Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Jyri Kinnunen Talous 2.5.2024

Ilmastonmuutoksen vaikutukset talouteen ja sijoitusmarkkinoihin

Ilmastonmuutos ja sen hillintään tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat monin tavoin talouteen ja yritysten liiketoimintaympäristöön. LähiTapiola Varainhoidon ekonomisti Jyri Kinnunen kertoo blogissaan sijoittajan huomioitavat asiat ilmastonmuutoksesta eri riskien kannalta.

Ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana ovat ilmastonmuutoksen fyysiset riskit ja transitioriskit. Fyysisillä ilmastoriskeillä tarkoitetaan lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden ja lämpötilan nousun vaikutuksia. Transitioriskeillä tarkoitetaan vähähiiliseen talouteen siirtymisestä aiheutuvia siirtymäriskejä ja -mahdollisuuksia, joita aikaansaavat muun muassa muutokset politiikassa, lainsäädännössä, teknologiassa, markkinoissa ja kuluttajien preferensseissä.

Ilmastoriskien talousvaikutusten tutkimuksissa lähtökohtana toimivat erilaiset kasvihuonekaasu- ja lämpenemisskenaariot. Arviot taloudellisten vaikutusten tasosta vaihtelevat merkittävästi tutkimusten välillä. Eroja selittävät ilmiön monimutkaisuus ja laskelmien erilaiset tausta- ja mallinnusoletukset. Tuloksissa korostuvat tarkasteltava aikaperiodi, vaikutuskanavat sekä erot maantieteellisten alueiden ja toimialojen välillä.

Mitä tutkimukset kertovat talousvaikutuksista?

Ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten tasosta ei ole akateemisessa kirjallisuudessa yksimielisyytä, mutta ilmastoriskeillä ja ilmaston lämpenemisellä katsotaan yleensä olevan pitkällä aikavälillä negatiivisia vaikutuksia maailmantalouteen. Arviot vaikutuksista vaihtelevat lievistä merkittäviin. Lyhyemmällä aikavälillä osa maista saattaa hyötyä ilmaston lämpenemisestä.

Tutkimuksissa ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet ovat avainasemaassa arvioitaessa vaikutuksia sijoitusmarkkinoihin. Lämpötilan tehokkaaseen hillintään perustuvissa skenaarioissa siirtymäriskien ja -mahdollisuuksien merkitys korostuu ja aikaistuu, kun taas fyysisten riskien merkitys vähenee. Negatiivisissa ilmastoskenaarioissa politiikkatoimet jäävät vähäisiksi, jolloin fyysisten riskien vaikutukset kasvavat, mutta siirtymäriskien vaikutukset laskevat ja ajoittuvat myöhempään.

Ilmastonmuutoksen suhteelliset voittajat ja häviäjät?

Toimialakohtaiset ja alueelliset erot ovat merkittäviä. Kehittyneiden talouksien on lähtökohtaisesti helpompaa sopeutua ilmastonmuutoksen talousvaikutuksiin kuin kehittyvien talouksien. Tähän vaikuttavat maantieteellisten sijaintien lisäksi erot taloudellisissa resursseissa sekä talouden rakenteessa ja kyvyssä sopeuttaa tuotantorakennetta ja sen käyttöä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen luo myös sijoitusmahdollisuuksia. Potentiaalisia hyötyjiä ovat esimerkiksi uusiutuva energia ja polttoaineet, energian varastointi- ja siirtokapasiteetti, liikenteen sähköistäminen, kiinteistöjen energiatehokkuus, teollisten prosessien energiatehokkuus, uusiutuvat pakkaukset, kiertotalous ja materiaalien uusiokäyttö sekä kasvipohjaiset elintarvikkeet.

Sijoittajan työkalut

Ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien hallinnassa ja tunnistamisessa sijoittajalle keskeisiä työkaluja ovat hiiliriskien analysointi ja seuranta sekä ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten arviointi esimerkiksi skenaarioanalyyseillä. Lisäksi sijoittajilla on halutessaan mahdollisuuksia vaikuttaa sijoituskohteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmastonmuutos on pitkän aikavälin globaali ilmiö, joka etenee epälineaarisesti. Sijoitusmarkkinoiden hinnoittelussa ilmastoriskit ja -mahdollisuudet näkyvät kuitenkin aiemmin, koska sijoitusmarkkinat pyrkivät aina hinnoittelemaan odotuksia tulevaisuudesta. Sijoittajalle oleellinen kysymys onkin, missä määrin ja mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia nykyinen markkinahinnoittelu jo huomioi ja mitä ei.

Ilmastonmuutoksen talous- ja sijoitusvaikutuksia arvioitaessa on lisäksi tärkeää tunnistaa ennusteisiin liittyvä mittava epävarmuus ja tulosten malliriippuvuus. Myös analyysien käyttötarkoitus vaikuttaa lähestymistapaan. Esimerkiksi pitkän aikavälin strategista sijoitusallokaatiota tarkasteltaessa keskitytään usein todennäköisimpiin ilmastoskenaarioihin. Stressitestauksessa mielenkiinnon kohteena taas ovat ääriskenaariot ja häntäriskien tunnistaminen. Sijoittajien ilmastotyökalujen kehitystyö jatkuu aktiivisena.

Jyri Kinnunen

rahoitusmarkkinaekonomisti

LähiTapiola Varainhoito Oy

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.