Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIFM) till de fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie- och räntefonder som är i bolagets förvaltning.

Hållbara placeringar i LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab är verksam som förvaltare av alternativa fonder i anknytning till fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie- och räntefonder bolaget förvaltar. Vår huvudsakliga uppgift är att eftersträva det bästa möjliga förhållandet mellan avkastning och risk för våra placerare och vi anser att detta kan uppnås genom ansvarsfulla och hållbara val och verksamhetssätt.

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab har lagt ut portföljförvaltningen av aktie- och räntefonder till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. De iakttar bolagsspecifika principer för hållbara placeringar i sin verksamhet.

Hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisker avses händelser eller omständigheter i anknytning till miljön, samhället eller styrningen som, om de förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på placeringens värde. Hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen kan vara signifikant om placeringsobjektet försummat att hantera och förbereda sig på riskerna. Genom att hantera hållbarhetsrisker vid val av placeringsobjekt och uppbyggandet av placeringsportföljen kan vi på ett positivt sätt påverka avkastnings-/riskprofilen för placeringarna på lång sikt.

Huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter

Med huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter avses negativa effekter placeringsobjektens verksamhet eventuellt har direkt eller indirekt på miljön, samhället eller sociala faktorer. I valet av fonder (kapital-, skuldkapital- och Stjärnkapitalfonder) och fastighetsplaceringar beaktas för närvarande inte skadliga hållbarhetseffekter eftersom det inte finns tillräckligt med tillförlitlig information om dem som påverkar hållbarfaktorerna. Vi strävar efter att beakta skadliga hållbarhetseffekter enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig information i anknytning till effekterna.

I portföljförvaltningen av fonder som gör direkta aktie- och företagsobligationsplaceringar beaktas de huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekterna. Vad gäller fonder som gör statsobligationsplaceringar så beaktas dessa inte för närvarande. Tilläggsuppgifter om ärendet finns i LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara placeringar.