Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk29.6.2022

Var tredje finländare är mycket oroad över situationen på lantbruken och livsmedelsförsörjningen

Den kraftiga ökningen i produktionskostnaderna på lantbruken har försatt många lantbruksföretagare i en svår situation och enligt LokalTapiolas index har företagarnas förtroende aldrig tidigare varit på så låg nivå. Den stramare ekonomiska situationen på lantbruken återspeglas också i finländarnas oro över livsmedelsförsörjningen. Var tredje finländare säger i enkäten Vardagsgranskning att de är oroade över den inhemska livsmedelsförsörjningen.

Finlands försörjningsberedskap, den finländska matens roll i den och dess framtid har väckt diskussioner under de senaste månaderna och är också en fråga som oroar många. Var tredje (34 %) finländare säger att de är mycket oroade över den försvagade ekonomiska situationen på lantbruken när de tänker på saken ur den finländska livsmedelsförsörjningens synvinkel. Detta framgår av undersökningen Vardagsgranskning som Kantar TNS gjort för LokalTapiola i maj-juni 2022. 44 % av finländarna är något bekymrade över detta. Allt som allt är nästan åtta av tio finländare åtminstone något oroade över situationen på lantbruken och livsmedelsförsörjningen.

Samma sak frågades av finländarna i början av mars i år efter att kriget i Ukraina började. Enligt enkäten har finländarnas oro hållits på samma nivå sedan dess.

– Livskraften på jordbruken och livsmedelsindustrin i Finland beror på oss alla. Genom att köpa ren inhemsk mat säkerställer vi den finländska matproduktionen. Den strukturförändring som sker inom lantbruket, såsom att gårdarna blir större och minskar till antal, utmanar alla aktörer att ändra sina verksamhetsmodeller. Detta gäller hela kedjan från jord till bord, konstaterar Petri Pitkänen som är direktör för LokalTapiolas lant- och skogsbruksaffärsverksamhet.

Den äldre generationen är mer bekymrad än den yngre

Oron för situationen på lantbruken och livsmedelsförsörjningen betonas särskilt i de äldre åldersgrupperna. Det är fler i åldern 55-64 år (41 %) och över 65 år (40 %) än i de yngre åldersgrupperna som är mycket oroade över lantbrukens försvagade ekonomiska situation vad gäller den inhemska livsmedelsförsörjningen. Detta väcker mera oro i tätorter än i städer och särskilt på landsbygden. Varannan (53 %) av dem som bor i landsbygdskommuner är mycket oroade över detta.

– Den äldre generationen har upplevt en hög inflation och lågkonjunktur. Situationen i Ukraina påminner oss om att självförsörjning på livsmedel inte är en självklarhet ute i världen. Med tanke på försörjningsberedskapen är det viktigt att de finländska lantbruken klarar sig även i framtiden. Det borde vi alla sörja för tillsammans, säger Pitkänen.

Lantbruksföretagarnas förväntningar på ekonomin är historiskt på en låg nivå

LokalTapiola mäter regelbundet sina lantbruksföretagarkunders syn på deras egna ekonomiska utsikter och frågar om deras investeringsavsikter. Aldrig tidigare under mätningshistorian har lantbrukarnas investeringsavsikter varit på så låga nivåer som för närvarande (index -24). 0-nivån i indexet indikerar att förväntningarna är neutrala. Mätningar har gjorts sedan 2019 och indexets urval ökar ständigt.

Enligt Sami Myyrä, som är chefspecialist inom LokalTapiolas lantbruksaffärsverksamhet, har jordbrukarnas förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin varit exceptionellt pessimistiska under hela detta år.

– Indexet visade oss i maj att förväntningarna hade börjat stiga sakta. En av faktorerna var förmodligen den mycket lyckade sådden och regnet på grödorna i slutet av månaden. Men i början av juni vände förväntningarna åter mot det dystrare, säger Myyrä.

Enligt Myyrä verkar lantbruksföretagarnas tankar vara väldigt dystra för tillfället.

– Förväntningarna är låga, och enligt vårt index verkar inte prisinflationen för livsmedel ge bönderna tro på en bättre lönsamhet. Jag uppskattar att vi kommer att se många nedläggningar av lantbruk under de närmaste åren. Vi är också oroade över hur den mat som produceras i Finland även i fortsättningen kommer att räcka till alla bord, säger Myyrä.

LokalTapiolas Vardagsgranskning är en enkät som görs regelbundet, där finländarnas åsikter om aktuella saker utreds. De som svarade på enkäten representerade befolkningen i åldrarna 15–79 år (med undantag av de som bor i landskapet Åland). Enkäten besvarades av 1 085 personer 27.5–3.6.2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS. Intervjuerna samlades på Kantar TNS:s webbsvararpanel. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka + 3,0 procentenheter.

* Lantbrukarnas förtroende för det egna lantbrukets ekonomiska utveckling följs regelbundet upp i LokalTapiola med ett index som utvecklats för detta och som har använts sedan 2019. Där ber man kunden i samband med den årliga kundrelationsförfrågan bedöma om lantbrukets ekonomiska situation om ett år kommer att vara bättre än vid svarstidpunkten. I enkäten frågas om företagarens investeringsvilja. Svaren indelas med nummer, som samlas i ett index som beskriver lantbruksföretagarnas åsikter. I indexet har samlats cirka 5 000 bedömningar av lantbruksföretagare fram till juni 2022.