Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk9.10.2020

Såhär mycket kostar och avkastar skogsvård - kom också ihåg att bereda dig på risker

Skog är en investering precis som aktier, fonder, bostäder eller andra olika tillgångsslag. Avkastningen på skogen blir dock svag om man inte först själv satsar på den. När man eftersträvar avkastning på skogsegendom är det viktigast att skogen sköts väl och rättidigt. Ägaren ska också känna till riskerna i anslutning till skogsägandet och fundera på vilka risker denne själv är beredd att bära.

Precis som de övriga tillgångsslagen borde också skogen ses som ett placeringsobjekt.   För många finländare är bostaden den viktigaste egendomen som man sköter och renoverar i tid. Så borde man också göra med skogen. Man borde tänka på skogen som en mångårig placering eftersom den bästa avkastningen fås först efter decennier. Å andra sidan hotas trädbeståndet av många risker som ägaren har skäl att känna till och eventuellt också förbereda sig på.

- Det lönar sig för skogsägaren att tänka på olika risker såsom stormar, snö och djurskador eftersom dessa väldigt snabbt kan förstöra skogens värde.  Helt plötsligt kan flera års arbete och trädbeståndets tillväxt gå till spillo, konstaterar Marika Makkonen som är utvecklingschef för skogsbruksaffärsverksamheten på LokalTapiola.

Arbetet under första åren viktigast

När målsättningen är att odla grova träd är de första åren de viktigaste för trädbeståndets tillväxt. Genom röjning och gallring av plantbestånd växer kvalitativa timmerträd som är den mest värdefulla delen av trädstammen. Under de senaste åren har man i virkeshandeln fått bra pris för granstockar.

- Tumregeln är att man ska placera i skogen i början för att placeringen ska växa. Det är viktigt att plantbeståndet sköts i tid för att man ska få grova träd.

Det kostar cirka tusen euro per hektar att röja och gallra plantbestånd. Priset kan variera beroende på jordmånens frodighet och tiden som används för arbetet. Också timingen har betydelse. Om gallringen till exempel flyttas framåt ett eller två år kan kostnaden till och med stiga med tio procent eller mera. Du kan spara på kostnaderna om du själv har möjlighet att delta i vissa arbeten.

- Att sköta plantbestånd är bra nyttomotion och också specialisterna gör det med hjälp av en röjningssåg, så du kan bra göra det själv, säger Makkonen.

Gallring och slutavverkning är de skeden som ger bäst avkastning

De första virkesaffärerna som ger avkastning för sin ägare kan med undantag av Norra Finland göras om cirka 25-30 år efter att skogen har planterats, i norr 5-10 år senare.  Avkastningen på första avverkningen av skogen är ännu mycket måttlig. Resultatet kan vara cirka 250 euro per hektar.

- Även om resultatet per hektar för den första avverkningen i regel är ganska anspråkslös, ska man inte ge upp. Nyttan med investeringen syns om cirka 15-20 år som större gallringsinkomster och upprepas vid slutavverkningen, ger Makkonen som råd.

Gallringen avkastar redan mycket mera och kan ge ägaren till och med tio gånger mera pengar än den första avverkningen. Skogsägaren gör den största virkeshandeln när trädbeståndet är cirka 60-80 år gammalt. Därefter är det inte längre ekonomiskt lönsamt att odla trädbeståndet.

- För en virkeshandel på cirka 50 000 euro kan efter kostnaderna för föryngring och skatter lämna cirka 30 000 euro för ägaren. Då pratar man redan om betydande summor som det lönar sig att placera för att öka kapitalet.

Försäkring bättrar på förlorad avkastning

Om man vill, kan skogen till exempel försäkras för stormar och skadeinsekter varvid försäkringen bättrar på eventuella förlorade avkastningar.

Lagen om bekämpning av skogsskador förpliktar skogsägaren att transportera bort fallna träd till den del som dessa överskrider gränsen i lagen. I en granskog får inte finnas mer fallna granar än tio kubikmeter på ett hektar stort område. I en tallskog är motsvarande tal tjugo kubikmeter på en hektar. Detta för att träd som fallit i stormen lockar till sig granbarkborrar och granbarkborrarna kan som värst även förstöra friska växande träd.

- Storm och skadeinsekter är plågoris för skogsägare. Men om det till exempel vid en storm faller så många träd att lagen förpliktar ägaren att bärga träden, kan ägaren bedriva virkeshandel även med stormskadade träd. Värdet för fallna träd motsvarar dock inte virke i prima skick. Om skogsägaren har en försäkring, ersätts skillnaden under vissa förutsättningar från försäkringen. Man måste också reservera pengar för beskogning av ett stormskadat område, ger Makkonen som råd.

Läs mer om odling av högavkastande skog här.