Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Periaatteet ja sitoumukset

LähiTapiola-ryhmä on sitoutunut noudattamaan lakien ja määräysten lisäksi finanssialalle tärkeitä kansainvälisiä sitoumuksia. Ryhmän liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen on kaikkien lähitapiolalaisten ja hallinnon jäsenten vastuulla. Edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyötahoiltamme.

Vastuullinen tapa toimia

LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Seligson & Co Rahastoyhtiö ovat sitoutuneet LähiTapiola Varainhoitokonsernina YK:n tukemiin PRI:n vastuulliseen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment). Periaatteet määrittelevät, miten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät huomioidaan sijoituspäätöksissä. Tutustu PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin tästä. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta LähiTapiola Varainhoidossa tästä.

Liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)

LähiTapiola-ryhmän liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) kokoavat yhteen keskeiset toimintaperiaatteet, joiden noudattamiseen yhtiöryhmä on sitoutunut. Periaatteissa kuvataan toimintatavat, joita arvostamme ja haluamme edistää sekä toiminta, jota emme hyväksy. Liiketoimintaperiaatteissa määritellään myös, miten kohtelemme toisiamme, omistaja-asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme.

Liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen

LähiTapiolan-ryhmän liiketoimintaperiaatteet on hyväksytty yhtiöryhmän johtoryhmässä. Periaatteet koskevat kaikkia ryhmän yhtiöitä. Ne ohjaavat jokaisen lähitapiolalaisen päivittäistä työtä ja niiden noudattaminen on myös hallinnon jäsenten vastuulla. Periaatteet antavat tukea arjen valintoihin ja päätöksentekoon.

Liiketoimintaperiaatteiden osa-alueet

LähiTapiola-ryhmän liiketoimintaperiaatteet koostuvat seuraavista osa-alueista:

LähiTapiola on asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Velvollisuutemme on toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kestävällä tavalla.

LähiTapiola-ryhmän liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) kokoavat yhteen keskeiset toimintaperiaatteet, joiden noudattamiseen olemme yhtiöryhmässä sitoutuneet. Periaatteissa kuvataan toimintatavat, joita arvostamme ja haluamme edistää sekä toiminta, jota emme hyväksy. Liiketoimintaperiaatteissa määritellään myös, miten kohtelemme toisiamme, omistaja-asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme.

LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöt ovat vakuutuksenottajien omistamia keskinäisiä yhtiöitä. Lisäksi ryhmään kuuluvat varainhoito- ja rahoitusyhtiöt. Toimintamme tarkoituksena on taloudellisen edun ja elämänturvan tuottaminen omistaja-asiakkaillemme kaikkialla Suomessa. Haluamme olla asiakkaidemme eniten arvostama arjen kumppani turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä.

Keskinäinen yhtiömuoto ja yhteiskunnallinen roolimme velvoittavat meitä vastuulliseen, läpinäkyvään ja kestävään toimintaan. Omistaja-asiakkaan edun mukainen toiminta tarkoittaa sitä, että etsimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeisiinsa sopivan kokonaisvaltaisen ja ennakoivaa turvaa tuovan ratkaisun.

Liiketoimintaperiaatteet ylläpitävät ja edistävät arvojemme – hyväntahtoisuus, intohimo ja rohkeus – mukaista toimintaa ja yrityskulttuuria. Periaatteet ohjaavat kaikkien lähitapiolalaisten päivittäistä työtä ja antavat tukea arjen valintoihin ja päätöksentekoon. LähiTapiolan hallinnon, johdon, esimiesten ja koko henkilöstön lisäksi edellytämme näiden periaatteiden mukaista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltamme.

Avoimuus ja läpinäkyvyys sekä toiminnan vastuullisuus luovat perustan luottamukselle. Sidosryhmiemme tulee voida luottaa siihen, että heidän tietonsa pysyvät LähiTapiolassa luottamuksellisina ja suojassa.

Luottamus on vakuutus-, varainhoito- sekä rahoituspalveluiden tarjoamisen edellytys ja finanssialan toiminnan ehdoton vaatimus. Toimintamme on monin tavoin säänneltyä ja siihen kohdistuu paljon viranomaisvalvontaa.

Omistaja-asiakkaidemme ja kumppaneidemme tulee voida luottaa siihen, että heidän tietojaan käsitellään luottamuksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Velvollisuutemme on myös informoida heitä kaikesta asiakas- tai kumppanuussuhteeseen vaikuttavista olennaisista asioista.

Noudatamme tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten lisäksi hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytänteitä. Huolehdimme tietoturvasta ja varaudumme ennalta sitä koskeviin uhkiin ja poikkeamiin. Varmistamme yrityssalaisuuden piiriin kuuluvien asioiden oikean käsittelyn.

Annamme omistaja-asiakkaillemme säännösten mukaisesti koko asiakkuuden elinkaaren aikana riittävästi tietoa, jotta heillä on mahdollisuus ymmärtää sekä oikeutensa että velvollisuutensa LähiTapiolan asiakkaina.

Toimimme läpinäkyvästi suhteessa toimintaamme valvoviin viranomaisiin ja raportoimme toiminnastamme avoimesti sekä lain vaatimusten, että vapaaehtoisten sitoumustemme puitteissa.

Huolehdimme siitä, että toimintamme on lain ja säännösten mukaista. Noudatamme toimialan yhteisiä hyvien käytäntöjen periaatteita ja toimintatapoja. Edistämme kestävän kehityksen mukaista toimintaa vapaaehtoisin sitoumuksin.

Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisnormeja ja suosituksia. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia periaatteita ja käytännesääntöjä.

Vakuutustoiminnassa noudatamme hyvää vakuutustapaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan Finanssiala ry:n (FA) yhteisiä Vastuullinen finanssiala –periaatteita ja Hyvän vakuutustavan periaatteita vakuutus- ja korvaustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa ja varainhoitoliiketoiminnassa noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Huolehdimme yhtiöryhmän vakavaraisuudesta sekä hyvistä hallinto- ja liiketoimintatavoista. LähiTapiolan hallinnon jäsenen, työntekijän tai asiamiehen oma etu ei saa johtaa LähiTapiolan tai sen asiakkaan etujen vastaiseen lopputulokseen. Emme käytä sisäpiiritietoja väärin, emmekä ilmaise niitä muille.

Kohtelemme omistaja-asiakkaitamme tasapuolisesti. Tunnistamme toiminnassamme mahdollisesti ilmenevät eturistiriitatilanteet, ehkäisemme niiden syntymistä sekä ratkaisemme ne oikeudenmukaisella ja asiakkaiden edut turvaavalla tavalla.

Olemme sitoutuneet torjumaan aktiivisesti talousrikollisuutta ja harmaata taloutta sekä estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja ja säännöksiä. Emme hyväksy minkäänlaisia sisäisiä tai ulkoisia väärinkäytöksiä.

Tunnistamme ja tunnemme omistaja-asiakkaamme sekä kumppanimme. Selvitämme tosiasialliset edunsaajat, asiakas- ja yhteistyösuhteen tarkoituksen ja luonteen. Asiakkaidemme tunteminen auttaa meitä myös tarjoamaan heille entistä parempaa palvelua.

Harmaan talouden torjunnalla, liiketoimintakieltojen käytännön valvonnalla ja rahanpesun estämisellä analyysitoiminnan kautta turvaamme LähiTapiolan asiakkaita taloudellisilta menetyksiltä. Samalla edistämme osaltamme rehellisten ja sääntöjen mukaan toimivien yritysten liiketoimintaa. Koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme.

Ilmoitamme kaikki epäilyt rahanpesusta sääntelyn edellyttämällä tavalla ja toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa rahoitusjärjestelmän, yhteiskunnan ja asiakkaidemme suojelemiseksi.

LähiTapiolassa päätöksentekomme perustuu objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Pyrimme ehkäisemään korruptiota ja lahjontaa kaikessa toiminnassamme.

Tunnistamme asiakkaamme sekä yhteistyötä kanssamme tekevien yhtiöiden lähipiiriin kuuluvat tahot, ja seuraamme näiden kanssa mahdollisesti tehtäviä liiketoimia.

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme ota vastaan tai tarjoa tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä henkilökohtaisia maksuja, lahjoja tai etuuksia, joiden voidaan olettaa tai odottaa vaikuttavan LähiTapiolaan tai sen liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Pidämme tärkeänä päätöksenteon objektiivisuutta ja riippumattomuutta. Tilanteissa, joissa LähiTapiolan ja toisen tahon välillä on käynnissä liiketoimea koskevat neuvottelut, kilpailutustilanne tai vastaava ja voi syntyä edes epäilys lahjan tai etuuden vaikutuksesta liiketoimia koskevaan päätöksentekoon, noudatamme niiden vastaanottamisessa erityistä harkintaa ja pidättyväisyyttä.

Olemme tunnistaneet LähiTapiolan lähipiiriin kuuluvat henkilöt, ja raportoimme lähipiiriliiketoimista säännösten edellyttämin tavoin.

Toimimme vastuullisesti ja aktiivisesti vaikuttaen omistaja-asiakkaidemme lähielinpiirissä sekä yhteiskunnassa. Edistämme ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia.

LähiTapiolan yhteiskunnallinen rooli ja merkitys perustuvat vakuutus- ja finanssitoiminnan vastuisiin, keskinäisyyteen sekä yhteisöllisyyden paikalliseen vahvistamiseen. Toimimme konkreettisesti ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhtiöryhmä.

Yhteiskunnallisen vastuumme ja vastuullisuustyömme perusta on keskinäisyydessä – asiakkaidemme omistamana yhteisönä olemme vastuussa asiakkaillemme ja velvollisuutemme on kuunnella heitä. Yhtiönä toimimme omistaja-asiakkaidemme ja yhteisöjemme hyväksi luomalla lisäarvoa liiketoiminnallamme ja yhteistyöllä.

Osallistumme aktiivisesti paikallisyhteisöjen toimintaan sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikutamme tekojen ja sanojen kautta sekä olemme mukana etsimässä ratkaisuja yhteisiin paikallisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Otamme huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan odotukset ja tarpeet.

Vaikutamme aktiivisesti omistamissamme yhtiöissä, ja pyrimme edistämään hyviä hallinnointikäytäntöjä sekä vastuullista liiketoimintaa.

Sitoudumme edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista ja kannamme vastuuta yhteisen tulevaisuutemme rakentamisesta tavoitteellisella vastuullisuustyöllä.

Toimimme kestävän kehityksen edistämiseksi ja osallistumme sosiaaliseen vastuuseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Huolehdimme toimintamme yhteiskunnallisista vaikutuksista ja lupaamme lisätä myönteisiä vaikutuksiamme ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Varaudumme omistaja-asiakkaidemme elämään ja liiketoimintaan vaikuttaviin riskeihin ja niiden muuttumiseen ennakoivalla toimintatavalla valtakunnallisesti ja paikallisesti. Otamme ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutostarpeet huomioon toiminnassamme. Pyrimme turvaamaan omistaja-asiakkaidemme ja liiketoimintamme tulevaisuutta toimimalla aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Vähennämme tavoitteellisesti toimintamme haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Pidämme huolta ihmisistä, luonnosta ja lähiyhteisöistämme.

Edistämme LähiTapiola-ryhmässä vastuullisuutta vahvistavaa ja kestävää kehitystä tukevaa yrityskulttuuria.

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja pääomamme. Elämänturvayhtiönä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työkyvystä ennaltaehkäisevästi.

Työn laatu, merkityksellisyys ja turvallinen yhteisöllisyys luovat perustan henkilöstön hyvinvoinnille. Hyvinvoiva ja työstään innostunut henkilöstö on edellytys onnistuneelle asiakkaan kohtaamiselle.

Tarjoamme henkilöstöllemme ja johdollemme monipuolisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Perehdytämme lähitapiolalaisia jatkuvasti toimialaan ja sen muutoksiin. Pidämme osaamista ja asiantuntijuutta sijoituksena sekä ihmisten että liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Edistämme yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumista työyhteisöissämme. Arvostamme ihmisten erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työkyvystä ennakoiden. Vastuullisen johtamisen ja esimiestyön mallit ohjaavat toimintaamme. Edistämme avointa keskustelua ja innostavaa yhteistyötä työyhteisössämme.

Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua työyhteisössämme tai yhteistyössämme. Pidämme huolta henkilöstömme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta. Varmistamme ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja toteutumisen kaikessa toiminnassamme.

Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhtiöryhmämme toimintaan ja sen kehittämiseen monin tavoin sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Mahdollistamme myös osallistumisen yhteiskunnallisen hyvän tekemisen muun muassa vapaaehtoistyön kautta.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa erityisesti lähiyhteisöjemme kehittämiseksi sekä turvallisuuden ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Haluamme edistää reilua, tervettä ja toimivaa kilpailua sekä markkinoiden toimivuutta vakuutus- ja finanssialalla. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon kilpailun edistämistä koskevien säännösten vaatimukset.

Kehitämme toimintaamme yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa. Heillä on mahdollisuus sekä vaikuttaa palvelujen kehittämiseen, että osallistua LähiTapiolan päätöksentekoon.

Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti ja edellytämme samaa luotettavaa ja rehellistä kohtelua myös kumppaneiltamme. Päätökset kumppanuuksista ja hankinnoista tehdään yhdenvertaisin, avoimin ja objektiivisin perustein.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa yhteiskuntavastuun ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi valtakunnallisesti ja paikallisesti.

LähiTapiolan liiketoimintaperiaatteet ovat ryhmän yhtiöiden hallitusten hyväksymät. Niiden noudattaminen on jokaisen lähitapiolalaisen ja hallinnon jäsenen vastuulla.

Liiketoimintaperiaatteissa linjaamme LähiTapiolan yhteisen tavan toimia. Toimimme lähtökohtaisesti aina omistaja-asiakkaamme edun mukaisesti. Tuemme ja edistämme vastuullista ja eettistä liiketoimintaa sekä yrityskulttuuria.

Nämä liiketoimintaperiaatteet on hyväksytty LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallituksissa, ja ne osoittavat yhtiöiden ja hallinnossamme vaikuttavien omistaja-asiakkaiden tahtotilan. Hyväksymällä nämä periaatteet hallitukset ovat linjanneet ryhmän yhtiöissä noudatettavat yhteiset toimintatavat.

LähiTapiolassa on käytössä ilmiantokanava, jonka kautta sekä henkilöstön että ulkoisten sidosryhmien on mahdollista tehdä nimettömästi ilmoitus liiketoimintaperiaatteiden tai muiden sisäisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti sisäisen tarkastuksen toimesta.

Liiketoimintaperiaatteiden noudattamista seurataan ja niiden ajantasaisuutta arvioidaan säännöllisesti. Ne sisältyvät LähiTapiolan hallinnon, johdon ja henkilöstön perehdytys- ja koulutusohjelmiin.

Yhteistyöperiaatteet (Partner Code of Conduct)

LähiTapiolassa velvollisuutemme on toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kestävällä tavalla. Yhteistyötahojemme tulee toimia sopimusten sekä näiden yhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Haluamme myös itse olla hyvä kumppani ja yhteistyön osapuoli.

LähiTapiola-ryhmän kumppanuuksien ja hankintojen liiketoimintaperiaatteet (Partner Code of Conduct) kokoavat yhteen keskeiset toimintaperiaatteet, joiden noudattamiseen olemme yhtiöryhmässä sitoutuneet ja joita edellytämme yhteistyötahojemme noudattavan.

Yhteistyötahoilla tarkoitamme kumppaneita, toimittajia sekä muita tahoja, joiden kanssa teemme yhteistyötä. LähiTapiolan ja sen yhteistyötahojen välisissä sopimuksissa voidaan sopia myös muista, kuin näissä periaatteissa kuvatuista velvoitteista ja toimintatavoista.

Periaatteissa kuvataan toimintatavat, joita edellytämme yhteistyö-tahoiltamme ja haluamme edistää yhdessä heidän kanssaan sekä toiminta, jota emme LähiTapiolassa hyväksy. Liiketoimintaperiaatteissa määritellään myös, miten kohtelemme toisiamme ja yhteisiä asiakkaitamme.

LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, ja toimintamme tarkoituksena on taloudellisen edun ja elämänturvan tuottaminen omistaja-asiakkaillemme kaikkialla Suomessa. Myös yhteistyösuhteissamme korostamme asiakkaan etua. Toimintatapamme perustuvat kolmelle arvolle, jotka ovat hyväntahtoisuus, intohimo ja rohkeus. Toimimme niiden mukaisesti suhteessa omaan henkilökuntaan, asiakkaisiimme, yhteistyötahoihimme sekä muihin sidosryhmiin.

Yhtiönä toimimme omistaja-asiakkaidemme ja yhteisöjemme hyväksi luomalla lisäarvoa liiketoiminnallamme ja yhteistyöllä. Vaikutamme aktiivisesti omistamissamme yhtiöissä, ja pyrimme edistämään hyviä hallinnointikäytäntöjä sekä vastuullista liiketoimintaa. Odotamme myös kaikilta yhteistyötahoiltamme yhteiskunnallisten vastuidensa moitteetonta hoitamista. Kannustamme yhteistyötahojamme toimimaan toimialueensa turvallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

LähiTapiolan yhteistyötahojen odotetaan noudattavan lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä hyviä käytäntöjä ja toimintaperiaatteita kaikessa toiminnassaan.

LähiTapiola on sitoutunut kaikessa toiminnassaan noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa sovellettavaa lainsäädäntöä, viranomaisnormeja ja -suosituksia sekä toimialalla sovittuja yhteisiä hyviä käytäntöjä ja toimintaperiaatteita. Yhteistyötahojemme on samoin noudatettava kaikessa toiminnassaan kulloinkin sovellettavaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi odotamme yhteistyötahoiltamme toimialan yleisesti hyväksyttyjen ja kestävien toimintaperiaatteiden sekä hyvän tavan mukaisten menettelytapojen noudattamista.

Torjumme aktiivisesti talousrikollisuutta ja harmaata taloutta sekä rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Ilmoitamme kaikki epäilyt rahanpesusta sääntelyn edellyttämällä tavalla. Yhteistyötaho vastaa käyttämistään alihankkijoista ja niiden toimista kuin omastaan. Edellytämme, että alihankkijoiden toiminnan lainmukaisuudesta sekä hyvien käytäntöjen ja sovittujen toimintaperiaatteiden noudattamisesta huolehditaan sopimuksilla, säännöllisellä valvonnalla ja muilla soveltuvilla tavoilla. Odotamme yhteistyötahojemme seuraavan aktiivisesti toimialaansa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä reagoivan ennakoiden mahdollisiin toimialaa koskeviin lainsäädännön muutoksiin.

Kunnioitamme jokaisen oikeutta yksityisyyden suojaan. Asiakastietoja ja muita henkilötietoja tulee käsitellä ehdottoman luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä läpinäkyvällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Luottamus on finanssitoimialan toiminnan ehdoton vaatimus. Henkilötietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti. Asiakkaidemme, henkilöstömme ja yhteistyötahojemme tulee voida luottaa siihen, että heidän tietonsa pysyvät luottamuksellisina ja suojassa kaikissa tilanteissa.

Edellytämme yhteistyötahojemme huolehtivan, että henkilötietojen käsittely, kuten niiden kerääminen, säilyttäminen, käyttö, siirtäminen, luovuttaminen tai hävittäminen, tapahtuu tietosuojalainsäädännön ja viranomaismääräysten sekä käsittelyä koskevien hyvien tapojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Tieto LähiTapiolan asiakkuudesta on lain nojalla salassa pidettävä. Yhteistyötahon käsitellessä sellaisia henkilötietoja, joista LähiTapiola on rekisterinpitäjänä vastuussa, tulee tämän noudattaa ja varmistaa, että sen henkilöstö ja alihankkijat noudattavat sekä sopimuksessa määriteltyjä asioita, että muita ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelystä. Yhteistyötaho vastaa myös oman toimintansa tietoturvallisuudesta sekä henkilöstönsä ja muiden osapuolten koulutuksesta ja ohjeistuksesta. LähiTapiolan vastuulla oleviin henkilötietoihin kohdistuneista henkilötietojen tietoturvaloukkauksista on viipymättä ilmoitettava LähiTapiolaan osoitteeseen tietosuoja@lahitapiola.fi.

