Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 17.5.2017 klo 10.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään esitys yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 16 §:n muuttamiseksi.


Kokouksen asialista on seuraava:


1 Kokouksen avaaminen


2 Kokoustekniset asiat


2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen


2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi


2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen


2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen


3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen


4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen


Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 59.954.650,40 euroa käytetään siten, että takuupääoman korkoa suoritetaan takuuosuuden omistajille 5,8 prosenttia eli 2.179.959,00 euroa ja varmuusrahastoon siirretään 57.274.000,00 euroa sekä käyttörahastoon 500.691,40 euroa.


6 Vastuuvapaudesta päättäminen


7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen


Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:


• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 1.750 euroa

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta

• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.500 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa

• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa

• Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa


Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.


Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.


8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen


Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta:


hallintoneuvoston jäsenet


Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 36.


Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Hannu Anttila, Jari Bachmann, Vesa Ekroos, Juha Hakkarainen, Jouko Havunen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Marita Modenius, Totti Salko, Jouko Setälä, Minna Talvio, Harri Tuomi ja Yrjö Välimäki.


Susa Nikula, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2019 yhtiökokoukseen saakka, on 7.10.2016 ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta tultuaan nimetyksi ehdolle Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallituksen jäseneksi. Mikko Koivisto, jonka toimikausi oli niin ikään jatkunut vuoden 2019 yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta vuoden 2017 yhtiökokouksessa tultuuan nimetyksi LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäseneksi.


Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jari Bachmann, Vesa Ekroos, Juha Hakkarainen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Totti Salko, Minna Talvio ja Harri Tuomi. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi executive business strategist Saara Perho Helsingistä (Citrus Solutions Oy) ja johtava asiantuntija Satu Ylisiurua-Hemminki Seinäjoelta (Maakuntauudistuksen valmisteluprojekti) vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Mikko Koiviston tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi asianajaja, varatuomari Juhani Salo Raumalta (Asianajotoimisto Juhani Salo) ja Susa Nikulan tilalle niin ikään vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kenttäjohtaja Arttu Laine Espoosta (SOK).


9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen


Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haaviston.


10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


Yhtiön hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamista niin, että yhtiö voi liitännäistoimintana myydä ja markkinoida myös sellaisen yrityksen tuotteita ja palveluita, joka harjoittaa riskienhallintaan, vahingontorjuntaan tai niihin rinnastettavaan toimintaan sisältyvien palveluiden tai tuotteiden tarjontaa.


Yhtiön hallitus esittää lisäksi yhtiöjärjestyksen 16 §:n muuttamista niin, että yhtiökokous voitaisiin pitää yhtiön kotipaikkakunnan Espoon lisäksi joko Helsingissä tai Vantaalla.


11 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Tilinpäätösasiakirjat sekä esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat osakkaiden nähtävinä 11.4.2017 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkuja 1, Espoo.


Tilinpäätösasiakirjat ovat myös tämän kutsun liitteenä:


linkki tilinpäätökseen
linkki tilintarkastuskertomukseen
linkki hallintoneuvoston lausuntoon


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


Osallistumis- ja äänioikeus


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin vuoden 2016 päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin lisä-ääni tulee kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Takuuosuuden omistajalla on yksi ääni kultakin takuuosuudelta. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ja takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä.

Ilmoittautuminen


Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 12.5.2017 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  • internet-sivulla www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
  • sähköpostitse osoitteella yhtiokokous(a)lahitapiola.fi
  • puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
  • postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA


Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Espoossa 29.3.2017


LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus