Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi24.8.2023

Tammerfors är fortfarande favorit för finländare som vill flytta - Helsingfors och Esbo favoriter i förverkligade flyttningar

Två städer i södra Finland, Tammerfors och Helsingfors, är fortsättningsvis de mest attraktiva flyttmålen för finländarna. Invandringen ger fart åt urbaniseringen.

Om finländarna fritt fick välja sin flyttort, är de större städerna i Finland de mest önskade flyttmålen.

I enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt är Tammerfors finländarnas mest populära inflyttningsort. 15 procent av dem som svarade på enkäten skulle vid tillfälle vilja flytta till Tammerfors. Birkalands centrum har bibehållits som den mest lockande inflyttningsorten redan i tre enkäter efter varandra. Såhär funderade finländarna kring sitt val av boningsort år 2021.

Enligt enkäten lämnar Helsingfors bara en aning efter Tammerfors vad gäller attraktiviteten. Enligt enkäten skulle 14 procent välja Helsingfors som sin boningsort om de fick välja fritt. Helsingfors dragningskraft som inflyttningsort har ökat en aning jämfört med den förra enkäten men huvudstaden lämnar fortsättningsvis en aning efter Tammerfors.
På basis av åldersfördelningen föredrar yngre klart Helsingfors. Av de yngre som svarade på enkäten, under 25 år, skulle nästan var fjärde helst flytta till Helsingfors. Av de äldre, över 75-år, skulle däremot bara var tionde välja Helsingfors som sin boningsort.

Tammerfors lockar för sin del mest de i åldern 45-54 år som svarade på enkäten. Fler än var sjätte av dem skulle gärna flytta till Tammerfors.

-Tammerfors har varit det populäraste inflyttningsmålet (18 % av finländarna, när svaren ”Kan ej säga” lämnats bort) redan under flera år. Ändå var Tammerfors flyttmålet vid bara sex procent av de förverkligade flyttningarna i hemlandet i fjol (både flyttningar mellan kommuner och inom kommuner har räknats med), så intresset för Tammerfors är tredubbelt jämfört med de praktiska besluten. I praktiken flyttar man oftast relativt nära och funderingar om nyttan och kostnaderna leder inte alltid till att drömmar förverkligas, säger LokalTapiolas ekonom Hannu Nummiaro.

Enligt Nummiaro syns Tammerfors popularitet som flyttmål också i nettoomflyttningen mellan kommuner. Tammerfors har under det senaste året varit Finlands största nettovinnare med 3 475 personer.

Nettoinvandringen till Finland har under samma tidpunkt varit mycket livlig och av detta flyttflöde har Tammerfors dessutom fått en nettovinst på 2 643 personer. Av invandrarna kom sex procent till Tammerfors år 2022 dvs. andelen av flyttningar var samma som av flyttningar inom hemlandet.

-Med beaktande av nettoinvandringen måste Tammerfors dock godta att Helsingfors och Esbo har starkare dragningskraft vad gäller den totala nettoflyttningen under det senaste året. Helsingfors och Esbo har därtill växt i och med den naturliga befolkningstillväxten dvs. det har funnits fler födda än döda medan Tammerfors har förlorat något inom detta område.

Av de stora städerna i Finland är Åbo det tredje populäraste flyttmålet. Av de som svarade på enkäten skulle 6 procent vilja flytta till Åbo. Stadens attraktivitet har ökat en aning jämfört med enkäten i fjol och staden är nu klart mera attraktiv än till exempel Esbo, Uleåborg och Jyväskylä.

Landsbygden avfolkas fortfarande

Enligt enkäten Vardagsgranskning skulle 12 procent vilja flytta till en liten landsortsaktig ort. För sju procent av de som svarade är någon mindre stad den mest önskade boningsorten och fyra procent skulle välja landsbygden.

Under coronatiden såg man tecken på att finländarna längtar efter rymligare utrymmen för att distansarbeta. Även de kraftigt ökade bostadspriserna speciellt i huvudstadsregionen och i de övriga centrala större städerna inverkade på att viljan att flytta till mindre orter och landsbygden började öka.

Sanningen är dock en annan. Huvudstadsregionens dragningskraft har efter coronatiden igen börjat öka och avfolkningen av landsbygden ökar.

-46 procent av Finlands befolkning bor annanstans än i de tjugo största städerna men bara 27 procent av finländarna skulle på basis av enkäten vilja flytta dit. Tätbefolkade och landsortsaktiga kommuner har hela tiden förlorat så mycket i nettoomflyttningen mellan kommunerna och i den naturliga befolkningstillväxten att inte ens en nettoinvandring kan rädda dem. Utsikterna är svaga med tanke på både kommunekonomin och bostadsefterfrågan, säger Nummiaro.

-När coronapandemin började förlorade huvudstadsregionen i ett par år i nettoomflyttningen mellan kommunerna men har nu under det senaste året igen blivit vinnare. Befolkningsmängden ökade i huvudstadsregionen även under denna tid eftersom nettoinvandringen mångdubbelt ersatte flyttningarna till övriga Finland. Därtill räckte nativiteten i huvudstadsregionen till för att öka invånarantalet till skillnad från övriga Finland.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar Public. Enkäten besvarades av 2 129 personer under perioden 19-25.5.2023, vilka representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år. Felmarginalen i enkäten är +/- 2,1 procentenheter.