Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi19.9.2018

Hur mycket borde en företagare betala i försäkringspremier? Läs allt som en ny företagare ska veta om försäkringar

Vet du vilka försäkringar som är obligatoriska för företagaren och hurudan nytta du har av andra försäkringar? Hur lönar det sig att försäkra företagets egendom och verksamhet? Läs LokalTapiolas råd.

1. Vilka försäkringar är obligatoriska för företagare?

Det är i regel bara FöPL-försäkringen som är obligatorisk för företagare och den ska tecknas inom sex månader efter att företagsverksamheten inleds.  Vad gäller företagets egendom och verksamhet ska företagets fordon och motorredskap försäkras med en trafikförsäkring och företagen som är verksamma inom vissa branscher kan t.ex. förutsättas teckna en ansvarsförsäkring eller en patientförsäkring.

2. Inverkan av den arbetsinkomst som ligger till grund för FöPL-avgiften?

Med lagstadgad FöPL-försäkring förbereder företagaren sig på utkomsten under pensionstiden. Samma försäkring utgör även en viktig grund för företagarens nuvarande socialskydd bl.a. vid sjukdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet.

Avsikten med FöPL-arbetsinkomsten är att säkerställa företagaren ett pensionsskydd som är på samma nivå som denne i motsvarande arbete skulle intjäna som löntagare. Storleken på FöPL-arbetsinkomsten påverkar det influtna pensionsbeloppet, försäkringspremien samt storleken på inkomstrelaterade dagpenningar, så det är bra att ha den på en passlig nivå.

FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå när den till sin storlek motsvarar den lön som borde betalas om en person med motsvarande yrkesskicklighet skulle avlönas för att utföra företagarens arbete. Arbetsinkomsten påverkas bl.a. av bransch, företagets omsättning och personalantal samt mängd och kvalitet på företagarens arbetsinsats.  Företagaren fastställer själv storleken på den egna arbetsinkomsten i sin ansökan om FöPL-försäkring.

Pensionsskyddscentralen har tillsammans med företagarorganisationer fastställt riktgivande inkomstnivåer, som kan användas som hjälp i pensionsbolagen för att kontrollera att arbetsinkomsten är på rätt nivå.

För en företagare som är försäkrad med FöPL faställs Fpa:s sjukdagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning enligt FöPL-arbetsinkomsten. Den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten för år 2016, som har justerats med lönekoefficienten, ligger som grund för dagpenningar som börjar år 2018.

3. Borde man betala så lite FöPL-avgifter som möjligt när man vill spara?

Nej, eftersom FöPL-avgifterna bestäms på basis av FöPL-arbetsinkomsten och storleken på FöPL-arbetsinkomsten påverkar förutom försäkringspremien även det influtna pensionsbeloppet samt storleken på de inkomstrelaterade dagpenningarna. En eventuell invalidpension beräknas på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Således kan företagaren flexibelt under goda år betala en högre FöPL-avgift för att öka sitt pensionsskydd och under dåliga år tillfälligt betala en mindre avgift.

4. Vilka frivilliga försäkringsskydd ska företagaren teckna åt sig själv?

Överraskande olycksfall kan som värst leda till att företagsverksamheten avstannar tillfälligt. Det lönar sig för företagaren att teckna en olycksfallsförsäkring för företagare som både gäller på arbetstid och på fritid.  Den ger skydd för företagare, delägare i företag och bolagsmän som inte omfattas av den lagstadgade försäkringsskyldigheten.

Olycksfallsförsäkring för företagare ger ett betydande skydd och möjliggör bl.a. snabb vård och rehabilitering samt tryggar utkomsten. Försäkringen är frivillig, men ersättningarna som betalas med stöd av försäkringen baserar sig på lagen om olycksfallsförsäkring (1948/608). Olycksfallsförsäkring för företagare kan sägas upp utan särskilda grunder.

Med hjälp av frivilliga personförsäkringar kan företagaren hantera ekonomiska svårigheter som överraskande insjuknande eller arbetsoförmåga orsakar. Vi rekommenderar att företagaren åtminstone tecknar en livförsäkring och en sjukkostnadsförsäkring som tilläggsskydd.

LokalTapiolas Arbetsförmågaförsäkring ger tillgång till den uppskattade tjänsten HälsoHjälpen som betjänar alla dagar, ger hälsorådgivning, distanssjukvård och vid behov hänvisar till läkarmottagning.

5. Hur försäkras företagets personal?

Som arbetsgivare är du skyldig att ta hand om dina arbetstagares pensionsskydd med en ArPL-försäkring. Lagen kräver att du tecknar en lagstadgad olycksfallsförsäkring för dina arbetstagare.
Försäkringarna är också en del av modern personalpolicy. Med hjälp av frivilliga personförsäkringar kan man förbereda sig på olika personskador och öka företagets attraktivitet vid rekryteringar.

Med frivilliga olycksfalls-, sjukkostnads-, rese-, tilläggspensions- och livförsäkringar kan företaget och anställda förbereda sig på de kostnader och ekonomiska risker som bl.a. orsakas av arbetsoförmåga, sjukdom, olycksfall och dödsfall.

Företaget har också möjlighet att genom försäkringar säkerställa utkomsten för sina anställdas familjer vid eventuella krissituationer i livet.

6. Hur försäkras företagets egendom och verksamhet?

Det lönar sig att försäkra företagets egendom till följd av de vanligaste skadorna. Man behöver inte separat ange varje försäkrad apparat eller egendomspost utan man kan t.ex. ange det totala försäkringsbeloppet för omsättnings- och anläggningstillgångar. Försäkringsskyddet kan dimensioneras för att omfatta allt från skador till följd av eldsvådor och läckageskador till bräckageskador. För att undvika avbrott i den försäkrade affärsverksamheten t.ex. till följd av eldsvåda kan man teckna en avbrottsförsäkring. Försäkringen täcker förlust av täckningsbidrag som orsakats av avbrott i verksamheten under en period som man överenskommit på förhand.

Även på skador som uppkommer till följd av företagets verksamhet kan man förbereda sig med en försäkring. Ansvarsförsäkring för verksamhet omfattar person- och sakskador som orsakas av företagets verksamhet. Rättsskyddsförsäkringen hjälper i situationer där eventuella meningsskiljaktigheter behandlas i domstol. Försäkringen ersätter kostnader som uppstår för företaget vid anlitande av advokat i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden. Före en eventuell rättegång lönar det sig att utreda försäkringens ersättningsbarhet från fall till fall.

Företagaren kan dessutom försäkra sig själv och vid behov även sin personal  med en personavbrottsförsäkring. En personavbrottsförsäkring kan omfatta förlust av täckningsbidrag orsakad av frånvaro till följd av olycksfall eller sjukdom. Försäkringarna beviljas på basis av ansökan och hälsoutredning. Du kan inkludera alla dessa försäkringsskydd i Företagsförsäkringen.

Läs mer om egenskydd för företagare.