Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fastighetskapitalförvaltning

Vi förvaltar ansvarsfullt våra placerarkunders fastighetstillgångar. Vi erbjuder högklassiga och fungerande affärslokaler och bostäder enligt våra hyreskunders behov.

Vi förvaltar i Finland tillgångar på cirka tre miljarder euro och en fastighetsstock som är en miljon kvadratmeter.

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt. Styrelsen fastställer bl.a. bolagets strategiplan och verksamhetsprinciper, årliga verksamhetsplaner och budget samt övervakar genomförandet av dem. Den fastställer även placeringsplanen och riskhanteringsplanen. Utveckling av tjänster för ägarkunder, placeringsfrågor och riskhantering betonas i styrelsearbetet inom bolagen i LokalTapiola-gruppen. Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelseledamöter

Ordförande Samu Anttila

Samu Anttila

Verkställande direktör

LokalTapiola Kapitalförvaltning

Outi Kalpio

Direktör, portföljförvaltning och ESG

LokalTapiola Kapitalförvaltning

Janne Pesonen

Ekonomidirektör

LokalTapiola Kapitalförvaltning

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har 3 medlemmar vars mandatperiod är ett år.

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning sammanträdde 9 gånger år 2022. Vid sammanträdena deltog 100 % av de ordinarie ledamöterna.

Till de styrelsemedlemmar som inte är anställda inom LokalTapiola-gruppen eller som är anställda inom LokalTapiola-gruppens regionbolag, betalas ett mötesarvode på 250 euro per möte samt ett månadsarvode på 700 euro. För arvodena betalas ArPL-avgift. Till övriga styrelsemedlemmar som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.