Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Länsi-Suomi

LähiTapiola Länsi-Suomi palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita lähes 250 000 asukkaan toimialueellaan turvallisuuden, terveyden ja talouden saroilla. Meillä on toimialueellamme alan kattavin palveluverkosto, johon kuuluu 15 toimipistettä. Palvelemme sinua 160 elämänturvaajamme voimin paikan päällä toimipisteissämme sekä etänä verkossa ja puhelimitse. Tervetuloa elämänturva-asioille meille!

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.05.2022 klo 15.00 LähiTapiola Länsi-Suomen toimistolla, osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2021 tilikauden voitosta määrältään 9 969 689,08 euroa, siirretään 200 000,00 euroa käyttörahastoon, ja loppuosa 9 769 689,08 euroa siirretään varmuusrahastoon. Varmuusrahastosta esitetään maksettavaksi takuupääomalle korkoa 8,9 %, eli 1 594 682,98 euroa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 500 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen hallituksen jäsenen kokouspalkkio
• Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunta esittää muutoksena, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on jatkossa 700 €. Muilta osin hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Tutustu hallintoneuvoston tämänhetkiseen kokoonpanoon.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 29.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Aarikka Rami, Airisto Kalle, Lähde Sari, Mäkitalo Sari, Niittyniemi Jani, Pitkänen Hannu, Rantanen Petri, Rosendahl Risto, Uusitalo Rami ja Vainio Kai.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet valitaan Airisto Kallea lukuun ottamatta uudelleen.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Petter Westerbackin, KHT.

10 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 05.05.2022 alkaen yhtiön toimistolla Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori. Katso tilinpäätösasiakirjat.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2021 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 50 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Meneillään olevasta koronavirusepidemiasta johtuen kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:
• Yhtiökokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
• Kokoukseen osallistumisessa tullaan huomioimaan kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevat viranomaismääräykset, joilla voidaan joutua rajoittamaan samassa tilassa olevien osanottajien määrää kokouksessa.
• Kokouksessa ovat yhtiön puolesta fyysisesti läsnä vain välttämättömät henkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri, hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat sekä toimitusjohtaja.
• Kokouksessa ei ole tarjoilua.


Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla talousjohtaja Jussi Seppälän tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Osakasta, joka haluaa antaa valtakirjan kokousta varten, pyydetään lähettämään asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen: jussi.seppala@lahitapiola.fi.

Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovelluksen avulla. Osakasta, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteydellä, pyydetään ilmoittamaan tästä ilmoittautumisen yhteydessä sekä antamaan samalla sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa. Näille osakkaille lähetetään ilmoittautumisajan umpeuduttua tarkemmat ohjeet sekä linkki, jonka kautta kokoukseen liittyminen tapahtuu.


Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 11.05.2022 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
- sähköpostitse: jussi.seppala@lahitapiola.fi
- puhelimitse Jussi Seppälälle 0500 226 941
- postitse: LähiTapiola Länsi-Suomi, Jussi Seppälä, Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Raumalla 02.03.2022

LÄHITAPIOLA LÄNSI-SUOMI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus