Tietoa koronaviruksesta yritysasiakkaille

1.4.2020 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Päivitetty 1.4.2020 klo 10

Koronavirus herättää paljon kysymyksiä yritysten ja yrittäjien keskuudessa. Kokosimme vastaukset keskeisiin kysymyksiin. Suosittelemme asiakkaitamme käyttämään ensisijaisesti digitaalisia palveluitamme.

Maailmanlaajuinen pandemia on uudenlainen tilanne nyky-yhteiskunnalle eikä sen aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin ole voinut varautua yrityksen keskeytysvakuutuksella Suomessa. Esimerkiksi liikkumisrajoitusten aiheuttama asiakaskato, toimialoihin kohdistuvat kiellot tai kokoontumisrajoitukset eivät ole keskeytys- tai epidemiavakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Yritys voi vakuuttaa omaisuuteensa äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalle. Keskeytysvakuutus toimii omaisuusvakuutuksen parina ja sillä yritys voi turvata liiketoimintansa tuloksen, jos omaisuudelle sattuu korvattava vahinko, esimerkiksi tulipalo tai vuotovahinko.

Keskeytysvakuutuksilla yritys saa suojaa vakuutusehdoissa ennalta erikseen määriteltyjä yksittäisiä riskejä vastaan. Nämä tarkoittavat tyypillisesti esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymistä tulipalosta tai laitteiston rikkoontumisesta johtuen. Henkilökeskeytysvakuutuksesta voidaan korvata yrityksen vakuutettujen avainhenkilöiden työkyvyttömyys sairastumisen vuoksi. Epidemiavakuutuksesta korvattavat vahingot liittyvät toiminnan keskeytymiseen väliaikaisesti viranomaisen määräyksestä tapahtuvan liiketilan puhdistusta ja tarkistusta varten.

Vakuutuksista maksettavat korvaukset määritellään ehdoissa ja pandemiatilanteessakin korvaamme asiakkaillemme ehtojen mukaan.

Lue vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin epidemia- ja keskeytysvakuutuksista sekä henkilöstön tapaturmavakuutuksista.

Yritykselläni on epidemiavakuutus. Korvaako se koronaviruksen aiheuttamaa liikevaihdon menetystä?

Pääsääntöisesti epidemiavakuutus ei tässä tilanteessa korvaa aiheutuvaa keskeytysvahinkoa, sillä todennäköisin syy liiketoiminnan keskeytymiseen on henkilökunnan sairastuminen, karanteeni tai yleisesti se, että vallitsevan tilanteen vuoksi liiketoiminta häiriintyy. Yleinen suositus välttää ulkona liikkumista ja julkisia paikkoja, taikka koko toimialaan kohdistunut liiketoimintakielto ja niiden aiheuttamat keskeytykset eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Epidemiavakuutus on tarkoitettu ravitsemustoimintaan ja elintarvikeliiketoimintaan kattamaan vahinkoja, jossa tartunta- tai eläintautilain perusteella terveydensuojeluviranomainen määrää tilat tarkastettavaksi ja puhdistettavaksi. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos viranomainen antaa kirjallisen määräyksen vakuutuksenottajalle keskeyttää tai rajoittaa tämän omaa liiketoimintaa toimitilassa havaitun koronaviruksen takia, epidemiakeskeytysvakuutus korvaisi vahingon. Tässä tilanteessa korvausta maksettaisiin tilojen puhdistamisen ja desinfioinnin ajalta ja näiden toimien jälkeisen liiketoiminnan uudelleen käynnistämisen ajalta. Kiellon olisi siis kohdistuttava juuri vakuutuksenottajan vakuutuspaikassa harjoittamaan liiketoimintaan ja sen olisi perustuttava nimenomaan vakuutuspaikassa todettuun virukseen.

Yritykselläni on keskeytysvakuutus. Korvaako keskeytysvakuutus nyt poikkeusoloista johtuvan liikevaihdon menetyksen?

