Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv19.5.2022

Enkät: Sakerna som företagarna oroar sig för beror på företagets storlek – förlust av partnerns arbetsinsats, dålig tillgänglighet på produkter, försämrat ekonomiskt läge för företaget och den personliga hälsan oroar

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är företagarna mest oroade för att själv drabbas av en långvarig sjukdom. Mest oroade för många saker är företagare som sysselsätter 6–20 personer.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställde av Kantar TNS i februari 2022 har storleken på företaget stor betydelse för vilka saker som oroar företagarna. Svaren i enkäten skiljer sig klart från varandra beroende på företagets storlek.

Respondenterna indelades i tre grupper enligt företagets storlek: företag som utöver företagaren själv sysselsätter en person, företag som sysselsätter 2–5 personer, företag som sysselsätter 6–20 personer och företag som sysselsätter över 20 personer. Av de här grupperna var de vars företag sysselsätter 6–20 personer mest oroade över många saker.

– Det är svårt att hitta ett entydigt svar på varför det är så eftersom företagen har olika situationer. En orsak kan vara att mindre företag har en tät arbetsgemenskap vilket gör att oron över de utmaningar som företaget kan råka ut för betonas, säger Veikko Salonen som är direktör för företagskundaffärsverksamheten vid LokalTapiola.

Att själv råka ut för en långvarig sjukdom oroar mest

När man tittar på oron ur ett utkomstperspektiv är det fyra saker som oroar majoriteten av företagarna: att själv råka ut för en långvarig sjukdom (55 %), att själv bli bestående arbetsoförmögen (50 %), att företagets ekonomiska situation försämras (50 %) samt pensionering och en liten pension (50 %). Vård man behöver själv eller vård till närstående (49 %) och konjunkturnedgång (47 %) oroar nästan lika många.

Att företagets ekonomiska situation försämras oroar särskilt dem som utöver sig själv sysselsätter 2–5 (60 %) eller 6–20 (65 %) arbetstagare. Oron för försämrad ekonomisk situation är störst bland dem vars ekonomiska situation försämrats på grund av coronapandemin (66 %).

– De negativa effekterna av coronapandemin är förståeliga. Konsumentbeteendet har ändrat och företagarna funderar kanske bland annat på hur den nuvarande affärsverksamhetsmodellen motsvarar det ändrade behovet bland kunderna. De kan till exempel fundera på hur affärsverksamheten borde förnyas och vilka investeringar det kräver, säger Salonen.

Oron över företagets ekonomiska situation och en eventuell konkurs är även klart störst bland låginkomsttagare vars bruttoinkomster är under 20 000 euro.

Företagare oroar sig för många saker

Var tredje företagare är orolig för att förlora partnerns arbetsinsats. Saken oroar mest (60 %) i de företag som utöver företagaren har 6–20 arbetstagare. Även majoriteten av företagare som sysselsätter över 20 personer oroar sig för saken (53 %).

När enkäten gjordes i februari var det knappast många som anade att tillgången på komponenter och olika material kommer att försämras. Anfallskriget mot Ukraina som Ryssland startade i februari har dock ytterligare försämrat tillgången på elektroniska komponenter i hela världen. I stora bolag oroar man sig klart mer för det än i övriga bolag.

Majoriteten (51 %) av de företagare vars företag sysselsätter över 20 personer säger att saken oroar dem ganska mycket eller synnerligen mycket. Av alla företagare säger 34 procent att tillgänglighetsproblemet oroar dem ganska mycket eller synnerligen mycket.

När enkäten gjordes i februari oroade inflationen aningen mer dem vilka upplevde att de har det ekonomiskt dåligt (51 %) än dem som hade en positiv bild av sin situation (32 %).

Tillgången på personal och kompetens oroar mer i stora företag. Majoriteten av företagen som sysselsätter över 20 personer oroar sig för tillgången på personal (52 %) och kompetens (60 %).

Företagarna förbereder sig på en liten pension

Företagarna känner alltså oro men förbereder sig även inför framtiden. Av respondenterna investerar eller sparar 68 procent regelbundet. Företagarna förbereder sig ekonomiskt på många olika saker. Hela 62 procent säger att de förbereder sig på pensionen och en liten pension. På andra plats kommer förberedelser för personlig arbetsoförmåga (47 %) och långvarig sjukdom (42 %).

Andelen som förbereder sig för personlig arbetsoförmåga är större bland mindre företag: risken för personlig arbetsoförmåga är en bra orsak att förbereda sig anser många som sysselsätter högst en person (54 %) eller 2–5 personer (57 %).

– Ofta är företagets största konkurrensfördel företagarens kompetens och arbetsinsats. Samtidigt utgör kompetensen och arbetsinsatsen även den största risken med tanke på företagets framtid. Därför lönar det sig att fundera på hur man kan förbereda sig på risken. Vi på LokalTapiola har kunskap om olika risker och kan hjälpa företagarna att förbereda sig på dem, tipsar Salonen.

LokalTapiola beställde enkäten Vardagsgranskning för företagare av Kantar TNS i februari 2022. Målgruppen för enkäten var personer som verkar som företagare. På enkäten svarade 502 företagare under tiden 4–20.2.2022. Intervjuerna samlades på Gallup Forum som är Kantar TNS:s svararpanel där internet används för dataöverföringen. Respondenterna får per e-post en inbjudan om att svara på enkäten. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka + 4,4 procentenheter.