Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi15.2.2023

LokalTapiola-gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2022: Affärsverksamheten var stabil och lönsam – den svåra placeringsmiljön försämrade totalresultatet

Premieinkomsten för LokalTapiola-gruppens skadeförsäkring fortsatte att öka. Skadekostnaderna har ökat på grund av att den ekonomiska aktiviteten tilltagit och människorna åter börja röra på sig efter pandemin. Osäkerheten i verksamhetsmiljön fortsätter men tack vare sin starka solvens kunde LokalTapiola-gruppen stöda sina ägarkunder med konkurrenskraftig prissättning och högklassiga tjänster i hela Finland.

  • Premieinkomst för direkttecknad skadeförsäkring 1 308 miljoner €, +3,2 %

  • Premieinkomst för livförsäkring 429 miljoner €, -10,8 %

  • Förvaltade tillgångar (brutto) 26,6 miljarder €

  • Kundåterbäringar 135 miljoner €, +3,5 %

  • Antal kunder 1 588 000, +1,2 %

  • Totalkostnadsprocent för skadeförsäkring 90,6 och omkostnadsprocent 30,2

  • LokalTapiola-gruppens rörelseresultat 194 miljoner €, -50,0 %

  • LokalTapiola-gruppens totalresultat -470 miljoner €, -160,7 %

Chefdirektör Juha Koponens kommentar:

”År 2022 var exceptionellt. År började i pandemins tecken men efter en tid orsakade Rysslands anfallskrig i Ukraina, kraftigt stigande energipriser, hög inflation och betydligt högre marknadsräntor avsevärd osäkerhet på finansmarknaderna och i ekonomin. LokalTapiola-gruppens solvens har dock fortfarande varit stark. Som en aktör inom finansbranschen har vi för vår del lyckats skapa stabilitet i samhället och trygghet för våra ägarkunder.

På grund av att utvecklingen på placeringsmarknaderna varit svag i hela världen, var LokalTapiola-gruppens totalresultat klart sämre än året innan, men vår egentliga affärsverksamhet var fortsättningsvis stabil och lönsam. Premieinkomsten för direkttecknad skadeförsäkring ökade med 3,2 procent. Vår strategienliga betjäningsmodell med betjäning i flera kanaler har visat sig tillgodose kundernas behov på ett utmärkt sätt. Vi betjänar våra kunder på nätet, per telefon och ansikte mot ansikte på våra kontor med hjälp av Finlands bredaste kontorsnätverk. Att modellen fungerar märks som ett ökat antal kunder. Även en hög kundlojalitet, aktiv försäljning och satsningar på marknadsföringen har bidragit till den ökade premieinkomsten.

Vi har fortsättningsvis satsat stort på systemuppdateringar, digitalisering och automatisering. De här satsningarna har för sin del påverkat vår omkostnadsprocent. På många fronter är arbetet ännu på hälft. Målet med uppdateringarna är en ännu bättre kundbetjäning i många kanaler.

Förra året betalade vi ersättningar utifrån skadeförsäkring till ett belopp av 816 miljoner euro och utifrån livförsäkring till ett belopp av 366 miljoner euro. Skadekostnaderna har ökat när den ekonomiska aktiviteten tilltagit och finländarna åter börjat röra på sig efter coronapandemin. Att människorna börjat återgå till det normala syns bland annat som en ökad efterfrågan på reseförsäkringar.

Den starka utvecklingen av vår verksamhet vore inte möjligt utan vår kompetenta och engagerade personal som förtjänar ett stort tack! Trots att året var utmanande och förändringarna många visar våra mätningar att personalens arbetstillfredsställelse fortsatt att öka.

Den psykiska hälsan är en viktig aspekt när det gäller att främja både personalens och kundernas välbefinnande. År 2022 fortsatte vi att erbjuda personalen tjänster för psykiskt välbefinnande med låg tröskel och gav våra kunder offentliga kundlöften vad gäller psykisk störningar och försäkringar gällande dem.

Under det innevarande året har LokalTapiola förtydligat sin ägarstrategi. I rollen av ett ömsesidigt bolag fokuserar vår ägarvilja på kundorientering, ökad kundnytta och en långsiktig och hållbar affärsverksamhet.

Under året som börjat är vår ekonomiska verksamhetsmiljö fortfarande utmanande. Fokus ligger på att söka säkerhet samtidigt som de senaste åren visat att alla finländare inte har ett tillräckligt ekonomiskt skyddsnät. Tack vare sin starka solvens kan LokalTapiola-gruppen tillämpa ägarviljan genom att stöda ägarkunderna med bland annat konkurrenskraftig prissättning och högklassiga tjänster i hela Finland.

Även för företagen kommer läget fortsättningsvis att vara utmanande. För vissa företag är utsikterna goda men bristen på arbetskraft orsakar utmaningar. För vissa företag har utsikterna försämrats och det ökade kostnadstrycket och finansieringskostnaderna försämrar möjligheterna till ekonomisk framgång. Trots osäkerheten har företagens efterfrågan på försäkringar varit bra.

Den kraftiga marknadsfluktuationen har orsakat stor osäkerhet bland kunder som placerar och sparar. Kunderna är försiktiga i sina placeringsbeslut och överväger dem noggrant. Den kraftiga ökningen av marknadsräntorna har dock lett till att många placeringsobjekt åter är lockande, vilket gör det möjligt för placerarna att få diversifieringsförmåner.

LokalTapiolas nya strategiska mål för hållbarhet som främjar välbefinnandet i hela Finland styr även gruppens donationer och samarbete med olika partners. År 2022 understödde gruppens bolag olika organisationer och sammanslutningar med 2,6 miljoner euro, varav 620 000 euro gick till högskolor. För att förebygga föränderliga risker gjordes donationerna särskilt för främjandet av den psykiska hälsan och för anpassningen till klimatförändringen. Ukraina understödde vi med donationer som gick både till krisområdet och till Finland.”

Läs bokslutsrapporten här.