Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi12.1.2022

Unga beredda att ta risker i placerandet – Bitcoin nästan lika populärt placeringsobjekt som räntefonder

Lite mindre än var sjätte ung finländare är beredd att placera i kryptovalutan bitcoin. Enligt LokalTapiolas enkäten Vardagsgranskning är direkta aktieplaceringar mer populära bland män än bland kvinnor och männen ser även fler risker än kvinnorna.

År 2021 var ett mycket bra år särskilt för aktieplacerare. Allt fler finländare blev intresserade av placerande i aktier vilket även märks i enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt. Direkta aktieplaceringar var den näst populäraste placeringsformen efter placeringar i aktiefonder.

Enkäten visade att det finns tydliga skillnader mellan könen. Männen var mer beredda än kvinnor att köpa aktier med extra tillgångar. Aktiefonder var det populäraste placeringsobjektet bland männen och direkta aktieplaceringar näst populärast.

Bland kvinnorna var det klart populäraste placeringsobjektet konton. Direkta aktieplaceringar kom först på femte plats efter aktiefonder, blandfonder och fastigheter. Bland kvinnorna är direkta aktieplaceringar med nöd och näppe populärare än att placera i skog.

-Enligt enkäten såg männen även fler risker med placerande vilket kan förklaras av att männen gör mer riskfyllda placeringarna. Männen oroar sig mest för höga värderingar av placeringarna och för fluktuerande aktiekurser, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro om resultatet från Vardagsgranskningen.

-Även kvinnorna oroar sig för kraftiga fluktuationer av aktiekurserna men de ansåg även att coronapandemin, inflationen och en avmattad ekonomisk tillväxt är större orosmoment än höga värderingsnivåer.

Läs mer om finländarnas syn på placeringar här.

Unga beredda att ta risker

Det finns även en tydlig skillnad i riskmedvetenheten mellan olika generationer. Trettioåringar är mer villiga att ta risker än sina föräldrar, det vill säga 50-60-åringar. Enligt Nummiaro kan det bero på att det nuförtiden finns en bredare placeringskultur. Å andra sidan kan det även bero på att unga har en längre placeringshorisont och därmed en större risktolerans.

De yngsta respondenterna (15-24-åringar) beaktar klart fler placeringsalternativ än de äldre respondenterna. Aktiefonder är klart och tydligt det populäraste placeringsobjektet bland de yngsta. Det är även populärt att placera i blandfonder. Aktieplaceringar, aktieindexfonder, insättningar och fastigheter är ganska jämna vad gäller populariteten.

Unga har även blivit intresserade av att placera i bitcoin. Intresset för kryptovalutan bitcoin har ökat i takt med dess otroliga värdeökning. Av de 15-24 gamla respondenterna som svarat på enkäten Vardagsgranskning är lite mindre än var sjätte (14 %) beredda att placera extra tillgångar i bitcoin eller andra virtuella valutor.

- De största skillnaderna mellan generationerna verkar vara de ungas intresse av att placera i kryptovalutor och indexfonder. Kryptovalutor är en helt ny placeringsklass som de unga tagit till sig. De äldre misstänker ännu att kryptovalutorna är en dagslända. Däremot litar alla på aktierna som placeringsklass men det finns skillnader i synen på vilken placeringsmetod som är lämpligast. Bland de äldre är aktiva aktiefonder över fyra gånger populärare än aktieindexfonder. Även unga placerar gärna i aktiva aktiefonder men aktieindexfonder är över två gånger populärare än aktiefonder. Det verkar som att allt fler unga vill själv fatta aktiva placeringsbeslut. Placeringskulturen står eventuellt inför en stor brytningstid.

Ju äldre respondenter, desto mindre är intresset för placeringar i bitcoin. Av respondenterna som är äldre än 65 år skulle inte en enda placera i bitcoin.

Bland de äldre finns det däremot ett växande intresse för placeringar i fastigheter. Många har varit lockade av att köpa och hyra ut aktiebostäder samt av fastighetsfonder. I enkäten Vardagsgranskning var fastigheter bland de fyra populäraste placeringsobjekten hos 45 år gamla och äldre respondenter.

De äldre generationerna är även mer insatta i att placera i skog än de unga. Skillnaderna mellan generationerna märks även i svaren på vad som oroar mest vid placering. De äldsta (över 65 år gamla) respondenterna var mest oroade över fluktuerande aktiekurser och de yngsta (15-24 år gamla) över den ökande inflationen.

-Skogen är klart och tydligt de äldre åldersklassernas placeringsobjekt. Även placeringsförsäkringarnas popularitet växer avsevärt med åldern.

En sak är dock gemensam för alla åldersgrupper. Många är osäkra på i vilka objekt de ska placera sina extra tillgångar. Antalet osäkra är något fler än var femte av de över tusen respondenterna.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Intervjuerna i enkäten har samlats med Gallup Kanava 17-23 september. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 013 personer i åldrarna 15-74 år. Felmarginalen i enkäten är +/- 3,1 procentenheter.