Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa kattaa pitkän matkan itäistä rajaa.
Maantieteellisesti alue on suuri, mutta palvelemme asiakkaitamme kattavasti toimialueen viidellä toimistolla sekä puhelimessa ja verkossa.
Olemme alueen vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja. Meillä on 39 000 omistaja-asiakasta, joita palvelee yli 50 alan ammattilaista.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12.5.2022 klo 12.00 Ravintola Talonpöydässä (tilausravintola) osoitteessa Joukamontie 30,
93600 Kuusamo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen


Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 2.391.891,95 euroa käytetään seuraavasti:

Siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 703.368,45 euroa ja siirretään käyttörahastoon 100.000,00 euroa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen


Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:
• Hn puheenjohtaja - kuukausipalkkio 300 €, kokouspalkkio 350 €/hn-kokous, kokouspalkkio 400 €/hallituksen kokous
• Hn jäsen - ei kuukausipalkkiota, kokouspalkkio 350 €
• Nimitystoimikunnan jäsen - ei kuukausipalkkiota, kokouspalkkio 525 €/ntk-kokous
• Hn/ntk koulutus tai ryhmätason kokous 500 € per koulutus-/kokouspäivä
• Sijoitustyöryhmän kokouspalkkiona 400 € per kokous hallintoneuvoston puheenjohtajan tai jäsenen osallistuessa kokoukseen. Muiden työryhmien kokouspalkkiot kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkioon.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.


Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan muilta osin, mutta
• hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio nostetaan 400 euroon
• hallintoneuvoston palkkiosääntöön lisätään tarkennus, jonka mukaan ryhmätason koulutuksen/kokouksen palkkio määrittyy LähiTapiola-ryhmän sen hetkisen palkkiosuosituksen mukaan (päätöshetkellä 500 €/pv.).

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen


Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21.


Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Riikka Huotari, Jukka Kärnä, Sauli Meriläinen, Jorma Heikkinen, Ilkka Parviainen, Hannu Virranniemi ja Mari Möttönen.


Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Riikka Huotari, Jukka Kärnä, Ilkka Parviainen ja Mari Möttönen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Kati Käsmä, Jaana Kari ja Anu Kilponen.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen


Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen.

10 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 2.5.2022 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kauppakatu 16, Kajaani.
Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös täällä.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni hänen vuonna 2021 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuuden omistajalla on 26 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.


Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.


Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.


Kokoukseen osallistumisessa tullaan huomioimaan kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevat koronavirusepidemiasta johtuvat viranomaismääräykset, joilla voidaan joutua rajoittamaan samassa tilassa olevien osanottajien määrää kokouksessa.


Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa.


Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teams-sovelluksen avulla. Osakasta, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteydellä, pyydetään ilmoittamaan tästä ilmoittautumisen yhteydessä sekä antamaan samalla sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa. Näille osakkaille lähetetään ilmoittautumisajan umpeuduttua tarkemmat ohjeet sekä linkki, jonka kautta kokoukseen liittyminen tapahtuu.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 6.5.2022 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla www.lahitapiola.fi/kainuu-koillismaa/yhtiokokous
- sähköpostitse osoittella katja.tirkkonen@lahitapiola.fi
- puhelimitse Katja Tirkkonen 040 507 8999 tai Olli Kokkonen 050 550 4607
- postitse osoitteella LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, Kauppakatu 16, 87100 Kajaani


Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä.


Kajaanissa 2.5.2022


LÄHITAPIOLA KAINUU-KOILLISMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
HallitusLue hallintoneuvoston lausunto 22.4.2022 (pdf)

Lue toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 (pdf)