Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hållbarhetsledning och intressentgrupper

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på kundägande och vår aktiva roll i det finländska samhället. LokalTapiola är en ömsesidig bolagsgrupp som ägs av 1,6 miljoner ägarkunder. Delägare i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även garantiandelsägarna.

LokalTapiola-gruppens viktigaste intressenter är ägarkunderna

Försäkringstagarna som ägare lägger grunden och skapar syftet för vår existens. Våra andra intressenter som identifierats som viktiga är:

  • förvaltning

  • personal

  • strategiska och andra partner

  • myndigheter och politiska beslutsfattare

  • bransch- och intresseorganisationer

  • forsknings- och läroanstalter

  • medborgarorganisationer

  • lokalsamhällen och

  • media

Vi behöver en regelbunden dialog med våra intressentgrupper för att identifiera olika förväntningar som ställs på LokalTapiola. Våra kunder är brett representerade både i vår förvaltning och i utvecklingen av vår verksamhet. Vi ber regelbundet våra kunder om respons till exempel om kundtjänsten och våra livstrygghetstjänster. Vi mäter kundupplevelsen med NPS-indikatorn (Net Promoter Score), som beskriver rekommendationsfrekvensen. Våra regionbolag tillhandahåller sina ägarkunder och förvaltningsmedlemmar möjligheter att delta aktivt.

Hållbarhetsledning

LokalTapiola Skadebolags styrelse beslutar om koncernens strategiska riktlinjer för hållbarhet och ansvarsfullhet och följer regelbundet upp utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Andra väsentliga frågor på koncernnivå beslutas av koncernledningen. Hållbarhetsledningen har integrerats i koncernens ledningssystem. Hållbarhetsstyrgruppen säkerställer den strategiska styrningen av ansvarsfullheten och förverkligandet av målen i hållbarhetsprogrammet. Helheten och utvecklingen av hållbarhet och samhällsansvar styrs av grupptjänsternas enhet för hållbarhet och kommunikation som leds av Eeva Salmenpohja, direktör för hållbarhet och kommunikation. Förvaltningens hållbarhetsgrupp möjliggör en kontinuerlig och regelbunden dialog med representanter för bolagsgruppens förvaltning.