Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv15.7.2022

Nästan 70 procent av företagarna sparar regelbundet – för det mesta inför pensionen samt för en eventuell arbetsoförmåga och långvarig sjukdom

Enkäten Företagarnas Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt visar att ju yngre företagaren är, desto mer positiv är hen till sparande. Intresset för sparande är större i västra Finland och urbana kommuner samt bland företagare som har över 20 anställda.

Av de finländska företagarna sparar eller investerar 68 procent regelbundet. Ju yngre företagare, desto större intresse att förbereda sig ekonomiskt: tre av fyra under 30-åringar berättar att de sparar regelbundet. Nästan lika många som är under 40 år säger samma. Av företagarna i åldrarna 50–59 gör endast knappa två tredjedelar det (61 %) och det samma gäller för de som fyllt 60 (62 %). Intresset att spara utreddes i LokalTapiolas enkät till företagare som LokalTapiola beställde av Kantar TNS i februari.

– Lyckligtvis sparar de flesta företagare eftersom sparande och särskilt investerande är utmärkta sätt att öka förmögenheten. Målet kan vara till exempel att ha en bättre ekonomisk situation under pensionen. Klart är även att en personlig buffert och en buffert för företaget ökar förmågan att klara av kriser och tryggar en kontinuerlig företagsverksamhet, säger Veikko Salonen som är direktör för företagskundaffärsverksamheten vid LokalTapiola.

Intresset att spara större i västra Finland och i städer

Enligt enkäten sparar tre av fyra västfinländska företagare vilket betyder att intresset att spara är högre hos dem än hos företagare som bor i andra delar av landet. Intresset att spara hos företagare som bor i urbana kommuner (71 %) är även lite högre än hos företagare som bor i landsbygdskommuner (61 %).

Ju högre inkomster, desto vanligare är det att spara och investera. De som klarar sig ekonomist utmärkt (88 %), bra (75 %) eller måttligt (63 %) sparar betydligt mer än de som anser sig ha en dålig ekonomisk situation (36 %).

Bland företagarna i större företag är det vanligare att investera och spara. Ytterligheten utgörs av de som sysselsätter högst en person utöver sig själv (64 %) och de som har över 20 anställda i företaget (83 %).

Populärast att spara i fonder och på konto

De vanligaste summorna som används till att spara eller investera är 50–100 euro per månad. Nästan var fjärde (23 %) av de som meddelat att de sparar eller investerar regelbundet använder en sådan summa.

Kvinnliga företagare sparar och investerar mindre summor än manliga företagare. Den vanligaste summan bland kvinnor är högst 100 euro medan varannan manlig företagare sparar eller investerar 300 euro eller mer per månad.

De som har större företag sparar större summor: av företagarna som har över 20 anställda sparar eller investerar majoriteten, det vill säga lite över hälften, minst tusen euro per månad. För cirka en fjärdedel är summan över 3 000 euro. I genomsnitt sparar företagare större summor först när bruttoinkomsterna ökar. De som sparar över 3 000 euro per månad berättar att de har en årlig bruttoinkomst på över 100 000 euro.

– Att spara varje månad är ett smart sätt att spara. Kriserna under den senaste tiden har lett till ett nytt fenomen: månadssparande i företag som ännu växer. Företagarna har under kriserna märkt att det utöver den personliga bufferten även behövs en buffert för företaget ifall det uppstår överraskande situationer. Det kan vara bra att fundera på hur mycket av företagets regelbundna kassaflöde kunde används till att skapa en buffert för överraskande situationer, säger Salonen.

Spar- och investeringsobjekten varierar men fonder är populärast. Lite över hälften (55 %) investerar i fonder. Hälften av respondenterna sparar på konto och direkta aktieplaceringar (37 %) är det tredje populäraste sättet att investera. Männen är något mer intresserade än kvinnorna att investera direkt i aktier, fastigheter och skog.

Den vanligaste orsaken att spara är inför pensionen

Vad förbereder sig då företagarna på ekonomiskt? Bland företagarna är det populärast att spara inför pensionen och för att kompensera en liten pension, vilket två tredjedelar av respondenterna som sparar regelbundet gör. Knappa hälften förbereder sig på egen arbetsoförmåga (47 %) och även långvarig sjukdom har väckt behovet av att förbereda sig (42 %).

Företagarna sparar även för att ha beredskap vid makens/makans eller sin egen död (36 %), försvagad ekonomi i företaget (35 %) och olycksfall (34 %). När enkäten gjordes i februari ansåg företagarna däremot det inte nödvändigt att förbereda sig på högre räntor – endast 14 procent av respondenterna som sparar angav det som orsak.

– I företagarens vardag finns det många saker företagaren måste förbereda sig på. Efter att enkäten gjordes har inflationen och räntorna ökat. En del företag känner även konkret av kriget i Ukraina i sin verksamhet. Det positiva med undersökningen var att företagen förbereder sig väl och enligt sin ekonomiska förmåga för dessa situationer. Och det här är en trend som växer, säger Salonen.

62 % Pensionen och en liten pension
47 % Egen arbetsoförmåga
42 % Långvarig sjukdom
36 % Makens/makans eller sin egen död
35 % Försämrad ekonomisk situation i företaget
34 % Olycksfall
21 % Vård åt sig själv eller nära anhöriga
18 % Företagets konkurs
14 % Överraskande situationer som drabbar andra delägare i företaget, t.ex. arbetsoförmåga eller död
14 % Högre räntenivå
12 % Skilsmässa eller separering
10 % Generationsskifte och/eller kontinuerlig företagsverksamhet eller upphöra med verksamheten

LokalTapiola beställde enkäten Vardagsgranskning för företagare av Kantar TNS i februari 2022. Målgruppen för enkäten var personer som verkar som företagare. På enkäten svarade 502 företagare under tiden 4–20.2.2022. Intervjuerna samlades på Gallup Forum som är Kantar TNS:s svararpanel där internet används för dataöverföringen. Respondenterna får per e-post en inbjudan om att svara på enkäten. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka + 4,4 procentenheter.