Yrityksen keskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytysvahinko, jos liiketoiminnan keskeytyminen on suoranainen seuraus LähiTapiolan esinevakuutusehdon perusteella korvattavasta esinevahingosta, esimerkiksi tulipalosta tai laiterikosta. Esinevahingon tulee sattua vakuutuksenottajan osoitteellisessa toimipaikassa ja sellaiselle omaisuudelle, joka voisi olla esinevakuutuksen kohteena.

Viruksen tai bakteerin saastuttama omaisuus ei ole ehtojen tarkoittama esinevahinko. Yleinen suositus välttää ulkona liikkumista ja julkisia paikkoja, taikka koko toimialaan kohdistunut liiketoimintakielto ja niiden aiheuttamat keskeytykset eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Yritykselläni on henkilökeskeytysvakuutus ja työntekijä sairastuu koronavirukseen. Korvaako keskeytysvakuutus vahinkoa?

Laajasta henkilökeskeytysvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on seurausta vakuutusta otettaessa nimettyjen henkilöiden sairastumisesta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä. Tämä koskee myös koronaviruksen aiheuttamaa sairastumista. Korvauksen edellytyksenä on, että sairastuminen ilmenee vakuutuskauden aikana. Vakuutuksen kohteena ovat joko ylimääräiset kulut tai laajemmin katteen menetys.

Vakuutusturvan laajuuden näet vakuutuskirjasta. Vakuutuskirjasta näet myös, keiden henkilöiden työkyvyttömyyden varalle vakuutusturva on otettu.
Vakuutuksen tarkoittamat ylimääräiset kulut ovat kustannuksia niistä toimenpiteistä, joilla pyritään estämään muutoin tapahtuva katteen menetys. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi sijaishenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut, muun henkilöstön ylityöpalkkakulut sekä alihankintakulut.

Myös maatilavakuutukseen voi liittyä laaja henkilökeskeytysvakuutus, ja tuosta vakuutuksesta korvataan välttämättömistä tilapäisratkaisuista aiheutuneita kohtuullisia ylimääräisiä kuluja. Tämänkin vakuutuksen osalta näet vakuutuskirjasta ne nimetyt henkilöt, joiden työkyvyttömyyden varalta vakuutus on otettu.

Tyypillisesti vakuutuksen omavastuuaika on kaksi viikkoa. Maatilavakuutuksessa omavastuu on määritetty toisin, mutta senkin voit tarkistaa vakuutuskirjasta.

Yritykseni työntekijät ovat siirtyneet tekemään etätöitä koronavirusepidemian vuoksi ja yritykselläni on voimassa työtapaturmavakuutukseen liitetty vapaa-ajan ryhmävakuutus. Kuinka etätöissä mahdollisesti sattuvia vahinkoja korvataan?

Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot, ei esimerkiksi ruokatauolla sattunutta kaatumista. Mikäli yrityksellä on voimassa vapaa-ajan ryhmävakuutus, korvataan myös etätyön tauoilla sattuneet vahingot. Vapaa-ajan ryhmävakuutus on voimassa Suomessa tai ulkomailla lähetettynä työntekijänä tehdyissä etätöissä ja lisäksi muunakin vapaa-aikana tapaturmien osalta kaikkialla maailmassa.

Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ja korvauspiiri on erittäin laaja ilman ajallista tai rahallista kattoa. Ansionmenetyskorvaukset kuitenkin määräytyvät vain vakuutuksen ottaneen työnantajan maksaman palkan perusteella.

Onko muita mahdollisuuksia vakuuttaa yrityksen työntekijät etätöissä sattuvien vahinkojen varalta?

Yritys voi vakuuttaa työntekijänsä etätöissä myös ottamalla Yrityksen yksityistapaturmavakuutuksen etätyötä tekeville. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa etätyötä tehtäessä ruoka- ja kahvitaukojen aikana sekä liikuttaessa sisätiloissa tai ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauolle tai pois tauolta. Tämä vakuutus ei ole voimassa esimerkiksi poistuttaessa kauppaan tai ulkoilemaan tai muuna vapaa-aikana.

Yrityksen yksityistapaturmavakuutus etätyötä tekeville- vakuutuksessa on rajatut korvausmäärät tapaturmaa kohden ja vakuutukseen voidaan lisätä korvaussummat tapaturmaista haittaa sekä tapaturmaista kuolemaa varten sekä tapaturmapäiväraha.


