Fastighetskapitalförvaltning

LähiTapiolan pääkonttori Espoossa

Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning består av moderbolaget LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab och bolagen som förvaltar fastighetsfonderna. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning, grundat 2007, förvaltar ett fastighetsbestånd på cirka 3,2 miljarder euro.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Revisor för LokalTapiola-gruppens bolag är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings ordinarie revisor 2013

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Mikko Haavisto, CGR.