Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Itä

LähiTapiola Idän toimialue yltää Ylä-Savosta Karjalaan aina itärajalle saakka.
Asiakaskanta koostuu kotitalouksista, maataloudesta ja yritystoiminnasta, joista jokaisen asiakasryhmän osuus on merkittävä.

Yhtiökokous

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.5.2021 alkaen klo 10:00 Iisalmessa LähiTapiola Idän kokoushuoneessa, osoitteessa Riistakatu 11, Iisalmi.

Varsinaisen kokouskutsun löydät tämän sivun lopusta.

------------

ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 4.5.2021 klo 16:30 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- yhtiön internet-sivulla: ilmoittaudu tästä

- sähköpostitse osoitteella: artturi.alaharjula@lahitapiola.fi

- puhelimitse: 017 684 3800

- postitse osoitteella: LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Artturi Alaharjula, Riistakatu 11, 74100 Iisalmi

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kokouskutsu on kokonaisuudessaan julkaistu 23.4.2021.

Tilinpäätösasiakirjat ovat 23.4.2021 alkaen osakkaiden nähtävänä myös LähiTapiola Idän Iisalmen toimistolla (Riistakatu 11, Iisalmi). Asiakirjoihin tutustumisesta varten pyydämme ottamaan yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta. Asiakirjoista annetaan pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

Iisalmessa 4.3.2021

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus

------------

KORONAOHJEET

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö ottaa huomioon koronavirustilanteen ja pyrkii minimoimaan siihen liittyvät riskit yhtiökokousjärjestelyissä, jotka poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi poikkeavat normaalista:

- Yhtiökokous pidetään mahdollisimman tiiviinä kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.

- Pyrimme rajoittamaan kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrän niin pieneksi, ettei se ylitä valmiuslain perusteella määrättyä suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa. Tarvittaessa ryhdymme erityisjärjestelyihin jakaaksemme osanottajat useaan toisistaan eristettyyn huonetilaan Iisalmen Riistakatu 11 – kiinteistössä. Ilmoittautumisajan päätyttyä tulemme tarvittaessa tiedottamaan osallistujia myös toisesta kokoustilasta, johon rakennamme tarvittavat etäyhteydet. Näin toimien voimme varmistaa viranomaismääräysten noudattamisen ja kokouksen kesto pyritään ajallisesti pitämään mahdollisimman lyhyenä.

- Kokouksessa on yhtiön puolesta fyysisesti läsnä vain välttämättömät henkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja.

- Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä mitään muuta ohjelmaa.

------------

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Itä Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.5.2021 klo 10:00 LähiTapiola Idän Iisalmen toimiston kokoushuoneessa, osoite Riistakatu 11, 74100 Iisalmi

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
2.3 Pöytäkirjantarkastajien (kaksi) valitseminen
2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 4.948.008,32 euroa käytetään seuraavasti: Varmuusrahastoon siirretään 4.769.008,32 euroa ja käyttörahastoon 179.000,00 euroa ja takuuosuudenomistajille maksetaan varmuusrahastosta takuupääoman vuotuisena korkona 252.097,73 euroa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta: https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/ita/hallinto/hallintoneuvosto

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen.

10 Kokouksen päättäminen

------------

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 23.4.2021 alkaen yhtiömme Iisalmen konttorissa, Riistakatu 11, 74100 Iisalmi. Niistä annetaan pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

------------

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2020 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 42 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä. Toivomme yhtiön osakkailta ymmärrystä vallitsevissa erityisissä olosuhteissa. Toivomme, että tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman nopeasti, ja että yhtiökokoukset voidaan taas tulevaisuudessa järjestää normaalisti ilman erityisjärjestelyjä.

LÄHITAPIOLA ITÄ KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus