Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous27.1.2023

Nollakorot historiaa – Yrityslainoissa on vihdoin potentiaalia erinomaiseen tuottoon

Vuosi 2022 jäänee taloushistoriaan energiakriisin lisäksi myös sen takia, että keskeiset keskuspankit hylkäsivät pitkään jatkuneen nollakorkopolitiikan rajusti kohonneen inflaation taltuttamiseksi. Negatiivisten nimellisten korkojen aikakausi päättyi nopeasti ja näin sijoittajille on tarjoutunut jälleen mahdollisuus saada positiivista nimellistä tuottoa myös joukkovelkakirjamarkkinoilta.Lue lisää sijoittamisesta

Yrityksille lainaaminen on nyt kannattavampaa kuin vuosi sitten

Sijoittajan näkökulmasta nykyinen markkinatilanne tarjoaa huomattavasti mielenkiintoisemman ajankohdan sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin velkapapereihin kuin esimerkiksi vuosi sitten. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen juoksevat korkotuotot* ovat tällä hetkellä keskimäärin noin 4 % luokkaa (25.1.2023, verrattuna vuosi sitten n. 0,6 %). Vastaava tilanne on myös alhaisemman luottoriskin euromääräisissä yrityslainoissa (ns. high yield -yrityslainat), joiden juokseva korkotuotto lähentelee 7 % (vuosi sitten 3,4 %). Myös pohjoismaalaisilla yrityslainamarkkinoilla on tapahtunut korko- ja luottoriskin uudelleenhinnoittelu, joka tarjoaa aiempaa korkeampaa tuottopotentiaalia ja kilpailukykyisiä mahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Öljynjalostaja Nesteen 2028 erässä olevan lainan vuotuisen tuoton taso on noussut vajaasta prosentista kolmeen ja puoleen prosenttiin. Vastaavasti lastinkäsittelykoneita valmistava Cargotecin 2026 lainan vuotuinen tuotto on kohonnut noin viiteen prosenttiin viime vuoden runsaasta yhdestä prosentista.

Miksi nyt olisi hyvä hetki sijoittaa pohjoismaalaisiin yrityslainoihin LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG:n kautta?

Likvidi euromääräinen yrityslainamarkkina on kehittynyt suotuisasti viimeisen kuukauden aikana eikä tämä positiivinen markkinareaktio ole vielä täysimääräisesti nähtävissä pohjoismaalaisten yrityslainojen hinnoittelussa. Sijoitusrahasto LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG on kooltaan n. 330 miljoonaa euroa ja se tarjoaa hyvin hajautetun sijoitussalkun pohjoismaalaiseen yrityslainamarkkinaan. Rahaston likvidisyys ja rahaston tuottohistoria** ovat olleet osoitus toimivasta sijoituspolitiikasta ja salkunhoidosta, sanoo LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Teemu Kokko.

Pohjoismaisten yritysten tulokset ovat kasvaneet historiassa nopeammin kuin euroalueen vastaavat yritykset keskimäärin ja myös lähivuosien kasvunäkymät ovat ainakin yhtä hyvät kuin Länsi-Euroopassa. Pohjoismaiden talouksia ovat tukeneet mm. investointihalukkuus, erikoistuminen ja teolliset innovaatiot, valtioiden vähäinen velkaantuminen sekä vakaat instituutiot. Avoimina talouksina maat ovat hyötyneet myös globalisaation tuomista eduista. Lyhyellä aikavälillä Ruotsin kiinteistösektori voi aiheuttaa heiluntaa, mutta jos katsoo pidemmälle, niin todennäköisesti tämä on vaan pieni hidaste talouskasvulle.

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG on aktiivisesti hoidettu ns. pitkän koron rahasto. Se sijoittaa pääasiassa keskisuurten yritysten ja pankkien velkakirjoihin Pohjoismaissa sekä muissa OECD-maissa. Rahaston sijoituskohteista laskettu keskimääräinen vuositason juokseva tuotto on tällä hetkellä n. 7,3 % (salkku per 25.1.2023), kun se vuosi sitten oli n. 2,8 %. Salkun juokseva tuotto on myös huomattavasti korkeampi kuin eurooppalaisen osakemarkkinan keskimääräinen vuosittainen osinkotuotto 3,5 % Stoxx Europe 600 indeksillä mitattuna.

