Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä8.8.2022

Työturvallisuuttakin voi nykyään auditoida – työkalulla kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Kun yrityksessä halutaan määrätietoisesti vähentää työtapaturmia sekä kehittää työturvallisuuskulttuuria sellaiseksi, jossa jokainen työntekijä on aktiivinen toimija turvallisen työskentelykulttuurin luomisessa ja siinä toimimisessa, on auditointi yksi keino. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän työturvallisuusauditoinnin avulla voidaan helpommin löytää turvallisuuskulttuurin kehityskohteita.Lue lisää

Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen on monitahoinen kokonaisuus, jonka kehittämisessä moni yritys haluaa tukeutua ulkopuoliseen näkemykseen. Näin varmistetaan, että auditointiprosessin objektiivisuus ja puolueettomuus säilyvät.

ISO 45001:2018 on ensimmäinen maailmanlaajuinen ja yhtenäistetty standardi organisaatioiden sisäisille työterveyden ja ‑turvallisuuden hallintajärjestelmille.

LähiTapiolan henkilöriskienhallinnan asiantuntijapalveluihin kuuluva ISO 45001:2018 -auditointi mahdollistaa työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmän eli TTT-järjestelmän auditoinnin toteuttamisen riippumattomasti kokeneiden henkilöriskienhallinnan asiantuntijoiden tekeminä.

– Tarjoamassamme ISO 45001:2018-auditoinnissa on kyse johtamisjärjestelmästandardiin, lakisääteisiin ja yrityksen omiin vaatimuksiin pohjautuvasta arvioinnista. Siinä tarkastellaan asiakkaan työturvallisuusprosessien nykytilaa ja kehittämiskohteita. Asiakkaan prosesseihin ja dokumentteihin perehtymisen lisäksi auditoinnissa haastatellaan työntekijöitä eri henkilöstöryhmistä aina työntekijöistä johtoon asti sekä tehdään katselmus valittuun kohteeseen, kertoo LähiTapiolan henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Vesa Kynsijärvi.

Auditoinnista tehdään aina raportti, joka toimitetaan asiakkaalle korjaavien toimenpiteiden varmistamiseksi.

– Raportissa tuodaan esille sovittuihin painopistealueisiin kohdistuneet mahdolliset poikkeamat, kehittämiskohteet ja onnistumiset, Kynsijärvi kertoo.

LähiTapiola auditoi vuosittain Fingridin työturvallisuuskäytänteitä

Suomalainen kantaverkkoyhtiö Fingrid hyödyntää LähiTapiolan asiantuntijoiden tekemiä sisäisiä auditointeja työturvallisuuskäytänteidensä tarkastelussa.

– LähiTapiolan tekemissä ISO 45001-auditoinneissa pääsemme peilaamaan, miten työturvallisuusasiat ovat integroituneet osaksi Fingridin toimintaa. Auditoinneissa saamme selville kehityskohteita, joiden avulla voimme parantaa työturvallisuutta, Fingridin erikoisasiantuntija, työturvallisuuden parissa työskentelevä Karri Koskinen sanoo.

Koskinen kertoo, että Fingridin tavoitteena on, ettei yrityksessä satu yhtäkään työtapaturmaa. LähiTapiolan henkilöriskienhallinnan asiantuntijoiden tarjoama auditointipalvelu kuuluu osaksi Fingridin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia.

– On hienoa, että vakuutuksiin kuuluvat ammattitaitoisten asiantuntijoiden toteuttamat auditointipalvelut, Koskinen kiittelee.

Myös positiiviset havainnot ovat arvokkaita

TTT-auditointeihin erikoistuneet LähiTapiolan henkilöriskienhallinnan asiantuntijat Vesa Kynsijärvi ja Jaana Luomanen painottavat, että vaikka auditoinnin ideana on selvittää, onko yrityksen TTT-järjestelmä standardin ja organisaation omien vaatimusten mukainen, ei tarkoituksena ole pelkästään osoittaa sormella poikkeamia työturvallisuusprosesseissa. Yhtä oleellista on nimittäin tuoda esille myös onnistumisia ja hyviä käytänteitä.

– Olemme huomanneet, että myös positiiviset havainnot auttavat pitämään yllä hyviä työturvallisuuskäytäntöjä, Fingridin Koskinen sanoo.

LähiTapiolan auditoinneissa TTT-järjestelmän piirissä olevilla työntekijöillä on mahdollisuus myös osallistua ja päästä vaikuttamaan työturvallisuusasioihin. Samalla esihenkilöt saavat arvokasta tietoa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista, ja yrityksen johto saa tietoa ja palautetta päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

– Työturvallisuuden kehittäminen on meillä Fingridillä koko henkilöstöä koskeva jatkuva prosessi, Koskinen toteaa.

LähiTapiolan asiantuntijoiden toteuttamat ISO 45001:2018-auditoinnit tuovat asiakkaalle näkyvää lisäarvoa työturvallisuuden kehittämisessä.

– Olemme auditoinneissa esiin tulleiden kehityskohteiden perusteella tarkentaneet muun muassa riskinarviointikäytäntöjämme, Koskinen kertoo.

  • ISO 45001:2018 on maailmanlaajuinen, yhtenäistetty standardi organisaatioiden sisäisille työterveyden ja ‑turvallisuuden (TTT) hallintajärjestelmille.

  • TTT-järjestelmän tarkoitus on luoda perusta kaikelle työterveys- ja työturvallisuusriskien ja -mahdollisuuksien hallinnalle.

  • ISO 45001:2018 vaatimusten mukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen ja sen toteuttamisen tarkoituksena on mm. vähentää sattuneita työtapaturmia, kehittää kulttuuria jossa työntekijöitä kannustetaan toimimaan aktiivisesti oman ja työkaverien terveyden ja turvallisuuden hyväksi, varmistaa laki- ja viranomaisvaatimusten täyttyminen sekä sidosryhmien vaatimukset, edistää ja tukea yhdessä tekemistä sekä lisäksi parantaa organisaation kilpailukykyä.

  • Laadukkaan TTT-toiminnan tuloksena myös asiakkaan maksamat vakuutusmaksut alenevat usein merkittävästikin.