Fastighetskapitalförvaltning

LähiTapiolan pääkonttori Espoossa

Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning består av moderbolaget LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab och bolagen som förvaltar fastighetsfonderna. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning, grundat 2007, förvaltar ett fastighetsbestånd på cirka 3,2 miljarder euro.

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt. Styrelsen fastställer bl.a. bolagets strategiplan och verksamhetsprinciper, årliga verksamhetsplaner och budget samt övervakar genomförandet av dem. Den fastställer även placeringsplanen och riskhanteringsplanen. Utveckling av tjänster för ägarkunder, placeringsfrågor och riskhantering betonas i styrelsearbetet inom bolagen i LokalTapiola-gruppen. Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelseledamöter

Ordförande Jari Eklund
Vice ordförande Jari Sundström

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

Samu Anttila

Direktör
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Teija Kerminen

direktör
lakiasiat ja compliance

Pentti Kuusela LähiTapiola

Pentti Kuusela

verkställande direktör

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Mirel Leino LähiTapiola

Mirel Leino

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice)

Malm Juha LähiTapiola

Juha Malm

placeringsdirektör

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Tapio Oksanen

direktör
Työllisyysrahasto

Ulla Sipilä

verkställande direktör
LokalTapiola Kainuu-Koillismaa Ömsesidigt Försäkringsbolag

Jari Sundström LähiTapiola

Jari Sundström

Verkställande direktör,
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har 6 medlemmar vars mandatperiod är ett år.

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning sammanträdde 10 gånger år 2018. Vid sammanträdena deltog 96,7 procent av de ordinarie ledamöterna.
Till de styrelsemedlemmar som inte är anställda inom LokalTapiola-gruppen eller som är anställda inom LokalTapiola-gruppens regionbolag, betalas ett mötesarvode på 500 euro per möte samt ett månadsarvode på 1 200 euro. För arvodena betalas ArPL-avgift. Till övriga styrelsemedlemmar som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.