Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi19.5.2023

Lämnar du tiotusentals euro i arvsskatt efter dig? LokalTapiolas expert: ”Det finns olika sätt att förbereda sig”

Få klarar av att med lätthet betala en arvsskatt på tusentals eller tiotusentals euro. Många finländares egendom består av fast egendom som det tar länge att realisera. Jurist Mika Lehto vid LokalTapiola Livbolag berättar hur det går att förbereda sig på arvsskatterna.

Skulle du plötsligt kunna betala tiotusentals euro i arvsskatt? Enligt LokalTapiola Livbolags beräkning kan arvsskatten lätt bli tiotusentals euro, särskilt för en person som ensam ärver hela egendomen.

Det har offentligt rapporterats att tusentals finländare har obetalda arvsskatter som gått till utsökning. Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen har arvsskatterna som gått till utsökning ökat varje år sedan 2019.

För majoriteten av finländska arvtagare har arvet och arvsskatten inte orsakat problem, eftersom arvslotten för de flesta är mindre än det skattefria beloppet på 20 000 euro. Den kalkylmässiga arvsförmögenheten ökar dock, vilket troligtvis betyder att även arvslotterna ökar. Samtidigt är det färre som delar på arvet.

Vanligtvis har arvtagaren inga problem med att betala arvsskatten om hen har kontanter eller andra likvida tillgångar som hen lätt kan realisera. Det är även lättare att betala arvskatten om en del av arvet är sådana tillgångar. För många är det här dock inte fallet.

En stor del av finländarnas egendom och även egendom som går till arv är fast realegendom, till exempel bostäder, sommarstugor och fordon.

Jurist Mika Lehto vid LokalTapiola Livbolag berättar att finländarna nog tänker på arvsfrågor, men att det ofta är den äldre generationen som gör det. Även bristen på information orsakar problem.

– Folk tänker nog säkert på de här sakerna på förhand, särskilt äldre människor. Ofta kan dock bristen på information göra det svårare att tänka på dem. Det kan till exempel hända att man inte vet hur stor skatten blir eller hur man kan förbereda sig, säger Lehto.

Många alternativ att underlätta skattebetalningen

Enligt LokalTapiolas exempelberäkning är arvsskatten för en bröstarvinge, det vill säga ett barn, cirka 65 700 euro om förmögenheten är över 400 000 euro. Om maken eller makan är arvtagare, gör makeavdraget i arvsbeskattningen att skatten hen ska betala är lite mindre, cirka 51 300 euro.

I exempelberäkningen består egendomen som ärvs huvudsakligen av fast egendom. Beroende på var egendomen finns eller i vilket skick den är, kan det vara svårt för arvtagaren att realisera den snabbt. Kontomedlen utgör endast cirka två procent av egendomen.

Arvtagaren kan betala arvsskatten i två betalningsposter men trots det är en post över 30 000 euro. De ärvda kontomedlen är inte till så stor hjälp.

Mika Lehto vid LokalTapiola Livbolag påminner om att sommarstugor eller skogar ofta har ett känslomässigt värde. Det kan göra det svårt för arvtagarna att sälja egendomen. Utgående från exempelberäkning skulle arvtagarens situation vara lättare om egendomen skulle bestå av mer likvida tillgångar, till exempel investeringstillgångar. Då skulle det vara lättare för arvtagaren att betala arvskatten och hen skulle inte behöva sälja egendom som har ett känslovärde. Det är också viktigt att komma ihåg att det kan ta flera år att sälja egendom.

Om möjligt, tar vissa arvtagare banklån för att betala arvskatten, men det finns även andra sätt att klara av skatterna.

– Ett sätt att underlätta situationen är till exempel livförsäkringar. Om den avlidne till exempel tecknat en livförsäkring med dödsfallsskydd i vilken det ärvande barnet i det här fallet antecknats som förmånstagare, skulle barnet utifrån försäkringen få en ersättning, med vilken hen kan betala arvsskatten och eventuella lån och andra kostnader. Försäkringens roll betonas särskilt om egendomen består till stor del av fast egendom och/eller företagsegendom, säger Lehto.

– Ett annat alternativ är en placeringsförsäkring. Det kräver förstås att den avlidne har sparat i försäkringen samtidigt som den fungerat som en besparing och ett personligt ekonomiskt skydd under personens livstid, men den innehåller även en dödsfallsförsäkring. Därmed är en placeringsförsäkring en kombination av att spara åt sig själv och av att ha en beredskap vid dödsfall.

Försäkringar spelar också en viktig roll när den avlidne efterlämnar flera arvingar och en make/maka, varvid boutredningen, avvittringen och det egentliga arvskiftet kan ta en lång tid. Då kan det dröja före arvingarna kan använda tillgångarna. Dessutom kan boutredningen och delningen av egendomen vara tvistig, vilket kan ytterligare fördröja delningen av tillgångarna och därmed möjligheten att till exempel sälja egendom för att betala arvsskatten. I sådana fall kan försäkringar och livförsäkringsersättningar som betalas direkt på förmånstagarnas konton underlätta arvingarnas situation så att de inte får problem med skatter och övriga kostnader.