LähiTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamo Lahden satama

LähiTapiola Vellamo on paikallinen alueyhtiö, joka palvelee asiakkaita Kouvolan, Päijät-Hämeen, Hyvinkään ja Riihimäen seutukunnissa.

Yhtiökokous


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Vellamo Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.5.2018 klo 13.00 LähiTapiola Vellamon pääkonttorilla, osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Lahti.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 3, 4 ja 19 §:ien muuttamista.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n sanamuotoa esitetään muutettavaksi niin, että yhtiöjärjestykseen lisätään maininta mahdollisuudesta liitännäistoimintana myydä ja markkinoida joukkorahoituspalveluiden välittäjänä toimivan yrityksen tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohtaa, joka koskee mahdollisuutta tehdä liitännäistoimintana yhteistyötä yhtiön kanssa samaan konserniin tai talou-delliseen yhteenliittymään kuuluvan yrityksen kanssa, ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan erityiset, yhteistyökumppanin toimialaa koskevat rajoitukset.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään esitetään lisättäväksi maininta, joka mahdollistaa erillisen käyttörahaston perustamisen yleishyödyllisiin tarkoituksiin annettavia lahjoituksia varten. Samalla yhtiöjärjestykseen esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi maininta yhtiössä jo entuudestaan olevasta varmuusrahastosta sekä maininta siitä, että yhtiöllä voi olla myös muita rahastoja.

Tilintarkastajia ja heidän valitsemistaan koskevaa yhtiöjärjestyksen 19 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että yhtiöön tulisi aina valita vähintään yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, ainakin yksi varatilintarkastaja.

4. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään yhteensä 4.382.450,95 maksetaan takuuosuudenomistajille takuupääoman korkoa yhteensä 540.202,08 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiöön perustetaan käyttörahasto, johon tilikauden voitosta siirretään 30.000,00 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin. Loppuosa tilikauden voitosta eli 3.812.248,87 euroa ehdotetaan siirrettäväksi varmuusrahastoon.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen

8. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 300 euroa kokoukselta ja matkakorvaukset verohallinnon ohjeen mukaan
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 x edellä mainittu kokouspalkkio (3000 euroa)
• Lisäksi hallintoneuvoston jäsenelle, joka on valtuutettu edustamaan hallintoneuvostoa jossain elimessä, kokouksessa tai tapahtumassa, maksetaan erityispalkkiota, mikä on suuruudeltaan kyseiselle elimelle määritetty palkkio. Mikäli palkkion suuruutta ei ole näin määritelty, maksetaan palkkiona hallintoneuvoston kokouspalkkio
• Hallintoneuvoston puheenjohtajan (ja hänen estyessään varapuheenjohtajan)
kokouspalkkio hänen osallistuessaan hallituksen kokoukseen on sama kuin hallituksen jäsenen kokouspalkkio 500 euroa kokoukselta
• Nimitysvaliokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa
• Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

9. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta tästä.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 35.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Halme Markku, Järvinen Lasse, Kyynäräinen Anneli, Lehtonen Merja, Nordström Marjut, Riukka Timo, Räsänen Antti, Salovaara Juha, Simola Heidi, Wall Janne.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Järvinen Lasse, Lehtonen Merja, Riukka Timo, Räsänen Antti, Salovaara Juha, Simola Heidi, Wall Janne.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi:

• Iisa Heinola, markkinointipäällikkö, EL-kori, Asikkala

• Jukka Hertti, vakuutusneuvos, Lahti

• Essi Vanhalakka, talousjohtaja, RVM systems Oy, Kouvola

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummi, KHT ja varatilintarkastajaksi Mia Svensk KHT.

11. Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä pe 11.5.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa Aleksanterinkatu 11, Lahti ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennökset osakkaalle.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2017 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 38 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 21.5.2018 klo 14 mennessä (kutsua korjattu viimeisen ilmoittautumispäivän osalta). Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä edustatko valtakirjalla toista/toisia vakuutuksenottajia. Valtakirja tulee olla mukana yhtiökokouksessa.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:
- sähköpostitse osoitteella tilaisuudet.vellamo@lahitapiola.fi
- puhelimitse Satu Varpula-Kiuru, puh 040 352 7386
- postitse osoitteella LähiTapiola Vellamo, Satu Varpula-Kiuru, Aleksanterinkatu 11, 15110 Lahti.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lahdessa 9.5.2018

LÄHITAPIOLA VELLAMO KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Hallintoneuvoston lausunto yhtiökokoukselle