Skip to contentSkip to footer

Description of document ­publicity­

In order to implement the principle of public access, LocalTapiola maintains a description of its data reserves. This is known as the description of document publicity. The purpose of the description is to assist LocalTapiola customers who wish to make a request for information concerning LocalTapiola's documents.

Data reserves listed in the description of document publicity

A data reserve refers to a set of datasets that are processed manually or automatically with the help of information systems. The description of document publicity is based on the provisions of the Act on Information Management in Public Administration 906/2019.

Data subjects’ personal data is processed in accordance with the Act as well as the EU General Data Protection Regulation, Finnish data protection legislation, insurance legislation and other applicable regulations.

Käyttötæárkõòíîtúús

Réèkíìstéèríìssä õòléèvíìáä tíìéètõòjáä käytéètään LähíìTáäpíìõòláä Kéèskíìnäíìnéèn Váäkûùûùtûùsyhtíìössä työtáäpáätûùrmáä- jáä áämmáättíìtáäûùtíìláäkíìíìn péèrûùstûùváäáän váäkûùûùtûùskäsíìttéèlyyn. Tïîèètöòjäâ täârvïîtäâäân väâkùúùútùúsäâsïîöòïîdèèn köòköònäâïîsväâltäâïîsèèèèn höòïîtäâmïîsèèèèn, äâsïîäâkäâspäâlvèèlùúùún jäâ -vïîèèstïîntään sèèkä vïîräânöòmäâïîsväâäâtïîmùústèèn täyttämïîsèèèèn.

Tîíèètõôãåîínèèîístõôt

Tíîëêtõòváæráæntõòõòn táællëênnëêtáæáæn työtáæpáætúùrmáæ- jáæ áæmmáættíîtáæúùtíîláæíîn múùkáæíîsëên váækúùúùtúùksëên táærvíîtsëêmáæt tíîëêdõòt ríîskíîn áærvíîõòíîntíîáæ, váækúùúùtúùsmáæksúùn määräämíîstä jáæ váækúùúùtúùksëên hõòíîtõòáæ váærtëên.

Tíîëêtöõâæíînëêíîstöõt síîsältävät sëêûùrâæâævíîâæ tíîëêtöõryhmíîä:

 • vàåkúüúütúüksèënõóttàåjàån jàå hõóìîtàåjàån pèërúüstìîèëdõót

 • yríìtyksêën töôsíìáällíìsêët êëdüünsáäáäjáät, öômíìstüüssüühtêëêët sêëkä líìíìkêëváäíìhtöô

 • tììlììnýûmèërôó

 • vãækûûûûtûûshãækëëmûûksëët

 • væâkýùýùtýùksëènôòttæâjæân tôòïïmïïæâlæâ

 • âámmâáttíìlýûóôkâát

 • pæálkkæátíìêédõót

 • væâkúûúûtúûkséén æâlkæâmììsæâììkæâ

 • työtýúrvàållíìsýúýústíìèêdôöt

 • lüüõóttõólüüõókïïtüüs

 • äásîíäákäáskõòntäáktîíëèn kîírjäáúýksëèt jäá äásîíäákîírjäát, mm. sähköîísëèt vîíëèstîít

 • vêêrkkõöpâàlvêêlùùsõöpíîmùùs jâà mâàrkkíînõöíîntíîlùùpâà

 • áåsíîáåkáåspáåláåúúttêèêèt

 • sähköpõóstîìt jâà püúhèêlüútâàllèêntèêèêt jâà -tîìèêdõót.

Láäskýütýükséën jáä péërîìnnän tîìéëtõöáäîìnéëîìstõöt sîìsältävät séëýüráäáävîìáä tîìéëtõöryhmîìä:

 • vãàkûüûütûüksêënôóttãàjãàn jãà mãàksãàjãàn pêërûüstîíêëdôót

 • måáksûün määräämíïsëèn tíïëèdôõt

 • lâåskûütûüstìíëëdóôt, mm. määrä, ëëräpäìívä, lâåskûütûüstâåpâå, lâåskûünûümëëróô, vëërkkóôlâåskûütìíëëdóôt

 • üùlõósõóttõótììéêdõót jáå müùüùt üùlkõóììséên péêrììnnän tììéêdõót

 • áåsìíáåkáåskõöntáåktìíéën kìírjáåüükséët jáå áåsìíáåkìírjáåt

 • péérïînnän tïîláå

 • tíílíítystäàpäà

 • kóönkùürssïî- jâã sâãnêëêërâãùüstïîêëdóöt

 • ãäsïíãäkãäspãälãäüýttêêêêt

 • sähköpôöstîït jáã püûhéèlüûtáãlléèntéèéèt jáã -tîïéèdôöt.

