Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv12.4.2023

Antalet olycksfall under arbetsfärd steg med hela 23,5 procent – ”Målet en attitydförändring och noll olycksfall under arbetsfärd”

I husteknikföretaget ARE arbetar man planmässigt med att minska olycksfallen under arbetsfärden. ARE:s säkerhetschef Mikko Tiainen vill att inga olycksfall ska inträffa under arbetsfärden – och konkurrenterna får gärna delta i detta viktiga ärende. Självbedömningsverktyget som LokalTapiola och Trafikskyddet utvecklat hjälper arbetsgemenskapen att utveckla trafiksäkerheten.Mer om förutseende

I Finland inträffade 114 600 arbetsolycksfall i fjol. Av dessa inträffade 92 000 i arbetsuppgifter och 22 600 på resan mellan hemmet och arbetsplatsen. Antalet olycksfall på arbetsplatser steg från föregående år med 1,6 procent och antalet olycksfall under arbetsfärd med hela 23,5 procent.

Ökningen i fjol påverkades av halkan under våren och slutet av året samt av att anställda återvände till arbetsplatserna efter coronaårens distansarbete. Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens prognos kommer antalet arbetsolycksfall i år att förbli på samma nivå som föregående år men antalet olycksfall under arbetsfärden kommer att öka med över fem procent.

Finns det något vi kan göra åt saken?

I ARE som är Finlands största husteknikföretag förflyttar man sig ofta från en plats till en annan. Antalet anställda är cirka 2 700 och hundratals servicebilar är dagligen i trafik. Hos ARE inträffade i fjol 21 olycksfall under arbetsfärd av vilka hälften var halkningar och sju inträffade med ett fordon i trafiken.

– Antalet olycksfall som inträffar på arbetsplatsen har redan länge sjunkit men antalet olycksfall under arbetsfärden har länge legat på samma nivå: årligen inträffar ett tjugotal och största delen av dem är halkningar. Tidigare har vi tänkt att vi inte just kan göra något åt dem när de inte inträffar på vår arbetsplats. Genom ett initiativ av LokalTapiola började vi dock fundera på om vi kunde göra något åt saken, berättar Mikko Tiainen som har verkat som säkerhetschef hos ARE i 16 år.

Tiainen har ansvar för utvecklingen av arbetarskyddet för ARE:s funktioner i hela Finland. Hösten 2022 startade ett flerårigt samarbete med försäkringsbolaget LokalTapiola och Trafikskyddet. LokalTapiola har lagt märke till att arbetsgemenskapen saknar konkreta verktyg för att utveckla säkerheten för arbetsfärder.

– Vi började fundera på hur vi bäst kunde stöda våra kunder. Vi kontaktade Trafikskyddet och samarbetet resulterade i ett självbedömningsverktyg för en inledande kartläggning. Det viktigaste är att man på arbetsplatserna blir medvetna om riskerna i anslutning till arbetsfärden – och att man kan påverka dem. Säkerheten under arbetsfärden ska inkluderas som en del av arbetarskyddsprocesserna på arbetsplatsen, berättar Vesa Kynsijärvi som är ledande specialist inom hanteringen av personrisker i LokalTapiola.

Det väsentliga är ett långsiktigt och planmässigt arbete för att nå målen, konstaterar teamchef Tomi Niemi hos Trafikskyddet.

– Arbetet med säkerheten på arbetsfärderna kan också anses vara en del av ansvarsfullhetsarbetet i arbetsgemenskapen och kunskaperna och färdigheterna blir också en del av fritidsresorna.

Olycksfall under arbetsfärder orsakar längre sjukledigheter än olycksfall på arbetsplatser

Perioder av arbetsoförmåga till följd av olycksfall under arbetsfärd är i genomsnitt längre än vid olycksfall som inträffar under arbetstiden. Också därför lönar det sig att grundligt sätta sig in i dem.

– Vi hade förstås även tidigare rapporterat om olycksfall under arbetsfärd men på Vesas initiativ blev detta ett planmässigt och långsiktigt utvecklingsprojekt, berättar Tiainen.

På uppdrag av Trafikskyddet verkställdes en inledande kartläggning i ARE: närmare 500 personer svarade på självbedömningsenkäten. Den första workshopen om fortsatta åtgärder har nu hållits.

– Enkäten är på många sätt värdefull. Vi fick viktiga kommentarer av personalen bland annat om att köra när man är trött och om lyktorna på servicebilarna - saker som vi genast tog itu med att utveckla.

Att köra bil när man är trött är tyvärr vanligt hos finländska bilförare. Enligt Trafikskyddet har till och med fyra av tio förare under pågående år kört bil även om körskicket har varit försvagat, 16 procent berättade att de kört bil när de varit så trötta att de har varit rädda för att somna vid ratten.

– På de arbetsplatser där man ofta förflyttar sig från en plats till en annan, är det viktigt att informera med exempel och påminna om betydelsen av körskick. Chefen kan säga att det är ok att åka till arbetsobjektet redan kvällen före och att övernatta. Hen kan också skicka ett meddelande dagen före en vinterstorm om att nu lönar det sig att stanna hemma och distansjobba, om det bara är möjligt, säger Tiainen.

Tiainen uppmuntrar till att också fästa uppmärksamhet på korta förflyttningar.

– Många anser att de bara är bilister och glömmer att arbetsfärden inte slutar då bilen parkeras, utan därefter måste de ännu promenera. Det är få som byter till dubbskor för en kort promenad från parkeringsplatsen till inomhusutrymmena. En halkning kan även inträffa under en kort promenad från parkeringsplatsen eller busshållplatsen.

Trafiksäkerhetsfrågor som en del av arbetsplatsens säkerhetskultur

Resultaten från kartläggningsenkäten har genomgåtts i ARE i januari 2023. En arbetsgrupp har därefter börjat ta fram konkreta åtgärder och en årsklocka för arbetsfärder är under arbete. Trafikskyddet och LokalTapiola verkar som sparrare dvs. de kommer med idéer och finns som stöd vid förverkligandet. Det är dock ARE som har huvudansvaret.

– Trafikskyddet är en slags auktoritet som hjälper till vid kommunikationen. I utbildningar och kommunikationen har vi också använt LokalTapiolas videor om att färdas. Varje arbetsplats behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vem som helst får gärna kopiera våra idéer. Det är viktigt att få bort varje olycksfall - om det då är hos oss eller hos en konkurrent, säger Tiainen.

– Åtgärderna som vidtas inom säkerheten för arbetsfärden förbättrar säkerheten för alla väganvändare så det är fråga om en gemensam sak för oss alla. Förebyggande säkerhetsåtgärder sparar ofta euron och mänskligt lidande och oro, tillägger Niemi hos Trafikskyddet.

Att utveckla säkerheten under arbetsfärden är dock inget sprinterlopp, påminner Kynsijärvi.

– Det är ett maraton. Även Trafikskyddet gör i regel minst treåriga projekt med arbetsgemenskapen. Attityder kan förändras men detta sker inte i en handvändning.

Fem tips för en planmässig utveckling av säkerheten under arbetsfärden:

 1. 1.

  Utse i din organisation en arbetsgrupp/ansvarspersoner för projektet och gör en inledande kartläggning. Självbedömningsverktyget för trafiksäkerheten kan i dag användas för den inledande kartläggningen av vilken som helst arbetsgemenskap. I den inledande kartläggningen utreds för arbetsfärden och arbetsresor antalet prestationer, färdsätt, inträffade tillbud samt förverkligade olyckor, deras rapportering samt till exempel användningen av skydds- och säkerhetsanordningar.

 2. 2.

  Dra nytta av samarbetsparternas sakkunnighjälp. Till exempel Trafikskyddet och LokalTapiola erbjuder goda praxisar, tips, kommunikationsmaterial samt utbildning i olika former som stöd för arbetsgemenskapen.

 3. 3.

  Delaktiggör personalen. Att höra personalen hjälper att förstå vilka saker som upplevs vara ett problem. Utmaningarna kan vara mycket olika beroende på arbetsuppgifter och till exempel geografisk plats.

 4. 4.

  Gör upp en årsklocka för säkerheten under arbetsfärden eller till exempel en handbok. Många saker kan förutses: när reflexer behövs, när risken för älg- och hjortkollisioner är störst. Det är viktigt att årsklockan är synlig för alla och att ärenden tas upp om och om igen.

 5. 5.

  Informera och utbilda planmässigt – ledningens exempel är viktiga. Delge personalen resultaten och målen samt åtgärderna på basis av enkäten. Ledningens och chefernas exempel och anvisningar är viktiga som stöd för en effektiv information.