Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana (AIFM) hallinnoimilleen kiinteistö-, pääoma- ja velkapääomarahastoille.

Esittely

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy

Käyntiosoite: Revontulenkuja 1, Espoo (Tapiola)
Postiosoite: 02010 LÄHITAPIOLA
puh. 09 4531
sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)lahitapiola.fi
Y-tunnus: 1617205-0
Verkkolaskuosoite: 003716172050

Omistajaohjauksen periaatteet pörssiyhtiöissä

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy on ulkoistanut LähiTapiola Varainhoito Oy:lle niiden rahastojen salkunhoidon, joiden varoja on sijoitettu säännellyllä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin. Näiden rahastojen omistajaohjauksen osalta noudatetaan LähiTapiola Varainhoito Oy:n omistajaohjauksen periaatteita. Tutustu omistajaohjauksen periaatteisiin (pdf)

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt ei tällä hetkellä sijoita säännellyllä markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, jonka vuoksi Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöjen osalta ei ole laadittu omistajaohjauksen periaatteita.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola-ryhmän hallinnoinnin periaatteet ja hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance -suosituksiin. Hyvän hallintotavan tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen.

LähiTapiola-ryhmän hallintomalli perustuu keskinäisyyteen. Ryhmään kuuluvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiola alueyhtiöissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omistajat.

Vakuutuksenottajien osakkuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä syntyy suoraan vakuutuksen ottamisen myötä, ilman lisäsijoitusta yhtiöön. Takuuosuudet, niissä yhtiöissä, joita niitä on, ovat toisten ryhmään kuuluvien keskinäisten vakuutusyhtiöiden omistamia. LähiTapiola-ryhmän osakeyhtiömuotoisten sijoituspalvelu- ja kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki osakkeet ovat muiden LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden omistuksessa.

Keskinäisestä yhtiömuodosta ja laajasta omistajapohjasta johtuen hallintoneuvostoilla on yhtiöissä merkittävä rooli ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssilistatuista yhtiöistä. Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja päättää toimenpiteistä, jotka merkitsevät yhtiön toiminnan olennaista supistamista tai laajentamista.

LähiTapiola Vaihtoehtorahastojen omistajat

Yhtiön osakepääoman määrä on 125 000 €, ja se jakautuu 50 osakkeeseen. Yhtiön koko osakekannan omistaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Hallitus

Hallituksen tehtävät

  • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen.

  • Kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen.

  • Yhtiön strategiasuunnitelman ja toimintaperiaatteiden, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, niiden toteuttamisen valvominen sekä sijoitussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen.

  • Omistaja-asiakkaiden palveluiden kehittäminen.

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Vaihtoehtorahastojen hallitukseen kuuluu 3 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Vaihtoehtorahastojen hallitus kokoontui 2023 vuoden aikana 12 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100,00 %. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 500 € kokoukselta sekä kuukausipalkkio 1 400 €. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.

Hallituksen jäsenet

Syntynyt 1974

Filosofian maisteri, SHV, eMBA, AMP

LähiTapiola Varainhoito Oy, toimitusjohtaja 12/2020–

Luottamustoimet

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 1/2022

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen puheenjohtaja 1/2022

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 4/2014–

Aiemmat tehtävät

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, varatoimitusjohtaja 10/2018–11/2020 (Säästäminen ja sijoittaminen liiketoiminta)

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, sijoitusjohtaja 5/2012–2/2019 (Yhtiöryhmän taseenhallinta, sijoitustoiminta)

ING Insurance, insurance risk officer 2011–2012

Tapiola-ryhmä, osastopäällikkö markkinariskien hallinta 2004–2011

Tapiola-ryhmä, aktuaari 2000–2004

Syntynyt 1966

OTK, varatuomari, CEFA, sijoitusjohtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, sijoitusjohtaja, 2013–

Luottamustoimet

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen jäsen 2019

Fundu Platform Oy, hallituksen jäsen, 2018–

Aiemmat tehtävät

Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, sijoitusjohtaja, 1999–2013

Syntynyt 1958

MBA, Diplomi-insinööri

FCA Investments Oy, hallituksen jäsen 1/2023–

Luottamustoimet

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen jäsen 1/2022

FCA Investments Oy, hallituksen jäsen 1/2023

Aiemmat tehtävät

Finnfund:

  • Senior Adviser (osa-aikainen) 12/2022-4/2023

  • Varatoimitusjohtaja, 2019–2022

  • Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden johtaja, 2018–2021

  • Salkun- ja riskienhallinnan johtaja, 2012–2017

  • Investointijohtaja, 2003–2011

Fennorating, toimitusjohtaja, 1999–2003

SEB, Asiakasriskien hallinnan johtaja, Suomen toimintojen johtoryhmän jäsen, 1995–1999

Teollistamisrahasto, tutkimuspäällikkö, 1988–1995

Teollistamisrahasto, yritystutkija, 1984–1988

Imatran voima, projektihallintainsinööri, 1982–1983

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtaja on Mia Vuorinen.

Tilintarkastaja

LähiTapiola Vaihtoehtorahastojen tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, KHT yhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kestävyys LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:n sijoitustoiminnassa

Julkaisupäivämäärä: 10.3.2021 (päivitetty 12.4.2024)

LEI-tunnus: 743700AYW1CSNEQ95706

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana (AIFM) hallinnoimilleen kiinteistö-, pääoma- ja velkapääomarahastoille. Ydintehtävämme on tavoitella sijoittajillemme parasta mahdollista tuotto-riskisuhdetta ja katsomme, että se voidaan saavuttaa vastuullisilla valinnoilla ja toimintatavoilla.

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy on ulkoistanut pääoma- ja velkapääomarahastojen salkunhoidon LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. He noudattavat toiminnassaan LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteita.

Kestävyysriskit

Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joiden toteutumisella saattaisi olla kielteinen olennainen vaikutus sijoituksen arvoon. Kestävyysriskien vaikutukset tuottoon voivat olla merkittävät, jos sijoituskohde on laiminlyönyt riskienhallinnan ja varautumisen riskeihin. Hallitsemalla kestävyysriskejä sijoituskohdevalinnassa ja sijoitussalkun rakentamisessa voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto-riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteiden toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy ei yhtiönä huomioi pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. Tämä johtuu siitä, että yhtiön liiketoiminta käsittää vain vaihtoehtorahastojen hallinnoinnin ja valtaosassa hallinnoiduissa rahastoissa pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ei huomioida, sillä kyseiset rahastot on perustettu ennen sääntelyn voimaantuloa, eikä niiden sijoitusstrategioiden muuttaminen enää jälkikäteen ole mahdollista.

Rahastovalinnassa (pääoma- ja velkapääomarahastot) pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ei huomioida, koska näistä ei ole saatavissa riittävän luotettavasti kestävyystekijöihin vaikuttavia tietoja. Pyrimme huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset uusissa perustettavissa rahastoissa sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla. Niitä tarkastellaan pääsiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta rahastokohtaisesti.

Lisää tietoa kestävästä sijoittamisesta

Lue lisää LähiTapiola Vaihtoehtorahastojen kestävän sijoitustoiminnan periaatteista tästä (pdf).

Lue lisää LähiTapiolan kiinteistöliiketoiminnan kestävän sijoitustoiminnan periaatteista tästä (pdf).

Lue lisää LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoitustoiminnan periaatteista tästä (pdf).