Yhteistyösuhteissamme ja toimitusketjuissamme korostamme läpinäkyvää, reilua ja ammattimaista toimintaa. Haluamme edistää vastuullisia toimintatapoja yhdessä yhteistyötahojemme kanssa.

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin hallinnointisuosituksiin.

Tuemme ja edistämme vastuullista ja eettistä liiketoimintaa sekä avoimuutta päätöksenteossa ja liiketoiminnassa. Yhteistyösuhteissamme odotamme osapuolilta arvostavaa ja kunnioittavaa suhtautumista osapuoliin sekä yhteisesti sovittujen asioiden toteuttamista. Kohtelemme yhteistyötahojamme ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti ja edellytämme samaa luotettavaa ja rehellistä kohtelua myös heiltä. LähiTapiolassa päätökset yhteistyöstä ja hankinnoista tehdään yhdenvertaisin ja avoimin perustein. Edistämme toimillamme reilua, tervettä ja toimivaa kilpailua.

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme ota vastaan tai tarjoa tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä henkilökohtaisia maksuja, lahjoja tai etuuksia, joiden voidaan olettaa tai odottaa vaikuttavan LähiTapiolaan tai liiketoimintaa koskeviin päätöksiin. Kunnioitamme yhteistyössä toistemme immateriaalioikeuksia ja yritysmielikuvaa. Yhteistyösuhteissamme emme salli toisen osapuolen toiminimen, yritystunnusten tai muiden immateriaalioikeuksien käyttämistä tai hyödyntämistä ilman oikeuden haltijan etukäteistä suostumusta emmekä vaaranna muiden mainetta. Varmistamme toistemme liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen suojaamisen, emmekä käytä tai ilmaise niitä oikeudettomasti. Odotamme yhteistyötahojemme toimivan samoin.

Edellytämme yhteistyötahojemme edistävän toiminnassaan hyvää henkilöstö- ja asiakaskokemusta sekä seuraavan niiden kehittymistä säännöllisesti. Odotamme yhteistyötahojemme osallistuvan yhteisen toiminnan, asiakastyytyväisyyden sekä yhteistyöhön liittyvän raportoinnin kehittämiseen.

Ihmisten työn turvallisuudesta ja asianmukaisista työolosuhteista tulee huolehtia lakien ja sopimusten edellyttämällä tavalla. Odotamme yhteistyötahojemme kohtelevan henkilöstöään ja asiakkaitaan yhdenvertaisesti.

Edellytämme yhteistyötahojemme noudattavan lakia ja yleisiä suosituksia henkilöstön työsuhteisiin, työoloihin ja työsopimuksiin liittyvissä asioissa. Näiden toteutumisesta tulee huolehtia myös alihankintaketjuissa. Huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja työkyvystä ennakoiden. Edellytämme yhteistyötahojemme huolehtivan oman henkilöstönsä työturvallisuudesta sekä varmistavan, että lain vaatimukset ihmisten turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi täyttyvät sekä omassa toiminnassa että alihankintaketjuissa.

LähiTapiola on sitoutunut edistämään ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua sekä ihmisoikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan ja yhteistyösuhteissaan. Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua työyhteisössämme tai yhteistyössämme. Pidämme huolta henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta. Odotamme yhteistyötahojemme toimivan samoin omissa työyhteisöissään, asiakaspalvelussa sekä yhteistyösuhteis-saan.

LähiTapiola on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista liiketoiminnassaan. Odotamme yhteistyötahojemme kantavan vastuun omista vaikutuksistaan ympäristöön ja yhteiskuntaan. Haluamme tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka toimivat kanssamme näiden periaatteiden hyväksi.

