Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa kattaa pitkän matkan itäistä rajaa.
Maantieteellisesti alue on suuri, mutta palvelemme asiakkaitamme kattavasti toimialueen viidellä toimistolla sekä puhelimessa ja verkossa.
Olemme alueen vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja. Meillä on 39 000 omistaja-asiakasta, joita palvelee yli 50 alan ammattilaista.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 11.5.2023 klo 12.00 Ravintola Wanhalla Kerholla, osoitteessa Kauppakatu 40, Kajaani.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen


Hallitus ehdottaa LähiTapiola Kainuu-Koillismaan yhtiökokoukselle, että vuoden 2022 tilikauden voitto 3 986 603,89 euroa siirretään varmuusrahastoon, ja sieltä käyttörahastoon 100 000,00 euroa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen


Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 400 euroa
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 400 euroa kokoukselta
• Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 525 euroa
• HN/NTK jäsenelle koulutus tai ryhmätason kokous LT-ryhmätason palkkiosuosituksen mukaisesti, edellisellä päätöshetkellä 500 euroa per koulutus-/kokouspäivä
• Sijoitustyöryhmän kokouspalkkiona 400 euroa per kokous hallintoneuvoston puheenjohtajan tai jäsenen osallistuessa kokoukseen. Muiden työryhmien kokouspalkkiot kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioon.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.


Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan muilta osin, mutta
• Koulutus tai ryhmätason kokous -palkkiota esitetään nostettavaksi ryhmätason palkkiosuosituksen mukaisesti 550 euroon.
• Palkkiosääntöön esitetään lisättäväksi lauseke siitä, että matkalasku tulee tehdä ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään matkaa seuraavien kolmen kuukauden aikana.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen


Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21.


Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tommi Karjalainen, Terho Pekkala, Seija Laurila, Mika Haataja, Marjo Kangasharju, Jari Haapaniemi ja Jarkko Mettala.


Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Tommi Karjalainen, Terho Pekkala, Mika Haataja, Marjo Kangasharju, Jari Haapaniemi ja Jarkko Mettala. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Sarianna Koivumäki ja Lassi Keränen. Erovuoroisuusvuosien tasaamiseksi uusista jäsenistä toinen esitetään valittavaksi kaudelle 2023-2024 ja toinen kaudelle 2023-2026.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen


Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen.

10 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 26.4.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kauppakatu 16:ssa, Kajaanissa.
Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös täällä.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni hänen vuonna 2022 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuuden omistajalla on 26 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.


Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.


Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 5.5.2023 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla www.lahitapiola.fi/kainuu-koillismaa/yhtiokokous
- sähköpostitse osoittella olli.kokkonen@lahitapiola.fi
- puhelimitse Olli Kokkonen 050 550 4607
- postitse osoitteella LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, Kauppakatu 16, 87100 Kajaani


Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä.


Kajaanissa 26.4.2023


LÄHITAPIOLA KAINUU-KOILLISMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

Lue hallintoneuvoston lausunto 13.4.2023 (pdf)

Lue toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 (pdf)