Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Yhteistyövaliokunta

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kuuluvat hallintoneuvostojen yhteistyövaliokuntaan, joka avustaa näiden yhtiöiden hallintoneuvostoja ja valmistelee niissä käsiteltäviä asioita. Yhteistyövaliokunta valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan jäsenet

Hallintoneuvostot vahvistavat yhteistyövaliokunnalle työjärjestyksen. Sen mukaisesti yhteistyövaliokunta valmistelee hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita ja tekee päätösehdotuksia hallintoneuvostoille. Yhteistyövaliokunta valvoo hallituksen, pääjohtajan ja toimitusjohtajien sekä koko yhtiöryhmän toimintaa ja raportoi siitä hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta ei ole yhtiöoikeudellinen elin, vaikka siitä on määräys LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhteistyövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa lukuun ottamatta hallituksen päätoimisten jäsenten palkitsemisasioita, vaan päätökset tehdään hallintoneuvostoissa. Päätösehdotusten sisällöstä päättää kussakin hallintoneuvostossa sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Yhteistyövaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti 8 kertaa vuodessa. Yhtiökokoukset päättävät vuosittain yhteistyövaliokunnan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. Yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 500 euroa ja varapuheenjohtajalle 1 000 euroa. Yhteistyövaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

Palkitsemisvaliokunta

Yhteistyövaliokunta on perustanut erillisen palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on avustaa yhteistyövaliokuntaa sen työjärjestyksen mukaisissa ryhmän ylimmän johdon palkitsemisasioissa.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu valmistella hallintoneuvostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien päätettäväksi ehdotukset LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja LähiTapiola Henkiyhtiön päätoimisten hallitusten jäsenten palkka- ja palkitsemisasioissa sekä toimi- ja työsuhdeasioissa sekä kehittää näiden hallitusten jäsenten palkitsemisjärjestelmää. Lisäksi palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu antaa LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallituksille periaatelinjauksia ja suosituksia toimitusjohtajien palkka- ja palkitsemisasioissa. Palkitsemisvaliokunta antaa myös suosituksia alueyhtiöiden hallinnon palkkioiksi yhdenmukaisen ja oikeudenmukaisen käytännön varmistamiseksi LähiTapiola-ryhmän yhtiöissä.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Totti Salko ja jäseninä vuorineuvos Timo U. Korhonen ja varatuomari Ulla-Maija Moisio.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan koolle kutsumana säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiökokoukset päättävät vuosittain palkitsemisvaliokunnan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. Valiokunnan jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.