Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi15.2.2022

LokalTapiola-gruppen fortsatte att växa och resultatet var starkt

LokalTapiola-gruppens resultat år 2021 var exceptionellt bra då resultaten från både försäkrings- och placeringsverksamheten utvecklades positivt och gruppen solvens stärktes ytterligare.

  • Premieinkomst för direkttecknad skadeförsäkring 1 267 miljoner €, + 3 %

  • Premieinkomst för livförsäkring 480 miljoner €, + 11 %

  • Förvaltade tillgångar (brutto) 22 miljarder €

  • Kundåterbäringar 130 miljoner €, + 9 %

  • Totalkostnadsprocent inom skadeförsäkring 91,8 %, omkostnadsprocent 27,8 %

  • LokalTapiola-gruppens totalresultat 774 miljoner €, + 217 %

Chefdirektör Juha Koponens kommentar:
”LokalTapiola-gruppens resultat år 2021 var exceptionellt bra då resultaten från både försäkrings- och placeringsverksamheten utvecklades positivt och gruppen solvens stärktes ytterligare. Det skapar en utmärkt grund för att öka våra ägarkunders förmåner och för att på ett långsiktigt och kundinriktat sätt utveckla vår affärsverksamhet till nytta för våra person-, företags- och lantbrukskunder i hela Finland. För närvarande satsar vi särskilt på utvecklandet av datasystem och datasäkerheten samt på att utvidga förmånerna för våra ägarkunder.

I den pågående coronapandemin har LokalTapiola-gruppen för sin del främjat stabiliteten och kriståligheten i det finländska samhället. Vår starka solvens har gjort det möjligt att understöda våra kunder under pandemin genom olika betalningsarrangemang och genom att satsa på både lokala och landsomfattande välgörenhetsinitiativ. Förra året donerade LokalTapiola regionalt och landsomfattande 2,4 miljoner euro till olika ändamål. Det största temat var främjandet av psykisk hälsa och att understöda orken på ett förebyggande sätt.”

Centrala resultatfaktorer i LokalTapiola-gruppen år 2021

LokalTapiola-gruppens totalresultat var 774 miljoner euro. Totalresultatet ökade särskilt tack vare det goda resultatet av placeringsverksamheten, avkastningen på placeringarna till gängse värden var 7,3 procent. Kapitaltäckningsgraden stärktes ytterligare tack vare en positiv marknadsutveckling och det goda resultatet och var i slutet av rapportperioden 183 procent.

Skadeförsäkring

Premieinkomsten för direkttecknad skadeförsäkring var 1 267 miljoner euro och ökningen från året innan 3,0 procent. Regionbolagens premieinkomst ökade med 2,9 procent och av kundgrupperna var ökningen av premieinkomsten snabbast inom företagskunder. Den positiva utvecklingen av premieinkomsten stöds av LokalTapiola-gruppens höga kundlojalitet och den ökade försäljningen i slutet av året.

Coronapandemin och restriktionerna i samhället som gällt under året har fortsättningsvis påverkat skadeförsäkringsverksamheten och då särskilt ersättningsbeloppen inom reseförsäkring vilka varit på en lägre nivå än före pandemin. Ur ett helhetsperspektiv har skadeutvecklingen varit måttlig men i många försäkringsgrenar är den åter liknande som under före pandemin.

Omkostnaderna inom skadeförsäkring minskade med 12 miljoner euro och mätt med omkostnadsprocent har vår verksamhet effektiverats under år 2021.

Det försäkringstekniska bidraget inom skadeförsäkring var 85 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget utgörs av premieintäkterna minskade med ersättningskostnaderna och driftskostnaderna.

Livförsäkring

LokalTapiola Livbolags premieinkomst ökade inom alla tyngdpunktsområden vad gäller sparande, risklivförsäkring och gruppensionsförsäkring och den totala premieinkomsten ökade med 10,7 procent. Kundantalet inom livförsäkring ökade och kundlojaliteten utvecklades fortsättningsvis positivt. LokalTapiola Livbolags totalresultat var 171 miljoner euro och rörelseresultat 92 miljoner euro. Tack vare det goda resultatet ökade solvensen år 2021 till en nivå som är högre än före coronapandemin.

Kapitalförvaltning

I slutet av år 2021 överläts administrationen av LokalTapiola-fonderna från S-Pankki Rahastoyhtiö Oy till Seligson & Co Fondbolag Abp som ägs av LokalTapiola-gruppen. Överlåtandet av administrationen möjliggör en kostnadseffektivare förvaltning av LokalTapiola- fonderna och en smidigare utveckling av fondaffärsverksamheten. Samtidigt sålde LokalTapiola-gruppen sitt ägande i S-Banken.

Den gynnsamma marknadsutvecklingen stödde tillväxten inom kapitalförvaltningsverksamheten. Kundtillgångarna förvaltade av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ökade och var i slutet av räkenskapsperioden 12 miljarder euro. Bolagets rörelseresultat var -1,8 miljoner euro på grund av kostnader av engångskaraktär i anknytning till överlåtandet av administrationen. Tillgångarna i placeringsfonderna förvaltade av Seligson & Co Fondbolag var i slutet av räkenskapsperioden 7,7 miljarder euro och rörelseresultatet var 3,4 miljoner euro. Fastighetstillgångarna förvaltade av koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning var 2,6 miljarder euro och rörelseresultatet 1,3 miljoner euro.

Bilfinansiering

LokalTapiola Finansbolag fortsatte att växa kraftigt. I slutet av året var finansieringsbeståndet 1,7 miljarder euro och rörelseresultatet 13,9 miljoner euro. Mätt med marknadsandelen av beståndet var LokalTapiola Finans det tredje största finansbolaget i Finland. Bolaget stärkte även avsevärt återfinansieringsställningen med en värdepapperiseringstransaktion på cirka 550 miljoner euro riktad till internationella institutioner.

Ersättningar och kundförmåner

År 2021 betalade LokalTapiola-gruppen sina ägarkunder skadeförsäkringsersättningar till ett belopp av sammanlagt 760 miljoner euro. Dessutom krediterades ägarkunderna helkundsförmåner i anknytning till skadeförsäkring till ett belopp av 90 miljoner euro och S-gruppens Bonus för premier till ett belopp av 35 miljoner euro.

LokalTapiola-gruppens strategiska samarbetet med S-gruppen fortsätter. Vi har ingått ett fortsatt avtal om bonussamarbete med S-gruppen, vilket betyder att våra ägarkunder även i fortsättningen får S-bonus för premier de betalar till LokalTapiola.

Inom livförsäkring betalade vi ägarkunderna ersättningar till ett belopp av sammanlagt 328 miljoner euro och kunderna fick i genomsnitt 8,3 procent avkastning på sparbeloppen i sina försäkringar. Kundåterbäringarna uppgick till 6 miljoner euro.

Utnämningar

Hanna Hartikainen tillträdde som verkställande direktör för LokalTapiola Skadebolag 1.5.2021.
Eeva Salmenpohja tillträdde som direktör för hållbarhet och samhällskontakter 22.4.2021.
Pasi Haarala tillträder som verkställande direktör för LokalTapiola Livbolag 1.8.2022.

Läs mera här.

Nyckeltal år 2021

Siffrorna är oreviderade.