Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi26.1.2022

Information till företagskunder angående coronaviruset

OBS: uppdaterad 29.3.2022  Coronaviruset väcker många frågor hos företag och företagare. Vi sammanfattade svaren på de vanligaste frågorna. Vi ber våra kunder att i första hand sköta ärenden i nättjänsten.

Den globala pandemin är en ny situation för det nutida samhället och i Finland har man inte kunnat förbereda sig för ekonomiska förluster som en pandemi orsakar med en avbrottsförsäkring för företag. Till exempel kundbortfall som beror på begräsningar i rörelsefrihet, förbud som gäller branscher eller mötesförbud är inte skador som ersätts av avbrotts- eller epidemiförsäkringen.

Ett företag kan försäkra sin egendom mot plötsliga och oförutsedda skador. Avbrottsförsäkringen fungerar i par med egendomsförsäkringen och med avbrottsförsäkringen kan företaget trygga sitt resultat från affärsverksamheten om egendomen drabbas av en ersättningbar skada, till exempel en brand eller ett läckage.

Med avbrottsförsäkringar får företaget skydd mot enskilda risker som på förhand fastställts separat i försäkringsvillkoren. Dessa är typiskt till exempel avbrott i affärsverksamheten på grund av brand eller maskinskada. Personavbrottsförsäkringen kan betala ersättning om försäkrade nyckelpersoner i företaget blir arbetsoförmögna på grund av sjukdom. Skador som epidemiförsäkringen täcker hänför sig till ett tillfälligt avbrott i verksamheten till följd av att affärslokalen ska rengöras och inspekteras på grund av order från en myndighet.

Ersättningarna som försäkringarna betalar fastställs i villkoren och även i pandemisituationer betalar vi ersättning till kunderna enligt villkoren.

Mitt företag har epidemiförsäkring. Ersätter försäkringen förlust av omsättning som orsakas av coronaviruset?

Syftet med epidemiförsäkringen är att ersätta förlust av omsättning i sådana situationer där det till exempel har hittats salmonella i ett restaurangkök och myndigheten har bestämt att restaurangverksamheten ska avbrytas under rengöringsarbeten. LokalTapiolas epidemiförsäkring omfattar inte pandemier av typ Covid-19.

Mitt företag har en avbrottsförsäkring. Ersätter avbrottsförsäkringen förlust av omsättning som beror på undantagsförhållandena?

Företagets avbrottsförsäkring täcker avbrottskada om avbrottet i affärsverksamheten är en direkt följd av en sakskada som ersätts på basis av LokalTapiolas sakförsäkringsvillkor, till exempel brand eller maskinskada. Sakskadan ska inträffa på försäkringstagarens adressverksamhetsställe och drabba sådan egendom som kan vara sakförsäkringsobjekt.

Egendom som ett virus eller en bakterie kontaminerat är inte en sakskada enligt villkoren. Försäkringen betalar inte ersättning vid en allmän rekommendation att inte röra sig ute och på offentliga platser eller näringsförbud som gäller hela branschen och avbrott som dessa orsakar.

Mitt företag har personavbrottsförsäkring och en arbetstagare insjuknar i coronavirus. Täcker avbrottsförsäkringen skadan?

Den omfattande personavbrottsförsäkringen täcker skada som är en följd av arbetsoförmåga på grund av sjukdom hos personer som fastställts när försäkringen tecknades. Detta gäller även sjukdom på grund av coronaviruset. Ersättning förutsätter att sjukdomen visar sig under försäkringsperioden. Försäkringsobjektet är antingen extra kostnader eller på ett bredare plan förlust av täckningsbidrag. Omfattningen på försäkringsskyddet ser du i försäkringsbrevet. I försäkringsbrevet ser du även vilka personers arbetsoförmåga försäkringsskyddet täcker.

Med extra kostnader avses kostnader för sådana åtgärder med vilka man strävar efter att förhindra förlust av täckningsbidrag som skulle uppstå utan dessa åtgärder. Sådana kostnader är till exempel kostnader för att anställa en ersättare, kostnader för personalens övertidsarbete och underleverantörkostnader.

Även lantbruksförsäkringen kan inkludera omfattande personavbrottsförsäkring som täcker skäliga extra kostnader för nödvändiga provisoriska lösningar. Även i fråga om denna försäkring visar försäkringsbrevet de personer vars arbetsoförmåga försäkringen täcker.

Normalt är självrisktiden i försäkringen två veckor. I lantbruksförsäkringen är självrisken fastställd på ett annat sätt men även den visas i försäkringsbrevet.

Jag har en reseförsäkring som företaget tecknat. Är den mer omfattande än en vanlig reseförsäkring?

Om du har en resenärförsäkring eller försäkring för utsända arbetstagare som företaget tecknat är det möjligt att försäkringen innehåller evakueringsskydd. Kontrollera innehållet i försäkringen med kontaktpersonen i ditt företag. Evakueringsskydd som inkluderats som tilläggsskydd i en reseförsäkring täcker skäliga kostnader till följd av att resan avbryts när orsaken till kostnaderna är en rekommendation att lämna resmålet på grund av att resmålet är osäkert som en finsk myndighet gett i ett resemeddelande. Om resan annulleras på grund av en rekommendation som en finsk myndighet gett i ett resemeddelande ersätts även kostnader för annullerad resa. Evakueringsskyddet täcker inte kostnader för resa tillbaka till resmålet efter evakueringen och inte förlorade resdagar.

Du kan läsa mer om ersättningar vid annullerad resa här.

Vi har anställda som är på arbetsresa eller utsända utomlands. Vilka instruktioner ska vi ge dem?

Personer som är på arbetsresa eller utsända tillråds återvända till Finland, särskilt om de befinner sig i ett land där nivån på hälsovården inte är så bra. Det här täcks dock inte av försäkringen om det inte är fråga om ambulansflyg för en insjuknad eller användning av evakueringsskyddet som ingår i en del av våra försäkringar mot tilläggspremie.

Om arbetstagaren för närvarande är utomlands och inte kan återvända till Finland trots utrikesministeriets rekommendation är reseförsäkringen dock i kraft normalt utan tilläggsförsäkring fram till det att arbetstagaren har möjlighet att återvända hem, även om den i försäkringsbrevet fastställda maximilängden på resan överskrids.

För allvarligt sjuka arbetstagare går det att ordna ambulansflyg till Finland men situationen kan ändra snabbt då länderna stänger sina gränser. Läkare och sjukskötare kan till exempel inte längre följa med på flygplanet eftersom en resa skulle betyda att de måste sättas i karantän när de återvänder till hemlandet. Om ambulansflygen ställs in måste sjukvården fortsätta i landet där arbetstagaren befinner sig.

Personalen i mitt företag distansarbetar på grund av coronavirusepidemin och mitt företag har en gällande fritidsgruppförsäkring i anknytning till arbetsolycksfallsförsäkringen. Hur ersätts eventuella skador som inträffar under distansarbete?

Vad gäller distansarbete så täcker arbetsolycksfallsförsäkringen endast skador som uppstår när man utför arbetet, inte till exempel skador som orsakas av att man faller på lunchrasten. Om företaget har en gällande fritidsgruppförsäkring ersätts även skador som inträffar när man tar raster under distansarbetet. Fritidsgruppförsäkringen gäller under distansarbete i Finland eller utomlands som utsänd arbetstagare och även vid olycksfall under annan fritid överallt i världen.

Ersättningarna fastställs utgående från lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och försäkringen är mycket omfattande utan några övre gränser vad gäller tid eller belopp. Ersättningar för inkomstförlust fastställs dock enbart utgående från lönen som den arbetsgivare som tecknat försäkringen betalat.

Finns det andra möjligheter att försäkra företagets arbetstagare mot skador som inträffar under distansarbete?

Ett företag kan även försäkra distansarbetande arbetstagare genom att teckna företagets privata olycksfallsförsäkring för distansarbetare. Försäkringen gäller i hela världen under mat- och kafferaster när man distansarbetar samt när man i direkt närhet av distansarbetsplatsen rör sig inomhus eller utomhus för att gå på rast eller återvända till arbetet från rasten. Försäkringen gäller till exempel inte när man går till matbutiken eller tar en promenad utomhus eller under annan fritid.
Företagets privata olycksfallsförsäkring för distansarbetare har begränsade ersättningsbelopp per olycksfall och försäkringen kan utökas med ersättningsbelopp vid men genom olycksfall och död genom olycksfall samt olycksfallsdagpenning.

Jag är en företagare. Jag har en invaliditetsförsäkring för sjukledighet. Betalar försäkringen ersättning om jag själv insjuknar eller sätts i karantän på grund av coronaviruset?