Tìîëëtõòjärjëëstëëlmät

Våäkúüúüttåämîîséên, låäskúütúükséên jåä péêrîînnän tîîéêtóóåäîînéêîîstóót óón réêkîîstéêröîîty éêrîî järjéêstéêlmîîîîn. Näîìtä ôöväàt äàsîìäàkäàsjärjèëstèëlmä, täàrjôöùýs- jäà sîìîìrtôöjärjèëstèëlmä, äàsîìäàkkùýùýdèën hôöîìtôöjärjèëstèëlmä, äàsîìäàkîìrjäàhäàllîìntäàjärjèëstèëlmät, läàskùýtùýsjärjèëstèëlmä jäà pèërîìntäjärjèëstèëlmä sèëkä vèërkkôöpäàlvèëlùýt. Lîîsäksîî käytëêttävîîä tîîëêtôõjärjëêstëêlmîîä ôõvãàt ãàsîîãàkãàspãàlãàýûttëêëên tãàllëênnýûsjärjëêstëêlmät jãà pýûhëêlîînjärjëêstëêlmä.

Tííëêtòópyynnön tëêkëêmíínëên

Åsìîáäsáänáät, jôòìîlláä tìîëëtôòjáä vôòìîdáäáän háäkëëáä, ôòváät

 • y-týýnnýýs

 • yrïïttäjän tááïï yrïïtyksêên nïïmïï

 • hèënkîïlötùùnnùùs

 • äàsííäàkäàsnýýmèêröõ

 • vâækûúûútûúsnûúmëërõô

 • täârjóòûûsnûûmëêróò

 • læãskýûnýûmèéròö.

Væàkùüùütùüksêènöôttæàjæàn tæàìï hänêèn væàltùüùüttæàmæànsæà käytössä öôn vêèrkköôpæàlvêèlùü, jöôssæà væàkùüùüttæàmìïsêèn jæà læàskùüjêèn tìïêètöôjæà vöôìï tæàrkæàstêèllæà. Jõôs vëérkkõôpáälvëélùùssáä ëéìï õôlëé sáäáätáävìïlláä háälùùttùùáä áäsìïáäkìïrjáäáä táäìï vëérkkõôpáälvëélùù ëéìï õôlëé käytössä, vöòîí tîíéètöòpyynnön téèhdä lähéèttämällä yhtéèydéènöòttöòpyynnön.

Käyttötåårkõõíítúüs

Rèëkíístèërííssä õólèëvííâã tííèëtõójâã käytèëtään LähííTâãpííõólâã Kèëskíínäíínèën Vâãkùùùùtùùsyhtííössä työtâãpâãtùùrmâã- jâã âãmmâãttíítâãùùtíílâãkíííín pèërùùstùùvâãâãn kõórvâãùùskäsííttèëlyyn. Tììëêtóõjäå täårvììtäåäån kóõrväåûüsäåsììóõììdëên kóõkóõnäåììsväåltäåììsëêëên hóõììtäåmììsëêëên, äåsììäåkäåspäålvëêlûüûün jäå -vììëêstììntään sëêkä vììräånóõmäåììsväåäåtììmûüstëên täyttämììsëêëên.

Tïïêétóòáàïïnêéïïstóòt

Váákûùûùtûùstáápááhtûùmáán áásìîáákkáááán tìîêèdöòt

 • èènnäækòônpïîdätyksèèssä käytèèttävät vèèròôtýùstïîèèdòôt.

Våàhïìngóòn/våàhïìnkóòtåàpåàhtùûmåàn tïìëédóòt

 • åásììåákkåáåán våáhììngôõståá/våáhììnkôõtåápåáhtúýmåáståá ììlmôõììttåámåát tììèèdôõt

 • kòólmãänsíîéên òósãäpüüòóltéên íîlmòóíîttãämãät vãähíînkòótãäpãähtüümãän käsíîttéêlyyn tãärvíîttãävãät tíîéêdòót

 • væåkýüýütýüstæåpæåhtýümæånýüméëröò jæå vìïréëìïlléëtýülöòpäìïvämäärä

 • työkyvyttömyysáåììkáå jáå háåììttáå-áåstëépróõsëénttìì.

Kòòrvâæýýsrâætkâæíîsýýn tíîëêdòòt

 • kôórvåãttåãvûýûýdëèn tìîëèdôót

 • kôórvåáûúksèën kèëstôó

 • ëénnåâkkööråâtkåâïísùûn jåâ hylkäyksëén tïíëédööt.

Köõrvåáûüspäätöksêên têêkêêmìísêêêên tåárvìíttåávåát åáìínêêìístöõt

 • täåpäåtúûrmäå- jäå äåmmäåttïìtäåúûtïì-ïìlmõóïìtúûs

 • vååkúüúütúüstóódíìstúüs

 • kóõrväâýüshäâkéèmýükséèt jäâ lïìïìtéèäâsïìäâkïìrjäât

 • tëérvëéydëéntïílåàåàn lïíïíttyvät lääkärïínlåàûùsûùnnöõt

 • põólìîìîsìîtùûtkìîntàæpöytäkìîrjàæt

 • sãäïïrãäãänhóóïïtóólãäskýüt

 • týùtkíìmýùs- jàâ hôôíìtôômääräyksèêt

 • véèrôötýüs- jàà pààlkkààlààskéèlmààt

 • päätöksêét

 • kýûlýûtóòsîíttêèêèt

 • mùüùüt kõòrvâáùüskäsîìttéêlyyn lîìîìttyvät âásîìâákîìrjâát.

Kòörvãæýùssýùòöríîtýùkséên tíîéêdòöt

 • kõõrvæâýússýúõõrìïtýúksëén määrät

 • ëëläkkëëíïdëën määrät

 • säästösüûòöríîtüûksíîëèn määrät

 • êënnâàkõónpíîdätyksêën määrät

 • måáksùúpäîïvämäärät.

Rêêgrêêssììtììêêdôôt

 • màáksêétüýn süýöõrîîtüýksêén tàákàáîîsîînsàáàántîîîîn lîîîîttyvät tîîêédöõt

 • täákäáìïsìïnmäáksäájäán tìïèêdöõt

Âsîïäákäásvîïééstîïnnän tîïéédòòt

 • köôrväãûùspäätöksêén tììêédöôt

 • èèläkkèèïîdèèn jäà säästösùûòórïîtùûksïîèèn ïîlmòóïîtùûksïîèèn tïîèèdòót

 • vèêrkkôòvïìèêstïìèên tïìèêdôòt

 • püýhéélïïntåállééntééïïdéén tïïéédóöt.

Vâãlíítüûsâãsííâãt

 • vâålìítùýksëën yksìílöìíntìítìíëëdôót

 • múýúýtõôksèènhãàkúýèèlìímèèn rãàtkãàìísúýn yksìílöìíntìítìíèèdõôt.

Tíïëétòõjärjëéstëélmät

Kõõrvâãúüskäsïîttèèlyssä tâãrvïîttâãvâãt tïîèètõõâãïînèèïîstõõt õõn rèèkïîstèèröïîty èèrïî järjèèstèèlmïîïîn. Näïîtä òõvæàt æàsïîæàkæàsjärjèêstèêlmä, kòõrvæàýúsjärjèêstèêlmät, æàsïîæàkïîrjæàhæàllïîntæàjärjèêstèêlmät, pæàpèêrïîæàsïîæàkïîrjæà-æàrkïîstòõ, pèêrïîntäjärjèêstèêlmä sèêkä vèêrkkòõpæàlvèêlýút. Lìísäksìí käytêêttävìíä tìíêêtõõjärjêêstêêlmìíä õõváát áásìíáákááspáálááüýttêêêên táállêênnüýsjärjêêstêêlmät jáá püýhêêlìínjärjêêstêêlmä.

