Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola-ryhmän hallinnoinnin periaatteet ja hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance-suosituksiin. Hyvän hallintotavan tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen.

LähiTapiola-ryhmän hallintomalli perustuu keskinäisyyteen. LähiTapiola-ryhmään kuuluvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiola alueyhtiöissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omistajat.

Vakuutuksenottajien osakkuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä syntyy suoraan vakuutuksen ottamisen myötä, ilman lisäsijoitusta yhtiöön. Takuuosuudet, niissä yhtiöissä, joita niitä on, ovat toisten ryhmään kuuluvien keskinäisten vakuutusyhtiöiden omistamia. LähiTapiola-ryhmän osakeyhtiömuotoisten sijoituspalvelu- ja kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki osakkeet ovat muiden LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden omistuksessa.

Keskinäisestä yhtiömuodosta ja laajasta omistajapohjasta johtuen hallintoneuvostoilla on yhtiöissä merkittävä rooli ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssilistatuista yhtiöistä. Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja päättää toimenpiteistä, jotka merkitsevät yhtiön toiminnan olennaista supistamista tai laajentamista.

Yhtiö on antanut toimintakertomuksesta erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisella tavalla.

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön omistajat

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuksien omistajat.

LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin edellisen kalenterivuoden päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin tulee lisä-ääni kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta.

Yhtiön takuupääoman määrä on 37 585 505,12 euroa ja se jakautuu 745 000 takuuosuuteen, joista LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö omistaa 66,7% ja LähiTapiola- ryhmään kuuluvat alueyhtiöt 33,3%. Kukin takuuosuus tuottaa yhden äänen.

Takuuosuuksien tuottama äänimäärä yhtiökokouksessa vaihtelee vuosittain vakuutuksenottajien määrän ja vakuutussäästöjen määrän perusteella, mutta se edustaa alle viittä prosenttia yhtiön kokonaisäänimäärästä. Yhtiökokouksessa äänestettäessä osakas voi äänestää enintään 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja takuuosuuksien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien äänimäärä.