Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fastighetskapitalförvaltning

Vi förvaltar ansvarsfullt våra placerarkunders fastighetstillgångar. Vi erbjuder högklassiga och fungerande affärslokaler och bostäder enligt våra hyreskunders behov.

Vi förvaltar i Finland tillgångar på cirka tre miljarder euro och en fastighetsstock som är en miljon kvadratmeter.

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt. Styrelsen fastställer bl.a. bolagets strategiplan och verksamhetsprinciper, årliga verksamhetsplaner och budget samt övervakar genomförandet av dem. Den fastställer även placeringsplanen och riskhanteringsplanen. Utveckling av tjänster för ägarkunder, placeringsfrågor och riskhantering betonas i styrelsearbetet inom bolagen i LokalTapiola-gruppen. Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelseledamöter

Ordförande Jari Eklund
Vice ordförande Juha Malm

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

Hanna-Leena Pesonen

dekan och professor
Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet

Pentti Kuusela

verkställande direktör

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Mirel Leino-Haltia

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice)

Juha Malm

placeringsdirektör

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Tapio Oksanen

direktör
Työllisyysrahasto

Ulla Sipilä

verkställande direktör
LokalTapiola Kainuu-Koillismaa Ömsesidigt Försäkringsbolag

Teemu Tähtinen

placeringsdirektör

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har 8 medlemmar vars mandatperiod är ett år.

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning sammanträdde 11 gånger år 2019. Vid sammanträdena deltog 91,91 procent av de ordinarie ledamöterna.
Till de styrelsemedlemmar som inte är anställda inom LokalTapiola-gruppen eller som är anställda inom LokalTapiola-gruppens regionbolag, betalas ett mötesarvode på 250 euro per möte samt ett månadsarvode på 700 euro. För arvodena betalas ArPL-avgift. Till övriga styrelsemedlemmar som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.