Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous24.8.2023

LähiTapiolan Kiinteistö-sijoitussalkku kestää hyvin kiinteistömarkkinan epävarmuutta

Viime aikojen nopea korkotason nousu on vaikuttanut kiinteistömarkkinaan ja saanut monet kiinteistösijoittajat pohtimaan kiinteistösijoittamisen roolia nykymarkkinoilla. LähiTapiolan Kiinteistö-sijoitussalkussa on varauduttu markkinatilanteen muutokseen.

Kiinteistö-sijoitussalkun laaja maantieteellinen ja erinomainen sektoripohjainen hajautus tarjoaa turvaa sijoitusmarkkinan paineissa. Salkun kiinteistöriskistä alle puolet on asuntosijoituksia ja noin neljännes pitkän vuokrasopimusten yhteiskuntakiinteistöjä. Tämän lisäksi kiinteistöallokaatio koostuu muun muassa liikekiinteistöistä, toimistokiinteistöistä, teollisuuskiinteistöistä ja tonteista. Sijoitussalkun kohteilla on hyvä ja vakaa kassavirtaprofiili, mikä myös pohjaa laajaan hajautukseen ja pitkiin vuokrasopimuksiin. Kiinteistökohteiden painotettu nettokassavirtatuotto on noin 4,5-5 %.

Velkavivun käyttö maltillista ja likviditeetti on hyvällä tasolla

Kiinteistö-sijoitussalkun vieraan pääoman käyttö on myös varsin maltillista. Kokonaisvelkaantuneisuusaste on vain noin 30 % ja tämän lisäksi merkittävä osa velasta on korkosuojattua. Sijoitussalkun likvidin omaisuuden määrä on myös hyvällä ja turvaavalla tasolla, mikä antaa joustoa reagoida nopeasti markkinatilanteisiin. Tämä mahdollistaa tarvittaessa myös ostotarjousten tekemisen houkuttelevista sijoituskohteista.

Samalla näemme kuitenkin tärkeänä, että likviditeetti säilytetään sijoitussalkussa hyvällä tasolla jatkossakin. Elokuussa 2023 Kiinteistö-sijoitussalkun likvidien omaisuuserien määrä oli noin 10 % sijoitusvarallisuudesta, minkä lisäksi esimerkiksi salkun suurimmassa rahastossa, LähiTapiola Sijoituskiinteistöt -rahastossa käteispaino oli noin 16 %.

Odotamme kiinteistömarkkinan piristymistä

Loppuvuosi antaa suuntaa, miten vieraan pääoman kustannustaso kehittyy, mikä puolestaan osin määrittelee kiinteistöjen arvojen kehityksen. Vuoden jälkimmäisestä puoliskosta uskomme markkinoiden piristyvän alkuvuoteen nähden antaen mahdollisuuden tehdä ostotarjouksia potentiaalisista sijoituskohteista. Kiinteistömarkkinoilla odotukset ovat edelleen herkkiä inflaatio-, korko-, ja taloussuhdannenäkymien muutoksille. Markkinoiden ajoittamista tärkeämpää on kuitenkin luoda sijoitussalkku, joka kestää monenlaisia syklejä, ja joissa tuotto perustuu hyvään kassavirtatuottoon ja pitkän aikavälin näkemykseen.

Kiinteistösijoitusten kohdalla pitkän aikavälin houkuttelevaan tuottopotentiaaliin vaikuttavat megatrendit ovat edelleen voimissaan, ja Kiinteistö-sijoitussalkun salkkuprofiili on hyvin tasapainoinen sietämään ja reagoimaan monenlaisissa markkinatilanteisissa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

LähiTapiolalla on kymmenien vuosien kokemus kiinteistövarainhoitajana. LähiTapiola hoitaa kaikkiaan yli 25 miljardin euron varallisuutta, joista noin 3 miljardia on kiinteistöomaisuutta.


Vastuunrajoitus: Tämä kommentti on LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön laatima ja sen sisältämät tiedot on kerätty luotettavina pidetyistä lähteistä. LähiTapiola ei vastaa kommentissa esitettyjen tietojen mahdollisista virheistä tai niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Tämä katsaus antaa vastaanottajalle yleistä tietoa eikä kommenttia ei tule käsittää kehotukseksi sijoittaa tiettyyn sijoitustuotteeseen tai omaisuusluokkaan. Ennen sijoituksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoitustuotetta ja sijoituskohdetta koskevaan materiaaliin erityisesti vakuutuksen avaintietoasiakirjaan, sääntöihin ja muuhun tuotemateriaaliin, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.lahitapiola.fi. Sijoitusten historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja asiakas voi menettää sijoittamiaan varoja osittain tai kokonaan.