Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Länsi-Suomi

LähiTapiola Länsi-Suomi palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita lähes 250 000 asukkaan toimialueellaan turvallisuuden, terveyden ja talouden saroilla. Meillä on toimialueellamme alan kattavin palveluverkosto, johon kuuluu 15 toimipistettä. Palvelemme sinua 160 elämänturvaajamme voimin paikan päällä toimipisteissämme sekä etänä verkossa ja puhelimitse. Tervetuloa elämänturva-asioille meille!

Yhtiökokous

Keväällä 2021 pidetään LähiTapiola Länsi-Suomen varsinainen yhtiökokous sekä LähiTapiola Satakunnan osakkaiden kokous. Kokouskutsut näihin kokouksiin löytyvät tästä.

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.05.2021 klo 16.00 LähiTapiola Länsi-Suomen toimistolla, osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2020 tilikauden 2.260.807,33 euron voitosta siirretään varmuusrahastoon 2.059.666,32 euroa ja takuupääoman korkona maksetaan 399.444,92 euroa. LähiTapiola Länsi-Suomi maksaa takuupääomankoron entisten LähiTapiola Lännen ja LähiTapiola Satakunnan osalta.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 500 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen hallituksen jäsenen kokouspalkkio
• Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Tutustu hallintoneuvoston tämänhetkiseen kokoonpanoon.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 30.

Hallintoneuvoston jäsenistä kukaan ei ole erovuorossa.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Petter Westerback, KHT.

10 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 05.05.2021 alkaen yhtiön toimistolla Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori. Katso tilinpäätösasiakirjat (pdf).


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2020 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 50 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Meneillään olevasta koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:
• Yhtiökokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
• Kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrää rajoitetaan siten, ettei samassa tilassa olevien henkilöiden määrä ylitä viranomaismääräysten mukaista suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa.
• Kokouksessa ovat yhtiön puolesta fyysisesti läsnä vain välttämättömät henkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri, hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat sekä toimitusjohtaja.
• Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla talousjohtaja Jussi Seppälän tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Osakasta, joka haluaa antaa valtakirjan kokousta varten, pyydetään lähettämään asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen: jussi.seppala@lahitapiola.fi.

Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovelluksen avulla. Osakasta, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteydellä, pyydetään ilmoittamaan tästä ilmoittautumisen yhteydessä sekä antamaan samalla sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa. Näille osakkaille lähetetään ilmoittautumisajan umpeuduttua tarkemmat ohjeet sekä linkki, jonka kautta kokoukseen liittyminen tapahtuu.

Toivomme yhtiön osakkailta ymmärrystä vallitsevissa erityisissä olosuhteissa. Toivomme, että tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman nopeasti, ja että yhtiökokoukset voidaan taas tulevaisuudessa järjestää normaalisti ilman erityisjärjestelyjä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.05.2021 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
• sähköpostitse: jussi.seppala@lahitapiola.fi
• puhelimitse Jussi Seppälälle 0500 226 941
• postitse: LähiTapiola Länsi-Suomi, Jussi Seppälä, Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Porissa 04.03.2021

LÄHITAPIOLA LÄNSI-SUOMI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

KUTSU OSAKKAIDEN KOKOUKSEEN

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön osakkaat kutsutaan osakkaiden kokoukseen, joka pidetään torstaina 20.05.2021 klo 15.00 LähiTapiola Länsi-Suomen toimistolla, osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö sulautui 31.12.2020 LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiöön, joka muutti samalla nimekseen LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö.


Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään yhtiön viimeisen hallituksen laatima lopputilitys, joka käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 01.01.-31.12.2020, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Asiakirjojen nähtävillä pito
Lopputilitys ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus ovat osakkaiden nähtävinä 05.05.2021 alkaen yhtiön toimistolla Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori. Tutustu tilinpäätösasiakirjoihin.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on yhtiön vakuutuksenottajilla, joilla sulautumisen voimaantulohetkellä 31.12.2020 oli voimassa vakuutus LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön myöntämänä.

Yhtiön vakuutuksenottajalla on kokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2020 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 45 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden. Kokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % kokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen kokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Meneillään olevasta koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:
• Kokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
• Kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrää rajoitetaan siten, ettei samassa tilassa olevien henkilöiden määrä ylitä viranomaismääräysten mukaista suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa.
• Kokouksessa ovat yhtiön puolesta fyysisesti läsnä vain välttämättömät henkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri, hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat sekä toimitusjohtaja.
• Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla talousjohtaja Jussi Seppälän tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Osakasta, joka haluaa antaa valtakirjan kokousta varten, pyydetään lähettämään asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen: jussi.seppala@lahitapiola.fi.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovelluksen avulla. Osakasta, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteydellä, pyydetään ilmoittamaan tästä ilmoittautumisen yhteydessä sekä antamaan samalla sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa. Näille osakkaille lähetetään ilmoittautumisajan umpeuduttua tarkemmat ohjeet sekä linkki, jonka kautta kokoukseen liittyminen tapahtuu.

Toivomme yhtiön osakkailta ymmärrystä vallitsevissa erityisissä olosuhteissa.

Ilmoittautuminen
Osakkaan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.05.2021 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
• sähköpostitse: jussi.seppala@lahitapiola.fi
• puhelimitse Jussi Seppälälle 0500 226 941
• postitse: LähiTapiola Länsi-Suomi, Jussi Seppälä, Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Porissa 04.03.2021

LÄHITAPIOLA SATAKUNTA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus