Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkiyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Meiltä saat henki- ja säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Yhtiökokous

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.5.2021 klo 09.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään 63.282.010,73 euroa, siirretään
varmuusrahastoon 63.082.010,73 euroa, josta maksetaan takuupääomalle korkoa 4,2 % eli 1.578.591,22 euroa, ja käyttörahastoon siirretään 200 000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen


Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioita on korotettu yhtiössä edellisen kerran vuonna 2015. Palkkioita esitetään tarkistettavaksi seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.500 euroa (aikaisemmin 2.000 euroa) ja varapuheenjohtajille 2.250 euroa (aikaisemmin 1.750 euroa)
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta (pidetään ennallaan)
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta (pidetään ennallaan)
• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.750 euroa (aikaisemmin 1.500 euroa) ja varapuheenjohtajalle 1.250 euroa (aikaisemmin 1.000 euroa)
• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa (pidetään ennallaan)
• Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa (pidetään ennallaan)

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset esitetään korvattavan aikaisempaan tapaan verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 32.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Jukka Hertti, Suvi Honkanen, Heikki Hämäläinen, Jari-Vesa Isokotamäki, Jarkko Mettala, Marjut Nordström, Ville Raunio, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo ja Markku Äijälä.

Pekka Ilmivalta, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 1.9.2020. Jari Annala, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 4.5.2021.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Heikki Hämäläinen, Marjut Nordström, Ville Raunio, Taru Tujunen ja Päivi Uusitalo. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Birgitta Forsström, Vesa Kallio, Jarmo Pietilä ja Jari Valkola niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2024 varsi-naiseen yhtiökokoukseen saakka.


9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävas-tuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen
linkki hallintoneuvoston lausuntoon
linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi

Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 12.4.2021 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttoris-sa, osoitteessa: Revontulenkuja 1, Espoo.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuu-osuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin vuoden 2020 päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin lisää-äni tulee kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Takuuosuuden omistajalla on yksi ääni kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ja takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenotta-jien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä.

Meneillään olevasta koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:

• Yhtiökokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
• Kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrää rajoitetaan siten, ettei samassa tilassa olevien henkilöiden määrä ylitä viranomaismääräysten mukaista suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa.
• Kokouksessa yhtiötä edustavat fyysisesti vain välttämättömät henkilöt eli hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Lisäksi paikalla ovat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
• Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla lakimies Anne Lauriala tai hänen määräämänsä henkilö edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Valtakirjapyynnöt pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

Toivomme yhtiön osakkailta ymmärrystä vallitsevissa erityisissä olosuhteissa. Toivomme, että tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman nopeasti, ja että yhtiökokoukset voidaan taas jatkossa järjestää normaalisti ilman erityisjärjestelyjä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
- internet-sivulla
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
- puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 9.3.2021
LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Osakkaita LähiTapiola Henkiyhtiössä ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus sekä takuuosuuden omistajat. Yhtiökokous mm. valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat ja päättää näiden palkkioista sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Äänimäärien määräytyminen yhtiökokouksessa

Vakuutuksenottajien ja takuuosuuden omistajien äänimäärät yhtiökokouksessa määräytyvät yhtiöjärjestyksen mukaan. LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin edellisen kalenterivuoden päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin tulee lisä-ääni kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Kukin takuuosuus tuottaa yhden äänen.

Osakkaalla on oikeus saada lain nojalla yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän toimittaa sitä koskevan kirjallisen vaatimuksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkaalla on kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.