Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Kestävä sijoittaminen

LähiTapiolan sijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat sitoutuneet kestävän sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet. Ensisijaisena tavoitteena on saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä tuotto. Samalla pyritään noudattamaan ja edistämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökohtia sijoitusanalyysissä, -päätöksissä sekä omistajapolitiikassa.

LähiTapiola Varainhoidolla on pitkät perinteet vastuullisuudessa ja kestävämmän sijoitustoiminnan kehittämisessä. Vastuullisuusperiaatteet ovat sisältyneet sijoitusfilosofiaan aina sijoituspalvelutarjonnan aloituksesta alkaen ja ne näkyvät kaikilla tasoilla varainhoitoyhtiön toiminnassa.

  • Osake- ja yrityslainavalintamalleihin perustuvissa sijoituksissa sijoituspäätökset perustuvat omaan analyysiin sijoituskohteista. Kestävyysanalyysi on osa salkunhoitajan tekemään sijoitusanalyysiä, ja siinä huomioidaan yrityksen ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät kestävyystekijät. Kestävyysanalyysin perusteella sijoituskohteelle annetaan kestävyysluokitus. Faktorimallin perustuvissa sijoituksissa kestävyystekijät huomioidaan hyödyntämällä ulkopuolisen palveluntarjoajan vastuullisuusluokitusta. Markkinarahastojen tavoitteena on yleistä markkinaa vastaava tuotto. Siksi näissä rahastoissa huomioidaan poissulkukriteereitä, mutta ei muita kestävyystekijöitä. Tarkkaan valittujen rahastokumppaneiden rahastojen kautta sijoitettaessa toteutetaan kestävyysanalyysiä vastaava luokittelu rahastokumppaneista.

  • Kestävyystekijöiden huomioiminen ei tarkoita sijoitustuotoista tinkimistä, vaan se on osa riskienhallintaa ja voi mahdollistaa tuottokehityksen pitkällä aikavälillä.

  • Raportoimme kestävyyden toteutumisesta suorissa osake- ja yrityslainarahastoissa puolivuosittain julkaistavissa kestävyyskatsauksissa. Kestävyyskatsauksissa on tietoa rahaston kestävyysprofiilista ja se sisältää muun muassa sijoitusten kestävyysjakauman, hiilijalanjäljen sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien antamia vastuullisuusluokituksia rahastolle. Yhdistelmärahastojen kestävyyskatsaukset sisältävät muun muassa rahastokumppaneiden kestävyysjakauman sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien antamia vastuullisuusluokituksia rahastolle tai sen sijoituskohteille.

Tutustu tarkemmin LähiTapiola Varainhoidon sijoitustoiminnan kestävyyteen.

Kestävä kiinteistösijoittaminen tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapoihin liittyvien asioiden huomioimista kiinteistösijoitustoiminnassa niin, että tuotto- ja riskiprofiili paranevat. Kiinteistökannan laadukas ylläpito ja energiatehokkuuden kehittäminen on kuulunut Kiinteistövarainhoidon sijoitusfilosofiaan yhtiön koko sijoitushistorian ajan ja Kiinteistövarainhoito on sitoutunut kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten mukaisiin energiatehokkuustavoitteisiin.

Kiinteistökantaa kehitetään pitkäjänteisesti kehittämällä kiinteistöjen ylläpitoa, huomioimalla energiatehokkuusnäkökulman korjaus- ja ylläpitohankkeissa sekä toteuttamalla kohteisiin energiatehokkuutta parantavia investointeja. Energiatehokkuutta kehittämällä voidaan parantaa samanaikaisesti paitsi kiinteistökohteiden hiilijalanjälkeä ja olosuhteita, myös niiden tuottavuutta, sillä energiakustannukset nousevat muuta kustannustasoa nopeammin.

Kestävä kiinteistösijoittaminen määrittää Kiinteistövarainhoidon päivittäistä tekemistä ja on mukana yhtiön arvoketjun jokaisessa vaiheessa niin sijoitusprosesseissa kuin vuokralaisasiakkaiden huolenpitomalleissa.

LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöihin kuuluu valtakunnallisesti toimivat LähiTapiola Vahinkoyhtiö sekä 20 alueellista keskinäistä vahinkovakuutusyhtiötä. LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden sijoitusstrategian keskeisiä kulmakiviä ovat pitkäjänteinen sijoittaminen, sijoituskohteiden ja/tai -markkinoiden syvällinen tunteminen sekä vastuullisuus.

LähiTapiola Vahinkoyhtiön omistajaohjauksen periaatteet linjaavat toimintaamme arvopaperisijoittajana. Periaatteiden lähtökohtana on pitkäaikaisen vastuullisen sijoittajan asema yhtiön omistajana ja rahoittajana, jonka tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa pitkällä tähtäimellä. Tavoitteenamme on tukea yhtiöitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa ja siten turvata ja parantaa pitkän aikavälin sijoitustuottoa.

LähiTapiola Vahinkoyhtiö SHDR (pdf)

LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitusstrategian keskeisiä kulmakiviä on pitkäjänteinen sijoittaminen, sijoituskohteiden ja/tai -markkinoiden syvällinen tunteminen sekä vastuullisuus.

LähiTapiola Henkiyhtiön omistajaohjauksen periaatteet linjaavat toimintaamme arvopaperisijoittajana. Periaatteiden lähtökohtana on pitkäaikaisen vastuullisen sijoittajan asema yhtiön omistajana ja rahoittajana, jonka tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa pitkällä tähtäimellä. LähiTapiola Henkiyhtiön tavoitteena on tukea yhtiöitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa ja siten turvata ja parantaa pitkän aikavälin sijoitustuottoa.

Tutustu LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteisiin (pdf)

LähiTapiola Henkiyhtiö SHDR (pdf)

LähiTapiolan alueyhtiöt tarjoavat asiakkailleen vakuutusneuvontaa LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön (jäljempänä LähiTapiola Henkiyhtiö) myöntämiin sijoitusvakuutuksiin ja eläkevakuutuksiin liittyen.

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat fyysiset riskit tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat transaktioriskit sijoituskohteiden toiminnalle. Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteidemme toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille.

Alueyhtiöt noudattavat vakuutusneuvonnassaan LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteita kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta. Tutustu tarkemmin LähiTapiola Henkiyhtiön kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteisiin.