Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
22.2.2023

Riskikartoitukset paljastavat: Kannattavuushaasteet ja henkilöstön saatavuus pk-yritysten huolenaiheina

Markkinatilanteen muutokset, erilaiset globaalit geopoliittiset ja talouden häiriöt ovat merkittäviä toimintaympäristöön heijastuvia uhkatekijöitä nykyajan pk-yrityksille. Riskitietoisuuden kasvu näkyy yritysten johtamisessa ja päätöksenteossa.

LähiTapiolan asiantuntijat toteuttivat vuonna 2022 noin 30 liiketoimintalähtöistä riskikartoitusta keskisuurten yritysten johdon kanssa. Kartoituksissa tarkasteltiin laajasti yrityksen liiketoimintaympäristön, talouden, operatiivisen toiminnan ja omaisuuden vahinkoriskejä.

– Erityisesti talouden ja operatiivisten riskien merkitys ja määrä ovat kasvussa. Suurimmaksi henkilöstöriskiksi tunnistettiin osaavan työvoiman saatavuus ja rekrytointien haasteellisuus. Ne arvioitiin erittäin merkittäväksi uhaksi noin 60 % organisaatioista, kertoo LähiTapiolan riskienhallinnan johtava asiantuntija Jussi Pesonen.

Ongelmat vaihtelevat toimialoittain, alueellisesti ja ammattiryhmittäin. Koulutus ja yritysten tarpeet eivät kohtaa toisiaan.

– Tilanne työvoimamarkkinoilla on vaikea. Kilpailu osaajista kiihtyy ja työn houkuttelevuus voi olla alhainen ja kuormittavuus suuri. Myös avainhenkilöriskien ja työkyvyn hallinta koettiin tärkeiksi painopistealueiksi, toteaa Olli Heikkinen, niin ikään riskienhallinnan johtava asiantuntija LähiTapiolasta.

Myös monipaikkaisen työn lisääntyminen asettaa uusia vaatimuksia johtamisjärjestelmille. Yrityskulttuurit ovat muuttumassa muun muassa yritysjärjestelyjen ja -fuusioiden vuoksi.

Raaka-aineiden, komponenttien ja työvoimakustannusten nousu painavat

Korot, inflaatio ja yleinen kustannustaso ovat merkittävässä nousussa. Vaikka talouden tila on useissa yrityksissä melko vakaa, kannattavuuden heikkeneminen koettiin erittäin merkittäväksi nousevaksi riskiksi.

– Raaka-aineiden, komponenttien ja työvoimakustannusten nousua ei saada siirrettyä nopeasti hintoihin. Sähkön ja energian hintavaihtelut vaikeuttavat tilannetta, toteaa Pesonen.

Myös toimitusketjun sekä logistiikan häiriöt ovat lisääntyneet ja hyödykkeiden tuotanto- ja kysyntävaihtelut ovat suuria.

– Pk-yrityksissä nousevana riskinä nähtiin myös riittämättömät investoinnit toimitiloihin, koneisiin, laitteisiin ja järjestelmiin. Infrastruktuurin ikääntyminen ja lisääntyvät kasvutarpeet vaativat panostusta. Liiketoimintamahdollisuuksia jää hyödyntämättä. Rahoituskustannusten nousu ja koneiden pitkät toimitusajat hankaloittavat investointeja ja haasteet nähdään jopa kasvun esteinä, lisää Heikkinen.

Kyberturvallisuus ja vastuullisuus tapetilla

Digitalisaation lisääntyminen korostaa erilaisten tieto- ja tietosuojariskien sekä kyberuhkien ja rikollisuuden mahdollisuutta. Tietohallinnossa ja -järjestelmien soveltuvuudessa on vielä puutteita. Rikollisuus, huijaukset ja vahingonteot ovat siirtyneet verkkoympäristöön ja asiaa korostaa geopoliittisen epävarmuuden vuoksi valtiolliset toimijat.

Erilaiset kannettavat tietovälineet, etätyöskentely sekä käyttäjien osaamisen ja tietoisuuden lisääminen on huomioitava tietoturvallisuuskäytännöissä. Tietoturvallisuuden teknisiin järjestelyihin ja tiedolla johtamiseen panostetaan selvästi yrityksissä, sanoo Pesonen.

Vastuullisuuden tärkeä merkitys tunnistetaan organisaatioissa, sitä ei koeta uhkana toiminnalle.

Myös pandemian aiheuttamat ongelmat ovat laimentuneet, eikä niiden vaikutusta merkittävänä uhkana.

Varautuminen ja taloudellisen sietokyvyn varmistaminen kriisien ja häiriötilanteiden varalta on hyvin tärkeää. Riskienhallinnan integrointi osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden.

Merkittävimmät riskit 2022 (kaikki toimialat, Suomi)

  • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja osaaminen

  • Avainhenkilöriskit

  • Kannattavuuden heikkeneminen

  • Kustannusten nousua ei saada vietyä hintoihin – inflaatio, rahoituskustannukset

  • Kyberuhat - tietojärjestelmät ja tieto

  • Johtaminen ja toiminnan organisointi

  • Kilpailu- ja markkinatilanne

  • Kumppaniriski – toimittajat, alihankkijat, sidosryhmät, asiakkaat

  • Toimittajaverkoston ja kuljetusten häiriöt / ongelmat

  • Riittämättömät investoinnit – infrastruktuuri, laitteet ja järjestelmät

Lähde: LähiTapiolan riskikartoitukset pk-yrityksille, N=30 asiakasta