Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous28.11.2022

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Markkina -rahaston säännöt muuttuvat

LähiTapiolan Eurooppa Markkina -rahaston säännöt muuttuvat 1.1.2023. Sääntömuutoksen myötä rahaston nimi muuttuu ja siitä tulee sääntelyn tarkoittama kestävä rahoitusväline. Lue lisää muutoksista tästä tiedotteesta.

Rahaston säännöt muuttuvat 1.1.2023. Tärkeimmät muutokset lyhyesti:

  • Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi.

  • Rahasto muuttuu sääntelyn tarkoittamaksi indeksirahastoksi eli indeksin koostumus ohjaa rahaston sijoituskohteiden valintaa. Rahasto seuraa Morningstar Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select -indeksiä.

  • Rahasto muuttuu sääntelyn tarkoittamaksi kestäväksi rahoitusvälineeksi eli kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi.

  • Rahaston sijoitusten hajautusvaatimukset muuttuvat vastaamaan sääntelyn indeksirahastoille asettamia vaatimuksia.

  • Rahaston hallinnointipalkkio nousee 0,02 prosenttiyksiköllä. Uusi hallinnointipalkkio on 0,32 % vuodessa.

  • 1.1.2023 voimaan tulevat säännöt ovat saatavissa täältä tai soittamalla LähiTapiolan palvelunumeroon 09-453 8500 (ma-pe klo 9-17).

  • Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 17.11.2022. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

  • Muutosten tavoitteena on edistää Pariisin Ilmastosopimuksen tavoitteita suuntaamalla sijoituksia kestäviin sijoituskohteisiin.

Rahaston sijoituspolitiikka muuttuu ja rahasto seuraa muutoksen jälkeen Pariisin ilmastosopimuksen kriteerit täyttävää indeksiä

Rahasto tavoitteli aikaisemmin Euroopan osakemarkkinan tuottoa LähiTapiola Varainhoidon kvantitatiivisen mallin avulla. Jatkossa rahaston sijoituskohteiden valintaa ohjaa Morningstar Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select -indeksi.

Rahaston tavoitteena on indeksiseurannan avulla tehdä kestäviä sijoituksia vähentämällä hiilipäästöjä sijoituskohteidensa kautta asetuksen 2019/2088 artikla 9 kohdan 3 mukaisesti. Sijoituksia tehdään yhtiöihin, joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Lisätietoja kestävyystekijöistä, rahaston tavoitteesta tehdä kestäviä sijoituksia ja siitä, miten tavoitteet indeksiseurannan avulla saavutetaan, löytyy jatkossa kulloinkin voimassaolevasta rahastoesitteestä ja rahaston määräaikaisraportoinnista.

Indeksiseurannan lisäksi salkunhoidon tavoitteena on pitää rahaston kaupankäyntikustannukset alhaisina ja likviditeetti hyvänä. Rahasto ei siten välttämättä omista täsmälleen indeksin sisältämiä arvopapereita, vaan salkunhoidon tehostamiseksi voidaan käyttää johdannaisia ja mallintaa indeksin koostumusta. Hetkellisen indeksipoikkeaman voi aiheuttaa myös rahastoon tuleva, vielä sijoittamatta oleva merkintäsumma tai rahastosta suoritettavan lunastussumman aiheuttama vähennys rahaston varoissa.

Seuratessaan indeksiä rahasto voi poiketa yleisten sääntöjen kohdan 6.1. I mukaisista sijoitusrajoituksista Sijoitusrahastolain mukaisesti. Rahaston varoista voidaan sijoittaa yli 10 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin ja yli 5 %:n sijoitukset voivat ylittää 40 % rahastopääomasta, mikäli indeksin koostumus tätä edellyttää.

Rahasto saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin yhteensä enintään 20 %:ia varoistaan. Mikäli poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi on perusteltua, tai jos kyseiset arvopaperit ovat määräävässä asemassa seurattavassa indeksissä, rahasto saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin yhteensä enintään 35 %:ia rahaston varoista. Sijoittaminen tähän enimmäismäärään saakka on sallittu vain yhden liikkeeseenlaskijan osalta.

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan suoria korkosijoituksia, joita se voi tehdä rahamarkkinavälineisiin ja talletuksiin.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ssä.

Rahaston sijoitussalkun koostumuksen saattaminen vastaamaan uuden indeksin sisältöä aiheuttaa rahastolle lisääntyvää kaupankäyntitarvetta ja kasvattaa kaupankäyntikulujen määrää.