LokalTapiolas invaliditetsförsäkring betalar dagpenning efter den valda självrisktiden på grund av arbetsoförmåga en sjukdom eller en skada orsakat, det vill säga sjukledighet. Självrisktiden är i allmänhet minst 21 dygn. Om den försäkrade själv insjuknar i coronaviruset och sjukledigheten varar längre än den valda självrisktiden, betalas ersättningen normalt. En förutsättning för ersättning är ett läkarintyg över sjukledigheten. Om den försäkrade sätts i karantän utan att hen är sjuk betalas inte dagpenning vid arbetsoförmåga.

Jag är en företagare. Vilka ersättningar betalar FPA om jag insjuknar i coronaviruset?

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom till företagare om företagaren satts i karantän eller isolerats för att förhindra att coronaviruset sprider sig. Dagpenningen vid smittsam sjukdom fastställs utgående från FöPL-arbetsinkomsten som gällde tidpunkten då frånvaron började.

För normal sjukledighet kan FPA betala sjukpenning vars belopp beräknas utgående från FöPL-arbetsinkomsten under 12 månader. För en företagare (FöPL-försäkrad) är självrisktiden för sjukpenningen dagen man insjuknade. Om tiden av arbetsoförmåga är kort (2-10 dagar) räcker det med en hälsovårdares eller sjukskötares intyg över arbetsoförmågan för att få penningen. Långvarig arbetsoförmåga kräver läkarintyg.

Betalar livförsäkringen ersättning om jag dör på grund av coronaviruset?

Ersättning med stöd av livförsäkring har inga begränsande villkor för coronavirus och ersättningarna betalas i enlighet med försäkringsvillkoren.

Om mitt barn insjuknar i coronavirus och jag blir hemma och vårdar barnet, kan jag få ersättning för förlorad inkomst?

I regel betalar försäkringarna inte ersättning för inkomst som förloras på grund av att barnet insjuknat. Skydd vid allvarlig sjukdom för barn betalar en dagpenning om sjukdomen krävt vård på ett sjukhus. En förutsättning för ersättning är att vården på sjukhuset varat över 12 timmar. Ersättningen betalas då för sjukhusvistelsedagar och barnets sjukledighetstid efter sjukhusvistelsen. Med barnets sjukledighetstid avses den fortsatta vård som läkaren ordinerat under vilken barnet inte är kapabelt att delta i normal daglig verksamhet såsom att gå i skola eller daghem.

Personalen i vårt företag är försäkrad med LokalTapiolas Arbetsförmågaförsäkring. Täcker försäkringen undersökning och vård i anknytning till coronaviruset?

Arbetsförmågaförsäkringen är en sjukkostnadsförsäkring som kompletterar företagets företagshälsovård.

Försäkringen täcker besök hos specialistläkare samt undersökning och vård som en specialistläkare ordinerat, även när det är fråga om coronaviruset. Ersättning för vårdkostnader vid sjukdom förutsätter att vården sökts med en remiss som utfärdats av en företagsläkare. Det lönar sig att kontakta företagshälsovården per telefon eller digitalt.

Arbetsförmågaförsäkringen ersätter kostnader för virustest som gjorts inom den offentliga sektorn. Den försäkrade ska först betala kostnaderna själv och därefter söka ersättning från LokalTapiola. Coronavirustest görs inom offentliga sektorn om fallet uppfyller kriterierna för ett test. Arbetsförmågaförsäkringen täcker inte kostnader för coronavirustest som gjorts inom privata sektorn utan undersökningsremiss utfärdad av en specialistläkare.

Ersätts en sjukdom, orsakad av coronavirus, som yrkessjukdom?

En del arbetstagare jobbar på distans på sina hemkontor, andra fortsätter att jobba på sina arbetsplatser.  Speciellt de, som fortsättningsvis jobbar på sina arbetsplatser, är bekymrade över att bli utsatta för viruset och att få en sjukdom orsakad av coronaviruset.  Även arbetsgivare och chefer är oroade över att kunna agera rätt om arbetstagaren blir sjuk.

Kan en sjukdom orsakad av coronaviruset ersättas som yrkessjukdom?

Ja. Enligt nuvarande uppgifter ersätts en sjukdom orsakad av coronaviruset som yrkessjukdom när orsakssambandet mellan sjukdomen och arbetet är sannolikt.  Om coronavirussmittan antingen kan ha fåtts i arbetet eller på fritiden, är det i allmänhet inte tillräckligt sannolikt att smittan är arbetsrelaterad.

