Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Hannu SalminenTalous5.10.2023

Kehittyvät osakemarkkinat ovat monivivahteinen kokonaisuus

Kehittyvät markkinat ovat laaja käsite, jotka sisältävät eri maita ja markkinoita. Sijoituksellisesti markkinoiden monipuolisuus tuo mukanaan omanlaisensa arvostuksen ja kannattavuuden, josta LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Hannu Salminen kirjoittaa blogissaan.Lue lisää sijoittamisesta

Kehittyvät markkinat koostuvat lukuisista monella tavalla hyvin erityyppisistä osamarkkinoista ja siksi sijoittajan voi olla vaikeaa hahmottaa mihin oikeastaan sijoittaa kehittyvien markkinoiden rahastoissa. Hajontaa kehittyvissä maissa on ainakin asukaskohtaisella bruttokansantuotteella, BKT:n kasvunopeudella, demokratia-asteikolla, yrityskulttuurilla ja maiden toimialajakaumalla mitattuna.

Oheisessa kuvassa on avattu kehittyvien markkinoiden suuria ja keskisuuria yrityksiä kuvaavan yleisindeksin toimiala- ja maajakaumaa. Maiden ääripäistä esimerkkinä matalan tulotason, mutta korkean kasvun Intia ja vauraampi Etelä-Korea, jonka jotkut toimijat luokittelevatkin jo kehittyneeksi markkinaksi.

Indeksin toimialoista suurimmat ovat finanssisektori ja informaatioteknologia. Informaatioteknologian osuus indeksistä on korkea ennen kaikkea kehittyneemmän pään Taiwanissa ja Etelä-Koreassa, joissa IT:n osuudet ovat 64 % ja 42 % maan indeksin osakkeista.

Kehittyvät markkinat ovat nimensä mukaisesti muuttuvia monestakin näkökulmasta katsottuna. Yhtenä esimerkkinä tästä viime vuosien maamuutokset: Venäjä on jäänyt indeksistä pois ja toisaalta Saudi-Arabia ja Kuwait ovat tulleet mukaan 2020 luvun taitteessa. Kaikkiaan viimeisen 10 vuoden aikana indeksiin on tullut 7 uutta maata ja lähtenyt 4 maata. Maamuutokset tulevat varmaan myös jatkumaan tulevaisuudessa.

Toimialamuutoksista suurimpia ovat olleet pidemmällä aikavälillä teknologiayhtiöiden painon selvä nousu ja öljy-yhtiöiden painon lasku.

Arvostukseltaan kehittyvät markkinat ovat kehittyneitä verrokkejaan selvästi halvempia ja kannattavuusmittareilla katsottuna jonkin verran heikommin kannattavia. Kehittyvien markkinoiden yhtiöiden liikevaihtojen ja tuloksien kasvu on kuitenkin ollut selvästi kehittyneitä markkinoita nopeampaa.

Kehittyvät markkinat on hyvin monivivahteinen kokonaisuus, jota on vaikea kuvata kovin syväluotaavasti muutamalla lauseella. Monipuolisuuden lisäksi markkinoita kuvaa kuitenkin hyvin yhtiöiden halvempi arvostustaso sekä hyvä kasvuvauhti verrattuna kehittyneisiin markkinoihin. Toisaalta yksittäisiin maihin tai yhtiöihin liittyvät riskit ovat selvästi kehittyneiden markkinoiden vastineita korkeammat.

Kehittyneiden markkinoiden monivivahteisuuden positiivisena puolena onkin yksittäisten maa- ja yhtiöriskien hajautuminen markkinan kokonaistasolla. Suuremmista riskikeskittymistä on kuitenkin hyvä muistaa muun muassa Kiinaan liittyvien geopoliittisten jännitteiden kehittyminen sekä muut maahan liittyvät riskit.

Hannu Salminen
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.