Olet yrittäjä ja sinua askarruttavat työkyvyttömyys- tai henkivakuutustesi korvaavuudet epidemian aikana. Näin vakuutukset toimivat.

Olen yrittäjä. Minulla on työkyvyttömyysvakuutus sairausloman varalle. Maksetaanko siitä korvauksia, jos itse sairastun tai joudun karanteeniin koronaviruksen vuoksi?

LähiTapiolan työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan päivärahaa valitun omavastuuajan jälkeen sairauden tai vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä eli sairauslomasta. Omavastuuaika on yleensä vähintään 21 vuorokautta. Jos vakuutettu itse sairastuu koronavirukseen ja sairausloma kestää yli valitun omavastuuajan, korvaus maksetaan normaalisti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lääkärintodistus sairauslomasta. Jos vakuutettu joutuu karanteeniin ilman sairastumista, ei työkyvyttömyyspäivärahaa makseta.

Olen yrittäjä. Mitä Kela korvaa jos sairastun koronavirukseen?

Kela voi maksaa yrittäjälle tartuntatautipäivärahaa, jos yrittäjä on määrätty karanteeniin tai eristettäväksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäiväraha määräytyy poissaolon alkamishetkellä voimassa olevan YEL-työtulon mukaan.

Normaalin sairausloman ajalta Kela voi maksaa sairauspäivärahaa, jonka määrä lasketaan 12 kuukauden YEL-työtulon mukaan. Yrittäjälle (YEL-vakuutettu) sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä. Päivärahaan riittää terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä, jos työkyvyttömyysaika on lyhyt (2-10 päivää). Pidemmän työkyvyttömyyden varalle edellytetään lääkärintodistusta.

Maksetaanko henkivakuutuksesta korvausta, jos menehdyn koronaviruksen vuoksi?

Henkivakuutuksen korvauksenmaksuun ei liity rajoitusta koronaviruksesta ja korvaukset maksetaan vakuutuksen ehtojen mukaisesti.


Näin toimivat yrityksen ottama matkavakuutus ja työkykyvakuutus.

Minulla on yrityksen ottama matkavakuutus. Onko sen korvattavuus laajempi kuin tavallisessa matkavakuutuksessa?

Mikäli sinulla on yrityksen ottama matkustaja- tai komennusvakuutus, on mahdollista, että vakuutus sisältää evakuointiturvan. Tarkista vakuutuksen sisältö yrityksen yhteyshenkilöltä. Matkavakuutuksen lisäturvana liitetystä evakuointiturvasta korvataan matkan keskeytymisen aiheuttamia kohtuullisia kuluja, kun niiden syynä on Suomen viranomaisen matkustustiedotteissa antama suositus matkakohteesta poistumisesta, joka perustuu matkakohteen turvattomuuteen. Mikäli matka peruuntuu Suomen viranomaisen matkustustiedotteissa antaman suosituksen johdosta, korvataan myös matkan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja. Evakuointiturvasta ei korvata evakuoinnin jälkeen menomatkaa takaisin matkakohteeseen eikä menetettyjä matkapäiviä.

Matkan peruuntumiseen liittyvistä korvauksista voit lukea enemmän täältä.

Työntekijöitämme on työmatkalla tai komennuksella ulkomailla. Miten heitä tulisi ohjeistaa?

Työmatkalla tai komennuksella olevia suositellaan palaamaan Suomeen varsinkin maista, joissa terveydenhuollon taso on vaatimaton. Tämä ei kuitenkaan ole vakuutuksesta korvattavaa, ellei kyseessä ole sairaan ambulanssilento tai osaan vakuutuksistamme kuuluvan lisämaksullisen evakuointiturvan käyttö.

Jos työntekijä on tällä hetkellä ulkomailla eikä pääse palaamaan Suomeen ulkoministeriön suosituksesta huolimatta, matkavakuutus on kuitenkin voimassa normaalisti ilman lisävakuutusta siihen saakka, kunnes kotiinpaluu on mahdollinen, vaikka vakuutuskirjalla määritelty matkan enimmäiskesto ylittyisi.

Vakavasti sairastuneille työntekijöille pystytään järjestämään ambulanssilentoja Suomeen, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin maiden sulkiessa rajojaan. Saattamiseen tarkoitettuja lääkäreitä ja sairaanhoitajia ei esimerkiksi voida enää käyttää, sillä matkustaminen tarkoittasi heille kotiinpaluun jälkeistä karanteenia. Mikäli ambulanssilennot keskeytetään, on sairaanhoitoa jatkettava kohteessa.

Jos lapseni sairastuu koronavirukseen ja jään hoitamaan häntä kotiin, voinko saada korvauksia menetetystä ansiosta?

Pääsääntöisesti vakuutuksista ei makseta korvausta menetetyistä ansoista lapsen sairastumisen vuoksi. Lapsen vakavan sairauden turvasta maksetaan päivärahakorvausta, jos sairastuminen on vaatinut sairaalahoitoa. Korvauksenmaksun edellytyksenä on yli 12 tuntia kestänyt sairaalahoito. Korvaus maksetaan tällöin sairaalassaolopäiviltä ja sen jälkeiseltä lapsen sairausloma-ajalta. Lapsen sairausloma-ajalla tarkoitetaan lääkärin määräämää jatkohoitoa, jonka aikana lapsi ei ole kykeneväinen osallistumaan normaaliin päivittäiseen toimintaan kuten käymään koulussa tai päiväkodissa.

Yrityksemme henkilöstöllä on LähiTapiolan Työkykyvakuutus. Korvaako vakuutus Koronavirukseen liittyviä tutkimuksia ja hoitoa?

Työkykyvakuutus on yrityksen työterveyshuoltoa täydentävä sairauskuluvakuutus.
Vakuutus korvaa erikoislääkärin vastaanottokäyntejä sekä erikoislääkärin määräämiä tutkimuksia ja hoitoja, myös koronaviruksen kohdalla. Sairauden hoitokulujen korvattavuus edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu työterveyslääkärin antamalla lähetteellä.

Työterveyshuoltoon kannattaa olla yhteydessä puhelimitse tai digitaalisesti.
Työkykyvakuutus korvaa julkisella sektorilla tehdyn virustestin kustannukset. Vakuutetun tulee maksaa kulut ensin itse ja hakea sen jälkeen korvausta LähiTapiolasta. Virustestejä tehdään julkisella sektorilla, jos tapaus täyttää Korona-testaukseen pääsyn edellytykset. Yksityisellä sektorilla ilman erikoislääkärin tutkimuslähetettä teetettyjen Korona-testien kustannukset eivät kuulu Työkykyvakuutuksen korvauspiiriin.


TerveysHelpin yritysasiakkaiden puhelinlinjan palveluaikaan muutoksia

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen TerveysHelpin yritysasiakkaiden puhelinlinjan palveluaikaan on jouduttu tekemään muutoksia.

Pyrimme palvelemaan yritysasiakkaitamme parhaamme mukaan puhelimitse klo 08.00-16.00.

Parhaiten asiakkaamme tavoittavat TerveysHelpin terveydenhuollon ammattilaiset chatissa ja verkossa, osoitteessa https://terveyshelppi.lahitapiola.fi/. Näissä kanavissa palvelemme asiakkaitamme tuttuun tapaan päivittäin klo 7.00 -23.00.

Koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä valtakunnallinen päivystysapu ohjaa ja neuvoo asiakkaita 24/7 numerossa 116 117.

Kuinka haen korvausta?

Korvaushakemuksen voi tehdä osoitteessa: www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta

Mistä saan lisätietoja?

Seuraamme tilannetta tarkasti ja tilanteen muuttuessa tiedotamme asiasta lisää tällä sivulla.

Voit seurata taudin esiintymistä sekä saada ohjeita tartuntojen torjumiseen nettisivulta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Matkustustiedotteet - Ulkoministeriö.

LähiTapiolan Elämänturvasovelluksen voit ladata puhelimeesi App Storesta tai Google Play-kaupasta.