Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous23.8.2022

LähiTapiola Varainhoito sitoutuu päästövähennyssitoumukseen aiempaa laajemmin – tavoitteena nettonollapäästöt 2050

LähiTapiola Varainhoito laajentaa sijoitusomaisuuden päästövähennyssitoutumisen koskemaan koko Varainhoitokonsernia ja asettaa ensimmäisen välitavoitteen. Tavoitteenamme on hoitaa lähes puolet hallinnoimastamme varallisuudesta Net Zero -tavoitteen mukaisesti jo vuoteen 2030 mennessä.Lue lisää sijoittamisesta

Kesällä 2021 LähiTapiola Varainhoito sitoutui kansainväliseen varainhoitajien hankkeeseen, Net Zero Asset Managers Initiative, jonka tavoitteena on saattaa sijoitusomaisuuden nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Keväällä 2022 laajensimme Net Zero -sitoumuksen koskemaan koko Varainhoitokonsernia. Konserniin on 2022 tammikuusta alkaen kuulunut LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiola Vaihtoehtorahastot, Seligson & Co Rahastoyhtiö ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Nyt LähiTapiolan Varainhoitokonserni asettaa ensimmäisen, vuoden 2030 välitavoitteen hallinnoimansa sijoitusomaisuuden päästöjen vähentämiselle.

LähiTapiolan Varainhoitokonserni asettaa välitavoitteen hoitaa 46 % hallinnoimastaan varallisuudesta Net Zero -tavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Tavoite vastaa noin 6,6 miljardia euroa hallinnoitua nettovarallisuutta. Tavoitteen asettamiseen vaikuttaa merkittävästi toimintamme monimuotoisuus omaisuusluokkien, sijoitusrakenteiden ja asiakassalkkujen osalta. Kaikista omaisuusluokista tai sijoitusrakenteista ei toistaiseksi ole riittävästi tietoa saatavilla.

Tavoitteena puolittaa sijoitusten hiilijalanjälki

Osake-ja yrityslainasijoitusten osalta tavoiteasetanta perustuu PAII Net Zero Investment Frameworkin suosituksiin. Tavoitteenamme on puolittaa sijoitusten hiilijalanjälki verrattuna vuoden 2019 lopun tilanteeseen. Laskennassa huomioidaan sijoituskohteiden omasta toiminnasta syntyvät päästöt sekä ostoenergiasta syntyvät päästöt. Toiminnan epäsuorat päästöt lisätään laskentaan, kun raportoitua tietoa on riittävän kattavasti saatavilla. Lisäksi sitoudumme lisäämään 50 %:lla sijoituksia ilmastoratkaisuihin.

Kiinteistösijoitusten osalta tavoitteet perustuvat The Net Zero Carbon Buildings Commitmentin suosituksiin, joiden mukaisesti sitoudumme hiilineutraaliin kiinteistöjen energiankäyttöön sekä rakentamisen päästöjen nollaamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on sitoumuksen mukaisesti myös muuten minimoida elinkaaren aikaiset päästöt panostamalla muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Päästöjen laskenta tulee perustumaan Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmään.

- Haluamme asettaa haastavan, mutta realistisen välitavoitteen, joka perustuu ensisijaisesti päästöjen todelliseen vähentämiseen reaalimaailmassa. Edistämme tavoitteen saavuttamista muun muassa lisäämällä vaikuttamiskeskusteluita kriittisillä aloilla toimivien sijoituskohteina olevien yhtiöiden kanssa, tukemalla yhtiökokouksissa vain Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia ilmastosuunnitelmia sekä edellyttämällä hallitusten jäseniltä riittävää ilmastostrategioiden edistämistä. Tuemme yrityksiä vihreässä siirtymässä ja tarvittaessa rajaamme sijoitussalkkujemme ilmastoriskejä, kertoo Outi Kalpio, LähiTapiola Varainhoidon salkunhoidosta ja kestävästä sijoittamisesta vastaava johtaja.

