Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIFM) till de fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie- och räntefonder som är i bolagets förvaltning.

Hållbara placeringar i LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab verkar som förvaltare av alternativa fonder i anknytning till fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie- och räntefonder bolaget förvaltar. Vår huvudsakliga uppgift är att försöka uppnå det bästa möjliga förhållandet mellan avkastning och risk för våra investerare och vi anser att det är möjligt genom hållbara val och verkningssätt.

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab har lagt ut portföljförvaltningen av aktie- och räntefonderna till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttar bolagsspecifika principer för hållbara investeringar i sin verksamhet.

Hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisker avses händelser eller omständigheter i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningen som, om de blir verklighet, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen kan vara signifikant om investeringsobjektet försummat att hantera riskerna och förbereda sig på dem. Genom att hantera hållbarhetsrisker när vi väljer investeringsobjekt och bygger upp investeringsportföljen kan vi på ett positivt sätt påverka avkastnings-riskprofilen för investeringarna på lång sikt.

Investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas inte

Med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling avses de negativa effekter investeringsobjektens verksamhet eventuellt har direkt eller indirekt på miljön, samhället eller sociala faktorer. För närvarande beaktar LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab inte investeringsbeslutens eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Det här beror på att regleringen och tolkningarna utvecklats steg för steg och vi vill följa med situationen före vi fattar ett beslut om beaktandet av negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

I valet av fonder (kapital-, skuldkapital- och Stjärnkapitalfonder) beaktas inte negativa konsekvenser för hållbar utveckling eftersom det inte finns tillräckligt med tillförlitliga uppgifter om hur fonderna påverkar hållbarhetsfaktorerna. Vad gäller de här fonderna så strävar vi efter att beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling i den utsträckning det finns uppgifter i anknytning till dem att tillgå. Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas inte i fastighetsfonder som har kommanditbolagasform eftersom fonderna i fråga grundats redan tidigare och det inte går att ändra deras investeringsstrategier i efterhand. Nya fonder som grundas granskas en i taget vad gäller negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

I portföljförvaltningen av fonder som gör direkta investeringar i aktier och företagsobligationer samt i investeringsbeslut som gäller Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Vad gäller fonder som investerar i statsobligationer så beaktas de här inte för närvarande. Tilläggsuppgifter om dessa finns i LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara placeringar här (pdf).