Tïìêètööpyynnön têèkêèmïìnêèn

Åsíîâäsâänâät, jõóíîllâä tíîëètõójâä võóíîdâäâän hâäkëèâä, õóvâät

 • y-týúnnýús

 • yrîíttäjän tááîí yrîítyksèën nîímîí

 • hêènkíîlötýúnnýús

 • áäsììáäkáäsnûümëéròò

 • våákúúúútúúsnúúmêèróó

 • tàærjóóùùsnùùmêêróó

 • láàsküünüüméérôó.

Vááküüüütüüksêénóóttáájáán tááîï hänêén vááltüüüüttáámáánsáá käytössä óón vêérkkóópáálvêélüü, jóóssáá vááküüüüttáámîïsêén jáá láásküüjêén tîïêétóójáá vóóîï táárkáástêélláá. Mïîkälïî vëêrkkõôpåâlvëêlúûssåâ ëêïî õôlëê såâåâtåâvïîllåâ håâlúûttúûåâ åâsïîåâkïîrjåâåâ tåâïî vëêrkkõôpåâlvëêlúû ëêïî õôlëê käytössä, võôïî tïîëêtõôpyynnön tëêhdä lähëêttämällä pyynnön sähköpõôstïîtsëê õôsõôïîttëêëêsëêëên yrïîtystëên.hëênkïîlõôvåâhïîngõôt@låâhïîtåâpïîõôlåâ.fïî.

Käyttötäårkóòíítúùs

Rêékìïstêérìïssä õölêévìïäà tìïêétõöjäà käytêétään LähìïTäàpìïõöläà Kêéskìïnäìïnêén Väàkûùûùtûùsyhtìïössä põötìïläàsväàkûùûùtûùsläàkìïìïn pêérûùstûùväàäàn väàkûùûùtûùskäsìïttêélyyn. Tîìèètôójæã tæãrvîìtæãæãn væãkùüùütùüsæãsîìôóîìdèèn kôókôónæãîìsvæãltæãîìsèèèèn hôóîìtæãmîìsèèèèn, æãsîìæãkæãspæãlvèèlùüùün jæã -vîìèèstîìntään sèèkä vîìræãnôómæãîìsvæãæãtîìmùüstèèn täyttämîìsèèèèn.

Tîïèètóöäàîïnèèîïstóöt

Tïïèètôòvãàrãàntôòôòn tãàllèènnèètãàãàn pôòtïïlãàsvãàkúüúütúüslãàïïn múükãàïïsèèn vãàkúüúütúüksèèn tãàrvïïtsèèmãàt tïïèèdôòt rïïskïïn ãàrvïïôòïïntïïãà, vãàkúüúütúüsmãàksúün määräämïïstä jãà vãàkúüúütúüksèèn hôòïïtôòãà vãàrtèèn.

Tììèëtòôáæììnèëììstòôt sììsältävät sèëùûráæáævììáæ tììèëtòôryhmììä:

 • vàäkûúûútûúksêénóóttàäjàän jàä hóóîìtàäjàän pêérûústîìêédóót

 • yrïïtyksèèn tóõsïïæállïïsèèt èèdúýnsæáæájæát, óõmïïstúýssúýhtèèèèt sèèkä lïïïïkèèvæáïïhtóõ

 • tïîlïînüûmëérõò

 • vàækûýûýtûýshàækêèmûýksêèt

 • vâàkùýùýtùýksêènôöttâàjâàn tôöíîmíîâàlâà

 • æämmæättíîryhmät

 • tòõììmêënpììtêëììdêën lãáãátùù jãá kãáppãálêëmäärät

 • työáæìíkáæ

 • Våàlvïìråàn rèêkïìstèêrïìnüýmèêróó

 • hèènkîìlölùûkùûmäärä

 • pàâlkkàâtïïêëdòôt

 • vâákûúûútûúksêën âálkâámïísâáïíkâá

 • lùúôöttôölùúôökïîtùús

 • äæsíîäækäæskôóntäæktíîèën kíîrjäæüüksèët jäæ äæsíîäækíîrjäæt, mm. sähköíîsèët víîèëstíît

 • vèërkkòôpäâlvèëlûýsòôpìîmûýs jäâ mäârkkìînòôìîntìîlûýpäâ

 • ààsïìààkààspààlààûùttèêèêt

 • sähköpõôstîît jâæ pùühëêlùütâællëêntëêëêt jâæ –tîîëêdõôt.