Suursijoittajallakin on vastuu ilmastonmuutoksessa

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä seuraamuksia rahoitusmarkkinoille, talouksille ja yhteiskunnille tulevaisuudessa. Nykyisen kehityssuunnan hidastaminen tai kääntäminen edellyttää huomattavia muutoksia toimintatavoissa erityisesti maan käyttöön, energiantuotantoon, varastointiin ja siirtämiseen sekä liikkumiseen ja asumiseen liittyen.

Tavoitteenamme on toimia vastuullisen ja kestävän sijoittamisen suunnannäyttäjänä Suomen varainhoitomarkkinoilla. Tunnistamme, että koko sijoitusomaisuutta koskeva nettopäästöjen nollatavoite on erittäin haastava. Toimiessamme asiakkaidemme varainhoitajana keinomme tavoitteen saavuttamiseksi ovat jossain määrin rajalliset, eikä kaikille omaisuusluokille tai strategioille ole vielä olemassa metodologiaa nettonollapäästöjen määrittämiseksi. Viimeisenä keinona käytettävät kompensaatiomekaniikat ovat myös vielä kehitysvaiheessa.

- Merkittävänä suomalaisena sijoittajana ja varainhoitajana velvollisuutemme on olla mukana edistämässä tavoitetta rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tulevien vuosien aikana olemme valmiita sijoittamaan tavoitteen mukaisesti, osallistumaan metodologioiden kehittämiseen, tukemaan innovatiivisia ratkaisuja sekä ennen kaikkea työskentelemään asiakkaidemme kanssa tavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi, kertoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Samu Anttila.

Uskomme, että huomioimalla kestävyystekijät sijoitusprosesseissa ja -analyyseissä voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto-riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä. Sijoitusomaisuuden kasvihuonepäästöjen nollatavoitteen mukaan sijoittaminen on linjassa tavoitteemme kanssa luoda asiakkaillemme arvoa pitkällä tähtäimellä.

Net Zero Asset Managers -aloite lanseerattiin joulukuussa 2020. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa varainhoitajia asettamaan nettopäästöjen nollatavoite 2050 mennessä ja sijoittamaan sen mukaisesti, Pariisin ilmastosopimuksen asettaman 1,5 asteen lämpenemistavoitteen saavuttamiseksi. Toukokuussa 2022 aloitteeseen on sitoutunut 236 varainhoitajaa, joiden hoitama varallisuus oli yhteensä USD 57,5 biljoonaa. Lisätietoa aloitteen nettisivuilta täältä.

Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Investment Framework antaa sijoittajille suuntaviivat siihen, miten he voivat mukauttaa sijoitussalkkunsa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti eli nettonollan saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä. Nettonollaan tähtäävän sijoitusstrategian tulisi keskittyä sekä hiilipäästöjen vähentämiseen reaalitaloudessa, että ilmastoratkaisuja tarjoavien sijoitusten lisäämiseen. Lue lisätietoa Paris Aligned Investment Initiativesta täältä.

The Net Zero Carbon Buildings Commitment on kansainvälinen sitoumus, jonka taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Net Zero Carbon Building -tavoite jaetaan kahteen kokonaisuuteen: Käytössä olevan kiinteistön tulee olla erittäin energiatehokas, käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa ja vuosittain jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt tulee kompensoida. Uudis- ja peruskorjausten koko elinkaaren päästöt tulee minimoida kiinnittäen erityistä huomiota ennen käyttöä syntyviin tuotesidonnaisiin päästöihin, jotka tulee lopulta kompensoida rakennuksen valmistuttua. Sitoumus koskee kaikkia vuoden 2030 jälkeen valmistuvia hankkeita. Saat lisätietoa täältä.

Lisätietoa:
Samu Anttila, toimitusjohtaja, LähiTapiola Varainhoito 040 503 9427
Outi Kalpio, johtaja, salkunhoito ja ESG, LähiTapiola Varainhoito 040 560 6511
Katariina Aarnio, vastuullisuuspäällikkö, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito 050 352 0472