Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 09.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksen asialista on seuraava:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta 46 738 033,77 euroa jaetaan takuupääoman korkoa 4,5 prosenttia eli 1 691 347,73 euroa, varmuusrahastoon siirretään 44 546 686,04 euroa ja käyttörahas-toon 500 000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 1.750 euroa
  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 500 euroa kokouk-selta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta
  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta
  • Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.500 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa
  • Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa
  • Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakus-tannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/henkiyhtio/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 34.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Jari Annala, Juha Kivelä, Petri Korhonen, Kati Käsmä, Arttu Laine, Saara Lampelo, Ari Nopanen, Susanna Paloheimo, Jukka Rinnevaara, Jarmo Rosendahl, Juhani Salo ja Katja Saraketo.

Minna Metsälä, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2021 yhtiökokoukseen saakka, on 27.1.2019 ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta. Ralf Wickström, joka olisi ollut erovuorossa vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa, on kuollut 18.6.2018.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jari Annala, Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Jarmo Rosendahl ja Katja Saraketo.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Juha Aitamurto, Jukka Joensuu, Ari Monni, Ritva Pihlaja ja Tarja Virtanen vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Minna Metsälän tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2021 varsinaiseen yhtiöko-koukseen saakka esitetään valittavaksi Ville Raunio.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haaviston.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

linkki tilinpäätökseen
linkki tilintarkastuskertomukseen
linkki hallintoneuvoston lausuntoon
linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi

Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 26.4.2019 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoittees-sa: Revontulenkuja 1, Espoo.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin vuoden 2018 päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin lisä-ääni tulee kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Takuuosuuden omistajalla on yksi ääni kultakin takuuosuudelta. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ja takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  • internet-sivulla www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
  • sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
  • puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
  • postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA
Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 26.3.2019

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

____________________________________________________________________________


Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Osakkaita LähiTapiola Henkiyhtiössä ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus sekä takuuosuuden omistajat. Yhtiökokous mm. valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat ja päättää näiden palkkioista sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Äänimäärien määräytyminen yhtiökokouksessa

Vakuutuksenottajien ja takuuosuuden omistajien äänimäärät yhtiökokouksessa määräytyvät yhtiöjärjestyksen mukaan. LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin edellisen kalenterivuoden päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin tulee lisä-ääni kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Kukin takuuosuus tuottaa yhden äänen.

Osakkaalla on oikeus saada lain nojalla yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän toimittaa sitä koskevan kirjallisen vaatimuksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkaalla on kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.