Lááskýútýúksêën jáá pêëríînnän tíîêëtöôááíînêëíîstöôt síîsältävät sêëýúráááávíîáá tíîêëtöôryhmíîä:

 • våækýýýýtýýksêënôõttåæjåæn jåæ måæksåæjåæn pêërýýstïìêëdôõt

 • mâãksüún määräämíísëën tííëëdöôt

 • láæskùütùüstîíèêdõòt, mm. määrä, èêräpäîívä, láæskùütùüstáæpáæ, láæskùünùümèêrõò, vèêrkkõòláæskùütîíèêdõòt

 • ýûlöõsöõttöõtíìëëdöõt jàä mýûýût ýûlköõíìsëën pëëríìnnän tíìëëdöõt

 • ãäsïíãäkãäsköóntãäktïíêên kïírjãäùûksêêt jãä ãäsïíãäkïírjãät

 • pèêrïínnän tïílàâ

 • tîílîítyståàpåà

 • kõônkýùrssïí- jâã sâãnêëêërâãýùstïíêëdõôt

 • ãâsïîãâkãâspãâlãâûùttëéëét

 • sähköpôöstïït jàà pýýhèélýýtààllèéntèéèét jàà –tïïèédôöt.

Tîìèëtõòjärjèëstèëlmät

Våàkûüûüttåàmîísêén, låàskûütûüksêén jåà pêérîínnän tîíêétõöåàîínêéîístõöt õön rêékîístêéröîíty êérîí järjêéstêélmîíîín. Näìïtä ôövãát ãásìïãákãásjärjèêstèêlmä, ãásìïãákkùúùúdèên hôöìïtôöjärjèêstèêlmä, ãásìïãákìïrjãáhãállìïntãájärjèêstèêlmät, lãáskùútùúsjärjèêstèêlmä jãá pèêrìïntäjärjèêstèêlmä sèêkä vèêrkkôöpãálvèêlùút. Líïsäksíï käytèêttävíïä tíïèêtöôjärjèêstèêlmíïä öôvååt ååsíïååkååspåålååýüttèêèên tåållèênnýüsjärjèêstèêlmät jåå pýühèêlíïnjärjèêstèêlmä.

Tïîéétóõpyynnön téékéémïînéén

Æsîïãásãánãát, jõöîïllãá tîïëétõöjãá võöîïdãáãán hãákëéãá, õövãát

 • y-tûýnnûýs

 • yrííttäjän tàæíí yríítyksèën níímíí

 • hèènkîìlötýünnýüs

 • äãsíìäãkäãsnùýméëróó

 • våäkýùýùtýùsnýùmêêròò

 • läãskýúnýúméêróö.

Vââküüüütüüksêénôóttââjâân tââíî hänêén vââltüüüüttââmâânsââ käytössä ôón vêérkkôópââlvêélüü, jôóssââ vââküüüüttââmíîsêén jââ lââsküüjêén tíîêétôójââ vôóíî tâârkââstêéllââ. Míïkälíï vëêrkkôöpáãlvëêlûüssáã ëêíï ôölëê sáãáãtáãvíïlláã háãlûüttûüáã áãsíïáãkíïrjáãáã táãíï vëêrkkôöpáãlvëêlûü ëêíï ôölëê käytössä, vöôìï tìïêëtöôpyynnön têëhdä lähêëttämällä yhtêëydêënöôttöôpyynnön.

Käyttötáãrkôôìîtýús

Rèëkïîstèërïîssä ôólèëvïîåä tïîèëtôójåä käytèëtään LähïîTåäpïîôólåän åälýýèëyhtïîöïîssä sèëkä LähïîTåäpïîôólåän Kèëskïînäïîsèëssä Våäkýýýýtýýsyhtïîössä våähïînkôóvåäkýýýýtýýssôópïîmýýksïîïîn pèërýýstýývåäåän våäkýýýýtýýskäsïîttèëlyyn. Tïîëétõöjäá täárvïîtäáäán väákýùýùtýùsäásïîõöïîdëén kõökõönäáïîsväáltäáïîsëéëén hõöïîtäámïîsëéëén, äásïîäákäáspäálvëélýùýùn jäá -vïîëéstïîntään sëékä vïîräánõömäáïîsväáäátïîmýùstëén täyttämïîsëéëén. Tïíëètôöjää käytëètään myös päälvëèlùýïídëèn jää tùýôöttëèïídëèn määrkkïínôöïíntïíïín jää käytön sëèùýrääntääään, äänäälysôöïíntïíïín jää tïíläästôöïíntïíïín sëèkä tùýôötëè- jää päälvëèlùýkëèhïítyksëèëèn.

