Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk 9.11.2021

Är en samfälld skog en form av skogsägande som lämpar sig för dig?

En samfälld skog är en form av skogsägande och skogsinvestering där den samfällda skogens delägare tillsammans äger skogen enligt sina ägarandelar. Nedan berättar vi för vem en samfälld skog kan lämpa sig.

Nainen kävelee kahvin kanssa metsässä.

En samfälld skog kan vara en lämplig form av skogsägande för din skogsegendom om du inte vill arbeta i skogen och om skogsskötsel känns främmande för dig. Om du inte har något särskilt känslomässigt band till din skog kan det vara smart att foga skogsfastigheten till en samfälld skog även ur ett ekonomiskt perspektiv.

– LokalTapiola Samfälld skog lämpar sig särskilt för skogsägare som inte kan, hinner eller har intresse sköta sin skog. Avkastningen på en skog som inte sköts aktivt är inte lika bra som på en skog som sköts korrekt både tidsmässigt och vad gäller åtgärderna. Enligt våra uppskattningar finns det i Finland massor av skog, till och med upp till över två miljoner hektar, som ger dålig avkastning. När skogsfastigheten fogas till en samfälld skog upphör de egna skogsskötselskyldigheterna och delägaren får årligen en del av överskottet, det vill säga avkastningen, som den samfällda skogen betalar, säger Marika Makkonen som är chefspecialist inom skogsbruk.

Smidighet för dödsbon och dödsbodelägare

Dödsbon är främst avsedda som en tillfällig form av skogsägande men trots det ägs cirka tio procent av privatskogsarealen i Finland av dödsbon. Det är ungefär en miljon hektar, vilket är hälften av arealen som uppskattas vara dåligt skött i Finland. En del dödsbon sköter dock sina skogar väl. Beslut som fattas i dödsbon kräver enighet och därmed finns det många dödsbon i vilka beslutsfattandet är trögt eller orsakar tvister och då kan beslut som gäller skogsskötseln drar ut på tiden, till exempel beslut om virkesaffärer. Skattemässigt är ett dödsbo skatteskyldigt vilket betyder att till exempel en förlust inte kan avdras i delägarens personliga beskattning.

När dödsboet skiftas delas skogen i ännu mindre delar och då kan det hända att det inte längre är ekonomiskt motiverat att sköta den. Enighet i beslutsfattandet krävs även om dödsboet ändras till en sammanslutning.

– Dödsbodelägarna kan undvika tvister genom att foga sina skogsfastigheter till en samfälld skog. Då förblir skogsegendomen en helhet och endast ägandet delas upp. Det här gör det även möjligt att senare sälja sin andel utan att skogen splittras. Beslutsfattandet är smidigt eftersom besluten i en samfälld skog fattas som majoritetsbeslut. För dödsbodelägare och dödsbon är en samfälld skog ofta ett mycket bra alternativ.

Smidigare skogsägande för många sammanslutningar

Många sammanslutningar är betydande ägare av privatskogar. Till exempel församlingarna äger cirka 167 000 hektar skog i Finland. För församlingar kan det i stället för att äga skogen vara lättare att lägga ut ansvaret och skyldigheterna som är förknippade med skogsskötsel.

– En samfälld skog är för många sammanslutningar en enkel och bekymmerslösform av skogsägande eftersom ingen behöver ansvara för skogsskötselåtgärderna och man kan lita på att det är proffs som tar hand om skogen, säger Makkonen.

Att placera i skog intresserar, men inte att sköta den

Du kan bli delägare i en samfälld skog även genom att placera pengar. Är du intresserad av att äga skog utan ansvaret och skyldigheterna en skog för med sig kan det vara smart att placera i en samfälld skog.

– Skogen sprider risken i hela placeringsportföljen och den fungerar även som inflationsskydd, säger Makkonen.

Avkastningen på LokalTapiola Samfälld skog är på lång sikt minst cirka fyra procent, vilket motsvarar den avkastning en genomsnittlig skogsägare skulle få på sin egen skog med aktiv skogsskötsel.
– En samfälld skog lämpar sig för många olika typer av skogsägare. Om du överväger att bli delägare i en samfälld skog är det viktigt att du noggrant försäkrar dig om att det är en lämplig skogsägarform för dig med tanke på din aktuella situation, summerar Makkonen.

 1. 1.

  De som äger skogen på distans och inte har något känslomässigt samband till skogen och kunskaper i skogsskötsel

 2. 2.

  Dödsbodelägare eller dödsbo

 3. 3.

  Sammanslutningar såsom församlingar eller skattegrupper

 4. 4.

  De som är intresserade av att äga skog men vill slippa ansvaret och skyldigheterna skogsägande för med sig

 • Samfälld skog är en form av skogsägande som påminner om andelslag.

 • När den egna skogsfastigheten ansluts till en samfälld skog, upphör skogsägarens eget ansvar och skyldigheter.

 • Delägare som anslutits till en samfälld skog äger skog i proportion till de ägda andelarna.

 • Samfälld skog sköter skatterna och överskottet som utdelas är skattefri inkomst för delägarna.

 • Den årliga totalavkastningen för samfälld skog är på lång sikt minst samma (4 %), som en aktiv skogsägare i genomsnitt får som avkastning för en större skogsfastighet.

 • Anslutning till LokalTapiola Samfälld skog börjar med att vi utreder om samfälld skog passar dig som en form av skogsägande. Gör en skogsvärdeberäkning på våra sidor och lämna en kontaktbegäran här .