Velvollisuutemme on pyrkiä vähentämään toimintamme haitallisia vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä etsimään ratkaisuja ja vaihtoehtoja myönteisten vaikutusten lisäämiseksi ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Edellytämme yhteistyötahojemme huolehtivan omista ympäristövelvoitteistaan ja odotamme heidän toimivan kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tehtävämme on turvata omistaja-asiakkaidemme ja liiketoimintamme tulevaisuutta toimimalla aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Vähennämme tavoitteellisesti toimintamme haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Pidämme huolta ihmisistä, luonnosta ja lähiyhteisöistä.

Odotamme yhteistyötahojemme toimivan ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja ympäristöystävällisten toimintatapojen edistämiseksi sekä asettavan toiminnalleen niihin liittyviä tavoitteita. Kannustamme kaikkia toimijoita vähentämään energiankulutuksen ja liikkumisen päästöjä, edistämään materiaalitehokkuutta ja kierrätystä sekä kehittämään toiminnan vastuullisuutta.

LähiTapiolassa arvioimme sekä seuraamme säännöllisesti kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden edistymistä sekä toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhteistyötahomme, kumppanimme ja toimittajamme ovat keskeisessä roolissa liiketoimintamme arvoketjun vastuullisuuden ja kestävyyden toteuttamisessa. Odotamme yhteistyötahojemme ottavan nämä huomioon myös omassa liiketoiminnassaan ja alihankintaketjuis-saan sekä raportoivan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintoon liittyvistä kysymyksistä yrityksen koko ja resurssit huomioiden.

LähiTapiolan yhteistyöperiaatteet (Partner Code of Conduct) ohjaavat toimintaamme yhteistyössä ja hankinnoissa. Odotamme niiden noudattamista sekä lähitapiolalaisilta että yhteistyötahoiltamme.

Yhteistyöperiaatteissa linjaamme LähiTapiolan yhteisen tavan toimia yhteistyösuhteissa ja hankinnoissa. Toimimme lähtökohtaisesti aina omistaja-asiakkaamme edun mukaisesti riippumattomasti ja läpinäkyvästi. Kunnioitamme antamiamme sitoumuksia sekä toimimme rehellisesti kaikissa tilanteissa. Odotamme yhteistyötahojemme toimivan näiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti yhteistyösuhteissamme, kumppanuuksissamme sekä hankinnoissa. Nämä periaatteet täydentävät sopimuksissa määriteltyjä ehtoja ja toimintaperiaatteita. Arvioimme yhteistyöperiaatteiden ajantasaisuutta säännöllisesti ja päivitämme niitä tarvittaessa.

Yhteistyötaho voi ilmoittaa LähiTapiolalle, mikäli havaitsee tai epäilee toiminnan tai menettelytavan oikeellisuutta ja sopivuutta tai toimintaa, josta voisi aiheutua osapuolille haittaa. LähiTapiolassa on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta sekä henkilöstön että ulkoisten sidosryhmien on mahdollista tehdä nimettömästi tai omalla nimellä ilmoitus lainsäädännön, yhteistyöperiaatteiden tai muiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti sisäisen tarkastuksen toimesta. Toivomme ilmoituskanavaa käytettävän matalalla kynnyksellä, kuitenkin pitäytyen vain asiallisissa ilmoituksissa. Ilmoituskanavaa ylläpitää LähiTapiolan kumppanina Navex, jonka palvelimilla ilmoituksiin liittyvät tiedot säilytetään. Ilmoittajien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. LähiTapiolan ilmoituskanava: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/fi/gui/104706/index.html.

Seuraamme periaatteiden noudattamista yhteistyön puitteissa. Mahdollisissa epäselvissä asioissa tai tilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä omaan yhteyshenkilöönne LähiTapiolassa. Periaatteiden vastainen toiminta voi olla yhteistyösuhteen rajoittamisen tai päättämisen peruste. Yhteistyötahon kanssa mahdolliset epäselvät tilanteet käydään läpi osapuolten välisissä yhteistyöneuvotteluissa. Käsittelemme ja teemme päätökset rikkomuksista tapauskohtaisesti.