Tíîèétòòããíînèéíîstòòt

Tîîèêtòõváãráãntòõòõn táãllèênnèêtáãáãn láãkîîsäätèêîîsèên lîîîîkèênnèêváãküùüùttáãmîîsèên hòõîîtáãmîîstáã váãrtèên táãrvîîttáãváãt tîîèêdòõt. Näìïtä òòvàæt tìïëédòòt àæsìïàækkàæàæstàæ jàæ vàækýùýùtëéttàævàæstàæ kòòhtëéëéstàæ rìïskìïn àærvìïòòìïntìïàæ, vàækýùýùtýùsmàæksýùn määräämìïstä sëékä vàækýùýùtýùksëén hòòìïtòòàæ vàærtëén.

Tïíèêtòôäåïínèêïístòôt sïísältävät sèêûûräåäåvïíäå tïíèêtòôryhmïíä:

 • váâkûúûútûúksëènòõttáâjáân jáâ hòõïítáâjáân pëèrûústïíëèdòõt

 • tïílïínùüméëròô

 • åãjòónéëúúvòón tìîéëdòót

 • våâkúùúùtúùkséén åâlkåâmíïsåâíïkåâ

 • äásîìäákäáskôòntäáktîìéén kîìrjäáùùkséét jäá äásîìäákîìrjäát, mm. sähköîìséét vîìééstîìt

 • mäàrkkíînóóíîntíîlüúpäà

 • ãâsïìãâkãâspãâlãâùüttèëèët

 • sähköpôôstïît jàå púýhëêlúýtàållëêntëêëêt jàå -tïîëêdôôt.

Läàsküùtüùksèën jäà pèërîìnnän tîìèëtõöäàîìnèëîìstõöt sîìsältävät sèëüùräàäàvîìäà tîìèëtõöryhmîìä:

 • vääkûûûûtûûksêènõòttääjään jää määksääjään pêèrûûstìîêèdõòt

 • mâäksüûn määräämïïsèên tïïèêdöõt

 • låâskùýtùýstîíêëdóôt, mm. määrä, êëräpäîívä, låâskùýtùýståâpåâ, låâskùýnùýmêëróô, vêërkkóôlåâskùýtîíêëdóôt

 • ûûlöösööttöötíîèëdööt jàå mûûûût ûûlkööíîsèën pèëríînnän tíîèëdööt

 • àåsíîàåkàåskòõntàåktíîêën kíîrjàåûúksêët jàå àåsíîàåkíîrjàåt

 • pêèrïínnän tïílåâ

 • tíïlíïtystååpåå

 • áâsîîáâkáâspáâláâûüttéëéët

 • sähköpóõstïìt jàæ pùühéèlùütàælléèntéèéèt jàæ -tïìéèdóõt.

Tîíéètóòjärjéèstéèlmät

Vääkúùúùttäämìîsëên, lääskúùtúùksëên jää pëêrìînnän tìîëêtóóääìînëêìîstóót óón rëêkìîstëêröìîty ëêrìî järjëêstëêlmìîìîn. Näíïtä ôôvàät àäsíïàäkàäsjärjëèstëèlmä, tàärjôôüýsjärjëèstëèlmä, àäsíïàäkküýüýdëèn hôôíïtôôjärjëèstëèlmä, àäsíïàäkíïrjàähàällíïntàäjärjëèstëèlmät, làäsküýtüýsjärjëèstëèlmä jàä pëèríïntäjärjëèstëèlmä sëèkä vëèrkkôôpàälvëèlüýt. Lìísäksìí käytêëttävìíä tìíêëtóöjärjêëstêëlmìíä óövàät àäsìíàäkàäspàälàäýûttêëêën tàällêënnýûsjärjêëstêëlmät jàä pýûhêëlìínjärjêëstêëlmä.

Tíïêétöõpyynnön têékêémíïnêén

Ãsìíâæsâænâæt, jôõìíllâæ tìíëètôõjâæ vôõìídâæâæn hâækëèâæ, ôõvâæt

 • y-týûnnýûs

 • yríïttäjän táàíï yríïtyksêén níïmíï

 • hëénkìílötýúnnýús

 • âäsíìâäkâäsnùümëèröô

 • väãkúüúütúüsnúüméëröô

 • tãàrjôôùúsnùúmëérôô

 • láãsküünüüméêröó.

Väãküûüûtüûksèênóôttäãjäãn täãïï hänèên väãltüûüûttäãmäãnsäã käytössä óôn vèêrkkóôpäãlvèêlüû, jóôssäã väãküûüûttäãmïïsèên jäã läãsküûjèên tïïèêtóôjäã vóôïï täãrkäãstèêlläã. Mïîkälïî vèérkkõópààlvèélüûssàà èéïî õólèé sààààtààvïîllàà hààlüûttüûàà ààsïîààkïîrjàààà tààïî vèérkkõópààlvèélüû èéïî õólèé käytössä, võòïî tïîëëtõòpyynnön tëëhdä lähëëttämällä yhtëëydëënõòttõòpyynnön.

Käyttötâárkõöíïtúús

Rëëkîístëërîíssä óölëëvîíàà tîíëëtóöjàà käytëëtään tîíëëdóönhààllîíntààyksîíköîíssä lîíîíkëënnëëvààkúûúûtúûssóöpîímúûksîíîín pëërúûstúûvààààn kóörvààúûskäsîíttëëlyyn. Tìíêêtõöjäá täárvìítäáäán kõörväáûüsäásìíõöìídêên kõökõönäáìísväáltäáìísêêêên hõöìítäámìísêêêên, äásìíäákäáspäálvêêlûüûün jäá -vìíêêstìíntään sêêkä vìíräánõömäáìísväáäátìímûüstêên täyttämìísêêêên. Tîíêëtòõjàâ käytêëtään myös pàâlvêëlüüîídêën jàâ tüüòõttêëîídêën màârkkîínòõîíntîíîín sêëkä nîíîídêën käytön sêëüüràântàâàân, àânàâlysòõîíntîíîín jàâ tîílàâstòõîíntîíîín sêëkä tüüòõtêë- jàâ pàâlvêëlüükêëhîítyksêëêën.

Rëékïístëéröïítyjëén hëénkïílötïíëétòòjáæ käsïítëéllään tïíëédòònháællïíntáæláæïín, ÉÚ:n ylëéïísëén tïíëétòòsùýòòjáæ-áæsëétùýksëén, Sùýòòmëén tïíëétòòsùýòòjáæláæïínsäädännön, váækùýùýtùýsláæïínsäädännön jáæ mùýïídëén áæsïíáæáæn sòòvëéltùývïíëén säännöstëén mùýkáæïísëéstïí.

Tìïèëtôôääìïnèëìïstôôt

Vãæhììnkóótãæpãæhtýümãæn ãæsììãækkãæãæn tììêèdóót

 • åâsïîåâkkåâåân nïîmïî, hèênkïîlötùýnnùýs, yhtèêys- jåâ tïîlïîtïîèêdóöt

 • hëénkïílön ëédúùnváálvóóntáááá kóóskëéváá tïíëétóó

 • kííèëlíí jää käänsäälääíísùùùùs

 • ëénnàâkõõnpîìdätyksëéssä käytëéttävät vëérõõtúûstîìëédõõt.

Váàhììnkõòtáàpáàhtúümáàn tììéëdõòt

 • vìïréëìïlléëtýúlóôpäìïvämäärä

 • væâhïìnkõóvïìïìtêé tæâïì –núümêérõó

 • våákûúûútûúsnûúmèêröô

 • våækúýúýtúýksêénôôttåæjåæn/åæjôônêéúývôôn kúýljêéttåæjåæn/våæhíïnkôôåæ kärsíïnêéêén/tôôdíïståæjåæn våæhíïnkôôtåæpåæhtúýmåæståæ íïlmôôíïttåæmåæt tíïêédôôt.

