Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Kestävä sijoittaminen LähiTapiola Henkivakuutusyhtiössä

LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitustoiminnassa kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä kokonaisvaltaisesti noudattaen LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteita. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat fyysiset riskit tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat transaktioriskit sijoituskohteiden toiminnalle.

Kestävyysriskien vaikutukset tuottoon voivat olla merkittävät, jos sijoituskohde on laiminlyönyt riskienhallinnan ja varautumisen riskeihin. Hallitsemalla kestävyysriskejä sijoituskohdevalinnassa ja sijoitussalkun rakentamisessa voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto/riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä. Emme sijoita sijoituskohteisiin, joihin liittyvät kestävyysriskit olemme arvioineet liiallisiksi ja niiden mahdolliset tuotto- ja/tai riskivaikutukset hallitsemattomiksi.

Vastuullisuus ja omistajaohjaus LähiTapiola Henkiyhtiössä

LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitusstrategian keskeisiä kulmakiviä on pitkäjänteinen sijoittaminen, sijoituskohteiden ja/tai -markkinoiden syvällinen tunteminen sekä vastuullisuus.

LähiTapiola Henkiyhtiön omistajaohjauksen periaatteet linjaavat toimintaamme arvopaperisijoittajana. Periaatteiden lähtökohtana on pitkäaikaisen vastuullisen sijoittajan asema yhtiön omistajana ja rahoittajana, jonka tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa pitkällä tähtäimellä. LähiTapiola Henkiyhtiön tavoitteena on tukea yhtiöitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa ja siten turvata ja parantaa pitkän aikavälin sijoitustuottoa.

Tutustu LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteisiin (pdf)

LähiTapiola Henkiyhtiö SHDR (pdf)

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista, kun sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyystekijöiden vaikutukset otetaan huomioon

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteidemme toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Seuraamme jatkuvasti eri toimialojen ja toimintojen kestävyyshaittoihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä haittojen vähentämiseksi ja muutamme kestävyyshaittojen priorisointijärjestystä uuden tiedon valossa. Tutkimustiedon lisäksi hyödynnämme sijoituskohteiden julkisesti raportoitua ja tapaamisten yhteydessä saatua tietoa sekä palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg, CDP) tietokantoja. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista. Käymme aktiivista dialogia sijoituskohteiden kanssa kestävyystekijöistä ja kehotamme sijoituskohteitamme läpinäkyvään ja systemaattiseen raportointiin. Pääasiallinen tietolähteemme on akateeminen tutkimus sekä sijoituskohteiden raportoima tieto, sillä ulkopuolisten tahojen laatimat estimaatit (esimerkiksi co2 –päästöistä) ovat osoittautunut epäluotettaviksi.

LähiTapiola Henkiyhtiö ostaa LähiTapiola Varainhoidolta täyden valtakirjan varainhoitopalvelua (listatut osake- ja korkosijoitukset) sekä sijoitustoimintaan liittyviä oheispalveluja. Tältä osin LähiTapiola Henkiyhtiö noudattaa LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää ilmoitusta asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista, kun sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyystekijöiden vaikutukset otetaan huomioon.
Lisäksi LähiTapiola Henkiyhtiö ostaa kiinteistösijoituksilleen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolta täyden valtakirjan varainhoitopalvelua sekä sijoitustoimintaan liittyviä oheispalveluja. Tältä osin LähiTapiola Henkiyhtiö noudattaa LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kestävän kiinteistösijoittamisen toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää ilmoitusta asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista, kun sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyystekijöiden vaikutukset otetaan huomioon.

Ilmoitus siitä osasta sijoitustoimintaa, jossa sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei toistaiseksi oteta huomioon sekä selkeät syyt tähän

LähiTapiola Vahinkoyhtiön rahoitustoiminto ei toistaiseksi ota luottopäätösprosessissaan huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, koska epälikvidit lainat ja suorat pääomasijoitukset -markkinassa ei ole saatavissa riittävän luotettavasti kestävyystekijöihin vaikuttavia tietoja. Pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla.

LähiTapiola Henkiyhtiö ostaa pääomasijoitustoiminnan palvelut LähiTapiola Vahinkoyhtiöltä. Sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta toistaiseksi huomioon pääomasijoitus- ja velkapääomarahastojen osalta, sillä kohderahastojen kautta ei ole toistaiseksi saatavissa tähän liittyvää tietoa. Pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla.

LähiTapiola Henkiyhtiö tarjoaa sijoitusvakuutuksiensa sijoituskohteeksi myös muiden sijoituspalvelun tarjoajien kuin LähiTapiola Varainhoito Oy:n hoitamia sijoituskohteita. Sijoitusvakuutuksen sijoituskohteet ovat aina LähiTapiola Henkiyhtiön ennakkoon hyväksymiä. Sijoituskohteiksi hyväksytään vain vakuutusyhtiölain asettamat vaatimukset täyttäviä sijoituskohteita. Sijoituskohteita hoitavat sijoituspalvelun tarjoajat tai sijoituskohteita hallinnoivat rahastoyhtiöt valitaan huolellisesti ja valinnassa huomioidaan myös palveluntarjoajan vastuullisuus. Muiden varainhoitajien tai sijoituskohdetta hallinnoivien rahastoyhtiöiden osalta pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää dataa on saatavilla. Edellytämme kumppaneiltamme tiedonantoa liittyen kestävyyshaittoihin ja tapoihin huomioida ne sijoituspäätöksissä, soveltuvin osin. Sijoittajat voivat saada lisätietoja sijoituskohdetta hallinnoivan palveluntarjoajan verkkosivuilta

Kestävyysmieltymysten huomioiminen vakuutusneuvonnassa

LähiTapiola Henkiyhtiö kartoittaa asiakkaan kestävyyteen liittyvät mieltymykset ja suosittelee asiakkaalle vain niiden mukaisia sijoituskohteita. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan asiakkaan valintaa siitä, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen tuotteita, jotka ovat sitoutuneet sijoittamaan tietyn vähimmäismäärän EU:n taksonomialuokittelun mukaisiin ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin, tuotteita, jotka ovat sitoutuneet tekemään tietyn vähimmäismäärän EU:n tiedonantoasetuksen mukaisia kestäviä sijoituksia, tai tuotteita, joissa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Ilmoitus vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin huomioidaan vakuutusneuvonnassa siten, että asiakas määrittää, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen vain tuotteita, joiden sijoitustoiminnassa ne on huomioitu. Tuotteita ei aseteta paremmuusjärjestykseen pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta.