LähiTapiola Kainuu-Koillismaa

Kainuu-Kollismaa

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa kattaa pitkän matkan itäistä rajaa. Maantieteellisesti alue on suuri, mutta palvelumme ovat kattavat lähes joka kunnassa sijaitsevien toimistojen ansiosta.
Olemme alueen vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja. Meillä on 43 000 omistaja-asiakasta, joita palvelee yli 70 alan ammattilaista.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.5.2018 klo 10.00 Kuusamossa Scandic Rukahovin Kokouskeskuksessa, osoitteessa Rukankyläntie 15, 93830 Rukatunturi.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 3, 4, ja 19 §:ien muuttamista.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n toiminta-aluetta esitetään muutettavaksi niin, että Oulunkaaren seutukun-
taan kuuluva Vaala lisätään yhtiöjärjestyksen toiminta-alueeseen.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n sanamuotoa esitetään muutettavaksi niin, että yhtiöjärjestykseen lisätään maininta mahdollisuudesta liitännäistoimintana myydä ja markkinoida joukkorahoituspalveluiden välittäjänä toimivan yrityksen tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohtaa, joka koskee mahdollisuutta tehdä liitännäistoimintana yhteistyötä yhtiön kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yrityksen kanssa, ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan erityiset, yhteistyökumppanin toimialaa koskevat rajoitukset.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään esitetään lisättäväksi maininta, joka mahdollistaa erillisen käyttörahaston perustamisen yleishyödyllisiin tarkoituksiin annettavia lahjoituksia varten. Samalla yhtiöjärjestykseen esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi maininta yhtiössä jo entuudestaan olevasta varmuusrahastosta sekä maininta siitä, että yhtiöllä voi olla myös muita rahastoja.

Tilintarkastajia ja heidän valitsemistaan koskevaa yhtiöjärjestyksen 19 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että yhtiöön tulisi aina valita vähintään yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, ainakin yksi varatilintarkastaja.

4 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

6 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään yhteensä 3.545.970,10 euroa, maksetaan takuuosuudenomistajille takuupääoman korkoa 3,7 prosenttia, yhteensä 361.505,21 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiöön perustetaan käyttörahasto, johon tilikauden voitosta siirretään 50.000 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin. Loppuosa tilikauden voitosta eli 3.495.970, 10 euroa ehdotetaan siirrettäväksi varmuusrahastoon.

7 Vastuuvapaudesta päättäminen

8 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 3000 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 400 euroa kokoukselta
• Nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 1000 euroa
• Nimitysvaliokunnanjäsenille kokouspalkkiona 400 euroa
• Muu kokous tai koulutus (koko päivän) 200 euroa per tapahtuma
• Kulukorvaukset soveltuvin osin alueyhtiön matkustussäännön mukaan
• Ansionmenestyskorvaukset ei erikseen makseta

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

9 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/kainuu-koillismaa/hallinto/hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Kanniainen Heikki, Karjalainen Markku, Kauppinen Mervi, Korhonen Timo, Leinonen Teuvo, Mäkäräinen Urho, Suutari Markku. Nimitysvaliokunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Kanniainen Heikki, Karjalainen Markku, Leinonen Teuvo ja Suutari Markku. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Piirainen Kimmo, Saastamoinen Virva ja Kemppainen Katja.

10 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Haavisto Mikko, KHT ja varatilintarkastajaksi Hokkanen Katri, KHT

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 30.4.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Kauppakatu 21, 4.krs, 87100 Kajaani, ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennökset osakkaalle. Asiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa: www.lahitapiola.fi/kainuu-koillismaa/yhtiokokous.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2017 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 26 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 9.5.2018 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla
- puhelimitse: hallintopäällikkö Katja Tirkkonen 040 507 8999
- postitse osoitteella: LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, Kauppakatu 21 (4.krs), 87100 Kajaani.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittaudu tästä.

Kajaanissa 27.2.2018

LÄHITAPIOLA KAINUU-KOILLISMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

Hallintoneuvoston lausunto 24.4.2018

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017