Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Varainhoito Oy

LähiTapiola Varainhoito Oy keskittyy varainhoitoon. Olemme yksi Suomen suurimmista varainhoitajista ja varainhoitokonsernimme hallinnoi 26,7 miljardin euron asiakasvarallisuutta.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola-ryhmän hallinnoinnin periaatteet ja hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance-suosituksiin. Hyvän hallintotavan tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen.

LähiTapiola-ryhmän hallintomalli perustuu keskinäisyyteen. LähiTapiola-ryhmään kuuluvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiola alueyhtiöissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omistajat.

Vakuutuksenottajien osakkuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä syntyy suoraan vakuutuksen ottamisen myötä, ilman lisäsijoitusta yhtiöön. Takuuosuudet, niissä yhtiöissä, joita niitä on, ovat toisten ryhmään kuuluvien keskinäisten vakuutusyhtiöiden omistamia. LähiTapiola-ryhmän osakeyhtiömuotoisten sijoituspalvelu- ja kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki osakkeet ovat muiden LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden omistuksessa. Keskinäisestä yhtiömuodosta ja laajasta omistajapohjasta johtuen hallintoneuvostoilla on yhtiöissä merkittävä rooli ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssilistatuista yhtiöistä. Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja päättää toimenpiteistä, jotka merkitsevät yhtiön toiminnan olennaista supistamista tai laajentamista.

LähiTapiola Varainhoidon omistajat

Yhtiön osakepääoman määrä on 933 350 euroa, ja se jakautuu 42 499 osakkeeseen. Yhtiön osakekannan omistaa LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola-ryhmän alueelliset vahinkovakuutusyhtiöt.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset

LähiTapiola Varainhoitoa johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. LähiTapiola Varainhoidon hallitus hyväksyy riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii, että niiden noudattamista valvotaan luotettavasti. LähiTapiola Varainhoidon hallitus arvioi hallinto- ja ohjausjärjestelmien tehokkuutta vuosittain.

Johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset sekä ajankäyttö

LähiTapiola Varainhoidon johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset arvioidaan ennen tehtävään nimittämistä ja säännöllisesti sen jälkeen. Hallituksen jäsenten ja toimivan johdon luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnissa noudatetaan Finanssivalvonnan ja muiden valvovien viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

LähiTapiola Varainhoidon johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa ja toimii LähiTapiola Varainhoidon operatiivisena neuvottelu- ja päätöksentekoelimenä.

Sen varmistamiseksi, että LähiTapiola Varainhoidon hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen, heidän päätoimensa ja muut luottamustoimet arvioidaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen.