Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa kattaa pitkän matkan itäistä rajaa. Maantieteellisesti alue on suuri, mutta palvelumme ovat kattavat lähes joka kunnassa sijaitsevien toimistojen ansiosta.
Olemme alueen vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja. Meillä on 43 000 omistaja-asiakasta, joita palvelee yli 70 alan ammattilaista.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 17.5.2019 klo 12.00 Wanhalla Kerholla, osoitteessa Kauppakatu 40, 87100 Kajaani.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 2.096.591,31 euroa käytetään seuraavasti:

Siirretään käyttörahastoon 100.000,00 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin ja loppuosa tilikauden voitosta 1.996.591,31 euroa siirretään varmuusrahastoon. Takuupääomalle ei makseta korkoa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 3000 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 400 euroa kokoukselta
• Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 1000 euroa
• Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 400 euroa
• Muu kokous tai koulutus (koko päivän) 200 euroa per tapahtuma
• Kulukorvaukset soveltuvin osin alueyhtiön matkustussäännön mukaan
• Ansionmenestyskorvaukset ei erikseen makseta

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan muilta osin, paitsi muun kokouksen tai koulutuksen palkkio nostetaan 300 euroon per tapahtuma.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/kainuu-koillismaa/hallinto/hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Riikka Huotari, Jukka Kärnä, Sauli Meriläinen, Jorma Heikkinen, Ilkka Parviainen, Hannu Virranniemi ja Markku Ronkainen. Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Riikka Huotari, Jukka Kärnä, Sauli Meriläinen, Jorma Heikkinen, Ilkka Parvianen ja Hannu Virranniemi. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon esitetään valittavaksi Mari Möttönen.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Haavisto Mikko, KHT.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 30.4.2019 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Kauppakatu 21, 2.krs, 87100 Kajaani. Tlinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa:

www.lahitapiola.fi/kainuu-koillismaa/yhtiokokous.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2018 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 26 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 7.5.2019 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla

- sähköpostitse: katja.tirkkonen@lahitapiola.fi
- puhelimitse: Katja Tirkkonen 040 507 8999 tai Ulla Sipilä 040 352 8425
- postitse osoitteella: LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, Kauppakatu 21, 2.krs, 87100 Kajaani.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittaudu tästä.

Kajaanissa 14.3.2019

LÄHITAPIOLA KAINUU-KOILLISMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

Hallintoneuvoston lausunto 26.4.2019

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018