Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana (AIFM) hallinnoimilleen kiinteistö-, pääoma-, velkapääoma-, osake- ja korkorahastoille

Kestävyys LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:n sijoitustoiminnassa

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana hallinnoimilleen kiinteistö-, pääoma-, velkapääoma-, osake- ja korkorahastoille. Ydintehtävämme on tavoitella sijoittajillemme parasta mahdollista tuotto-riskisuhdetta ja katsomme, että se voidaan saavuttaa vastuullisilla valinnoilla ja toimintatavoilla.

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy on ulkoistanut pääoma- ja velkapääomarahastojen sekä osake- ja korkorahastojen salkunhoidon LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. He noudattavat toiminnassaan LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteita.

Kestävyysriskit

Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joiden toteutumisella saattaisi olla kielteinen olennainen vaikutus sijoituksen arvoon. Kestävyysriskien vaikutukset tuottoon voivat olla merkittävät, jos sijoituskohde on laiminlyönyt riskienhallinnan ja varautumisen riskeihin. Hallitsemalla kestävyysriskejä sijoituskohdevalinnassa ja sijoitussalkun rakentamisessa voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto-riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteiden toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy ei yhtiönä huomioi pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. Tämä johtuu sitä, että sääntely ja tulkinnat ovat kehittyneet vähitellen ja olemme halunneet seurata tilannetta ennen kuin olemme voineet tehdä päätöstä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta.

LähiTapiola Varainhoito Oy, jolle vaihtoehtorahastojen salkunhoitoa on ulkoistettu, voi omien periaatteidensa mukaisesti ottaa nämä huomioon. Rahastovalinnassa (pääoma-, velkapääoma-, sekä Tähtivarainhoitorahastot) pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ei huomioida, koska näistä ei ole saatavissa riittävän luotettavasti kestävyystekijöihin vaikuttavia tietoja. Pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset niissä sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla. Myöskään kommandiittiyhtiömuotoisissa kiinteistörahastoissa pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ei huomioida, sillä kyseiset rahastot on perustettu jo aikaisemmin, eikä niiden sijoitusstrategioiden muuttaminen enää jälkikäteen ole mahdollista. Uusia perustettavia rahastoja tarkastellaan pääsiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta rahastokohtaisesti. Suoria osake-, valtionlaina- ja yrityslainasijoituksia tekevien rahastojen salkunhoidossa sekä Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöjen sijoituspäätöksissä huomioidaan pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset.