Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Varainhoito Oy

LähiTapiola Varainhoito Oy keskittyy varainhoitoon. Olemme yksi Suomen suurimmista varainhoitajista ja varainhoitokonsernimme hallinnoi 26,7 miljardin euron asiakasvarallisuutta.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt. Työjärjestyksen mukaan hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Yhtiön strategiasuunnitelmien, tärkeimpien toimintaperiaatteiden ja -politiikkojen sekä toimintasuunnitelmien ja budjettien vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvonta.
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen.
  • Organisaatiorakenteen vahvistaminen
  • Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä yhtiön johdon edustajien nimittäminen ja toimisuhteiden ehdoista päättäminen.
  • Palkitsemisjärjestelmien yleisten periaatteiden vahvistaminen.
  • Vakavaraisuussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta.
  • Päättäminen muista asioista, joista voi aiheutua yhtiölle laajoja tai kauaskantoisia seurauksia.

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Varainhoidon hallitukseen kuuluu 7 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

LähiTapiola Varainhoidon hallituksen jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä sopivuus ja luotettavuus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon se, että heillä on monipuolinen, toisiaan täydentävä ammatillinen pätevyys sekä kokemus ja osaaminen Varainhoidon liiketoiminnasta ja sen toimintaan liittyvien riskien hallinnasta.

LähiTapiola Varainhoito noudattaa hallituksen hyväksymiä toimintaperiaatteita hallituksen kokoonpanon monimuotoisuudesta sekä sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa. Hallituksen monimuotoisuus pyritään huomioimaan hallituksen kokoonpanoa täydennettäessä.

LähiTapiola Varainhoidolla ei toistaiseksi ole hallituksen riskivaliokuntaa LähiTapiola Varainhoidon taseeseen kuuluvien ja taseen ulkopuolisten varojen arvon jäädessä alle 100 miljoonan euron.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Jari Eklund
Varapuheenjohtaja: Teemu Tähtinen

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

1.1.2022 - 31.12.2024

Mirel Leino-Haltia

Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice)

1.1.2023 - 31.12.2025

Hanna-Leena Pesonen

dekaani ja professori
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lauri Riekkola

toimitusjohtaja
LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Teemu Tähtinen

johtaja, sijoitustoiminta ja taseenhallinta
LähiTapiola Vahinkovakuutus

Pia Santavirta

toimitusjohtaja

Tesi

Petri Vilska

johtaja, liiketoiminta ja tuotteet

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

LähiTapiola Varainhoidon hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2022 ja kokousten osallistumisprosentti oli 96,90 prosenttia. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta sekä kuukausipalkkio 1400 euroa. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.