När gör arbetsgivaren anmälan om yrkessjukdom till LokalTapiola?

Arbetsgivaren ska göra en anmälan om yrkessjukdom om arbetstagaren har konstaterats ha en sjukdom orsakad av coronaviruset och den misstänks ha orsakats i arbetet.  Anmälan om yrkessjukdom behöver inte göras om arbetstagaren har exponerats för coronaviruset i sitt arbete, men inte har insjuknat.  Om arbetstagaren enbart har exponerats för coronaviruset, utan att coronavirussmitta har konstaterats hos denne, är det inte fråga om en yrkessjukdom som ersätts. En förutsättning för ersättning som yrkessjukdom är ett officiellt testresultat som säkerställts inom hälsovården, ett hemtest räcker inte. Arbetstagaren ska dessutom ha symptom till följd av coronavirussmittan samt utöver ett positivt testresultat också annan dokumenterad kontakt med hälsovården.

Jag arrangerar evenemang och mitt evenemang annullerades enligt beslut av Finlands regering. Ersätter Avbrottsförsäkring för evenemang ekonomiska förluster?

LokalTapiola har försäkrat evenemang med avbrottsförsäkring bara begränsat. Utgångspunkten är att med avbrottsförsäkringen försäkras avbrott i evenemang om avbrottet beror på skada på egendom, till exempel på eldsvåda, bräckage på teknik som används för föreställningen, på elavbrott eller att det på platsen för evenemanget finns en omedelbar fara för personsäkerheten på grund av väderleken eller byggnadens konstruktioner. Försäkringen beviljas i regel inte för annullering som sker på förhand utan bara för ett plötsligt avbrott i ett pågående evenemang.

Försäkringarna är alltid skräddarsydda så villkoren skiljer sig.
Utgångspunkten är dock att från avbrottsförsäkringarna som LokalTapiola beviljat ersätts inte annullering av evenemang till följd av förordningar eller bestämmelser i beredskapslagen, vilka getts i undantagsförhållanden.

Vad göra om arbetstagaren exponeras för covid-19 viruset och insjuknar i corona?

 1. 1.

  Arbetstagaren ska uppsöka en läkare och i första hand hos den egna företagshälsovården om möjligt. I brådskande fall är det skäl att direkt söka sig till en akutmottagning.

 2. 2.

  Om den vårdande läkaren misstänker att symtomen eller sjukdomen är arbetsrelaterade, skickar läkaren ett läkarutlåtande till LokalTapiola. Läkaren lämnar dessutom in en anmälan om arbetsrelaterad sjukdom till regionförvaltningsverket.

 3. 3.

  På basis av läkarutlåtandet begär LokalTapiola från arbetsgivaren en anmälan om arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Arbetsgivaren fyller i och skickar in anmälan till LokalTapiola. Arbetsgivaren behöver inte göra annat i detta skede.

 4. 4.

  LokalTapiola handlägger ersättningsärendet och begär vid behov tilläggsuppgifter av arbetstagaren, arbetsgivaren och vårdinrättningen.

Ändrad betjäningstid för företagarnas telefontjänst i HälsoHjälpen

På grund av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat är vi tvungna att ändra betjäningstiden för företagarnas telefontjänst i HälsoHjälpen.

Vi strävar efter att betjäna våra företagskunder enligt vår bästa förmåga per telefon kl. 08.00-16.00.

Det bästa sätet våra kunder kan få kontakt med våra hälsovårdsspecialister i HälsoHjälpen är per chatt och på nätet på adressen https://terveyshelppi.lahitapiola.fi/. I dessa kanaler betjänar vi kunderna dagligen kl. 7.00-23.00.

Den nationella jourhjälpen svarar på frågor om coronaviruset och ger råd dygnet runt på nummer 116 117.

Hur söker jag ersättning?

Ersättningsansökan kan göras på adressen: https://www.lahitapiola.fi/sv/foretag/sok-ersattning/sok-ersattning

Var får jag ytterligare information?

Vi följer situationen noggrant och om den ändrar ger vi mera information på denna sida.

Du kan följa med var sjukdomen förekommer och få anvisningar för att förhindra smitta på webbplatserna: Institutet för hälsa och välfärd och Resemeddelanden - Utrikesministeriet.