LähiTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamo Lahden satama

LähiTapiola Vellamo on paikallinen alueyhtiö, joka palvelee asiakkaita Kouvolan, Päijät-Hämeen, Hyvinkään ja Riihimäen seutukunnissa.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Vellamo Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään
keskiviikkona 29.5.2019 klo 13.00 Sibeliustalolla, Ankkurikatu 7, Lahti.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausun-non esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 tilikauden 4.464.286,09 euron voitosta siirretään varmuus-rahastoon 4.434.286,09 euroa ja käyttörahastoon 30.000,00 euroa. Takuupääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2018.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperus-teiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 300 euroa kokoukselta ja matkakorvaukset verohallinnon ohjeen mukaan
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 x edellä mainittu kokouspalkkio (3000 euroa), normaalin kokouspalkkion lisäksi
• Lisäksi hallintoneuvoston jäsenelle, joka on valtuutettu edustamaan hallintoneuvostoa jossain elimessä, kokouksessa tai tapahtumassa, maksetaan erityispalkkiota, mikä on suuruudeltaan kyseiselle elimelle määritetty palkkio. Mikäli palkkion suuruutta ei ole näin määritelty, maksetaan palkkiona hallintoneuvoston kokouspalkkio
• Hallintoneuvoston puheenjohtajan (ja hänen estyessään varapuheenjohtajan)
kokouspalkkio hänen osallistuessaan hallituksen kokoukseen on sama kuin hallituksen jäsenen kokouspalkkio 500 euroa kokoukselta
• Nimitystoimikunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa
• Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan
• Matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten, tilintarkastajan palkkiot ja matka-kustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vellamo/hallinto/hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 35.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Ertoila Mirka, Jokinen Esko, Järvenpää Kari, Kaasinen Han-nu, Kirtola Helena, Koskinen Arto, Mäntylä Katri, Määttänen Kimmo, Nuuttila Erkki, Venemies Jyrki, Väinölä Hannu.

Hallintoneuvoston jäsen Juhani Ristola menehtyi toimintavuoden aikana.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudel-leen Ertoila Mirka, Jokinen Esko, Kaasinen Hannu, Kirtola Helena, Koskinen Arto, Mäntylä Katri, Määttänen Kimmo, Nuuttila Erkki, Venemies Jyrki

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi:

• Merja-Leena Alenius (erovuoro 2020, Ristolan tilalle), Näkemystehdas MBE hallituksen puheenjohtaja, Hollola
• Timo Hannonen, metsätalousinsinööri, Hollola
• Päivi Väinölä, hevostalousagrologi AMK, maatalousyrittäjä, Iitti

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen, KHT.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä ti 7.5.2019 alkaen yhtiön pääkonttorissa Aleksanterinkatu 11, Lahti ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennökset osakkaalle. Asiakirjat ovat nähtävissä myös internet-osoitteessa https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vellamo/hallinto/yhtiokokous.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2018 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 38 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 20.5.2019 klo 14 mennessä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä edustatko valtakirjalla toista/toisia vakuutuksenottajia. Valtakirja tulee olla mukana yhtiökokouksessa.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:
- sähköpostitse osoitteella tilaisuudet.vellamo@lahitapiola.fi
- puhelimitse Satu Varpula-Kiuru, puh 040 352 7386
- postitse osoitteella LähiTapiola Vellamo, Satu Varpula-Kiuru, Aleksanterinkatu 11, 15110 Lahti.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Lahdessa 13.3.2019


LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallitus

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Hallintoneuvoston lausunto yhtiökokoukselle