Luokittelemattomista yrityslainoista voi hyötyä

Rahaston sijoitusten painopiste on korkeatuottoisissa pohjoismaalaisissa yrityslainoissa, joilta puuttuu kansainvälisten luottoluokittelijoiden virallinen luottoluokitus. Pohjoismaissa ei ole kovin tyypillistä, että kansainvälinen luottoluokittaja arvioi yrityksen luottoriskiä toisin kuin Länsi-Euroopassa, jossa isommilla yrityksillä on virallinen luottoluokitus. Usein ilman virallista luottoluokitusta olevat lainat saattavat tarjoavat saman tai jopa paremman tuoton, mutta myös pienemmällä riskillä.

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien yrityslainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski).

Rahaston korkoriski on maltillinen, koska n. 40 % sijoituksista on vaihtuvakorkoisia lainoja. Mikäli korot nousevat edelleen odotuksia korkeammaksi, saa sijoittaja tästä kompensaatiota toisin kuin kiinteäkorkoisista lainoista. LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Teemu Kokon mukaan suurin muutos koroissa on jo tapahtunut ja markkinat hinnoittelevat tätä. Rahaston kohteena ovat erityisesti keskikokoiset yritykset, joiden tuloskasvu on pidemmällä tähtäimellä nopeampaa kuin isojen yritysten. Taantumatilanteessa erityisesti pienet yritykset ovat alttiita negatiivisille yllätyksille, mutta näiden osuus rahastossa on pieni.

LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Teemu Kokon mukaan maksuhäiriöiden arvellaan Pohjoismaissa jäävän pienemmiksi kuin Länsi-Euroopassa, koska pohjoismaiset yritykset eivät ole niin velkaantuneita kuin Länsi-Euroopan korkeamman riskin (ns. high yield) yritykset. Länsi-Euroopan korkeamman riskin yrityksistä n. 4 % voisi joutua maksuhäiriöön seuraavan vuoden aikana ja Pohjoismaissa tämä luku voisi olla noin puolet tästä eli n. 2 %. Sijoitusten nykyinen tuottopotentiaali kuitenkin kompensoi hyvin mahdolliset luottotappiot Pohjoismaissa. Norja ja norjalaiset yritykset hyötyvät eniten Euroopassa korkeasta energian hinnasta. Norjan vahvasta myötätuulesta hyötyy epäsuorasti myös muu pohjoismaalainen markkina kohonneen riskisentimentin kautta. Rahastossa norjalaisten sijoitusten osuus on hieman yli 20 % sijoituksista viime vuoden vaihteessa.

Tässä esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän sijoituksen arvo vaihtelee, ja/tai nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on ja miten kauan sijoitusta/tuotetta pidetään hallussa.

*Juokseva tuotto on vuotuinen tuotto, jonka sijoittaja saisi sijoittaessaan korkoinstrumenttiin sen markkinahinnalla ja pitäessään sen eräpäivään asti. Rahaston sijoitusten juokseva tuotto ei ole sama kuin rahaston tuotto, koska rahastolla ei ole eräpäivää ja sen salkku muuttuu ajan kuluessa esim. sijoitusten erääntyessä ja osuudenomistajien merkintöjen ja lunastusten vuoksi. Rahaston tuottoa rasittaa lisäksi rahaston kulut, kuten rahaston hallinnointipalkkio.

** Tuottohistoria perustamisesta vuosittain (rahasto) 2,54 %, (indeksi) 1,63 %.

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin, jotka ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.lahitapiola.fi/rahastot. Tätä kirjoitusta ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitussuosituksena tai -neuvona, eikä kehotuksena käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla. Kunkin asiakkaan on itse arvioitava harkitsemansa tuotteen sopivuutta itselleen sijoituskohteena, eikä tässä esitettyä tietoa tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana. Tuotto-odotus on arvio pitkän aikavälin tuotoista ja toteutunut tuotto voi olla pienempi tai suurempi kuin tuotto-odotus.