäten. 26 procent av männen säger att de planerar sina placeringar flera gånger om året. Bland dem finns även de som handlar dagligen. Däremot är en gång per år den mest vanliga intervallen för placerande bland kvinnor.

Även yngre placerar en aning oftare än äldre placerare.

Det är få som uppgör en placeringsplan

Trots att det är vanligt att placera verkar de flesta inte ha gjort en placeringsplan. Av placerarna som svarade på enkäten berättade 63 procent att de inte har gjort en placeringsplan.

Det är fler än två av tre kvinnliga placerare som saknar en plan. Av männen meddelade 59 procent att de inte gjort någon plan.

-Enligt enkäten kan man säga att 18 procent av finländarna placerar enligt en placeringsplan, 36 procent placerar utan en placeringsplan och resten 46 procent placerar inte alls. Resultaten är i den meningen bara riktgivande eftersom en placeringsplan inte har definierats i enkäten och människorna har säkert olika uppfattningar om vad man vågar kalla en ordentlig placeringsplan. En placeringsplan för en månadssparare innehåller enkelt sett en summa som är lämplig för den egna ekonomin och en fond enligt den egna risktoleransen, som lätt ger en effektiv diversifiering även med små summor. I den meningen kan svaren om hur allmän en placeringsplan är vara i underkant. Å andra sidan har professionella placerare mycket detaljerade placeringsplaner, funderar Nummiaro.

Läs här om att göra en professionell placeringsplan.

De som har gjort en placeringsplan har åtminstone antecknat sina val av direkta och indirekta placeringar samt placeringssumman per månad eller år. Lite under hälften av placeringsplanerna innehåller innehavstid, placeringstidpunkt och avkastningsmål.

Mera sällsynt är att skriva upp den tid som används för placerande. Endast en klar minoritet av dem som gjort en placeringsplan har i sina placeringsplaner definierat sektor- och landsfördelningen för sina placeringar.

-I hushållets placeringsplan lönar det sig att börja med att fundera på livscykeln för den egna ekonomin och på de konkreta målen för placerandet. Dessa bestämmer placeringshorisonten som utgör grunden för risktoleransen. Därefter kan man börja planera en lämplig fördelning i tillgångsslag och en tillräcklig diversifiering. Sedan kommer valen som gäller verkställandet såsom den mest allmänna delen av placeringsplanen dvs. valet mellan direkta placeringar och fonder. Valen som görs behöver inte utesluta varandra utan fonder kan väljas som en del av helheten såsom många i praktiken gör, säger Nummiaro.

- Andra val i anslutning till verkställande är aktivt placerande dvs. placerande som strävar efter överavkastning eller passivt placerande dvs. placerande som kostnadseffektivt följer marknadsindexen samt principer för hållbart placerande.

Nummiaro påminner oss om att hålla fast vid placeringsplanen trots de svagare perioderna på marknaderna. På detta sätt säkerställer man att köpen även görs i objekt som avkastar särskilt bra och å andra sidan undviker man att sälja just när bottnen har nåtts och förlora uppgångsdagarna som alltid kommer.

- Det lönar sig att fästa uppmärksamhet på valet av risknivå i planeringen så att man också kan vara stark under svagare tider. Det lönar sig att börja genast och fast med en lägre risknivå. När man blir mera erfaren kan man övergå till en mera avkastningsinriktad fördelning i placeringsslag.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar Public. Enkäten besvarades av 2 129 personer under perioden 19-25.5.2023, vilka representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år. Felmarginalen i enkäten är +/- 2,1 procentenheter. På frågorna om placerande svarade 1 099 finländare som placerar.