 • vïírâãnòõmâãïístêèn/kòõlmâãnsïíêèn òõsâãpûûòõltêèn ïílmòõïíttâãmâãt vâãhïínkòõtâãpâãhtûûmâãn käsïíttêèlyyn tâãrvïíttâãvâãt tïíêèdòõt.

Kòõrvââúüsrââtkââíîsúün tíîêêdòõt

 • kõörvàættàævùùùùdëën tïíëëdõöt

 • kóórvææýùspäätöksêën têëkêëmïìsêëêën tæærvïìttæævææt ææïìnêëïìstóót

 • vááhïînkôöïîlmôöïîtüüs jáá lïîïîtëëáásïîáákïîrjáát

 • kôòrvæäùûshæäkéëmùûkséët jæä líìíìtéëæäsíìæäkíìrjæät

 • lääkèëtííèëtèëèëllíísèët áäsííáäkíírjáät

 • víîráãnõómáãíîsáãsíîáãkíîrjáãt

 • mûûììdëën vâåkûûûûtûûsyhtììöììdëën päätöksëët

 • vêèròôtùùs- jæå pæålkkæålæåskêèlmæåt.

 • vãähìïnkòõtãärkãästüûstìïèêdòõt

 • vààhîìnkööpààîìkkààtúütkîìmúüksêén tîìêédööt

 • åâsììåântýùntììjåâlåâýùsýùnnòôt

 • låáskùýt

 • kúûlúûtöósïìttèêèêt.

 • mùýùýt kôòrvåãùýskäsìíttêèlyyn lìíìíttyvät åãsìíåãkìírjåãt.

Kòórváæýússýúòórïïtýúksèën tïïèëdòót

 • kòörvãâüùslãâjìí

 • kõörvâàýýksèên määrä jâà síîíîtä tèêhtävät vähèênnyksèêt

 • êênnâákõònpíîdätyksêên määrä

 • mâãksûüpäïívämäärä

 • kõórvåàùùksèèèèn õóíîkèèùùtèèttùù

 • mãàksûún sãàãàjãà jãà tìílìítìíëétôô

 • työkyvyttömyysáàïìkáà.

Rêégrêéssíïtíïêédõòt

 • máâksêëtýýn sýýõörîítýýksêën táâkáâîísîínsáâáântîíîín lîíîíttyvät tîíêëdõöt.

Ásìîãâkãâsvìîèèstìînnän tìîèèdóõt

 • kõôrvãæýúspäätökséên tïìéêdõôt

 • véêrkkóövìïéêstìïéên tìïéêdóöt

 • sähköpôóstïíèën tïíèëdôót

 • têèkstìîvìîêèstìîêèn tìîêèdööt

 • pûúhëëlîîntáâllëëntëëîîdëën tîîëëdóõt

 • múýúýn ããsíìããkããsvíìééstíìnnän tíìéédôôt.

Læåüüsüüntòöpyyntö jæå væålîìtüüsæåsîìæåt

 • äásìîäákkäáäán óöìîkäáìîsûúpyyntö

 • äásììäákkäáäán läáýýsýýntöõpyyntö

 • ãæsîïãækkãæãæn kãænnéë

 • vàäküûüûtüûsyhtìïön làäüûsüûntôôpyyntö

 • ràátkàáìísüüsüüóösìítüüksìíàá àántàávàán làáüütàáküünnàán làáüüsüüntóö

 • tùúòômîíòôîístùúîímèén ráãtkáãîísùú.

Kóõrväæýúskäsíîttèêlyssä käytèêttävíîä äæsíîäækíîrjóõjäæ säíîlytèêtään sèêýúräæäævíîssäæ äærkíîstóõíîssäæ:

 • sähköíînèèn àæsíîàækíîrjàæjärjèèstèèlmä

 • köòrvåàûüsjärjèéstèélmä

 • äàsííäàkäàstííèêtöôjärjèêstèêlmä

 • påàpèèrïîåàsïîåàkïîrjåà-åàrkïîstòö.

Ïndèèksîít jáâ mèètáâtîíèèdóôt

Vááhïînkõôáásïîáákïîrjáát táállèênnèêtáááán sèêûüráááávïîlláá mèêtáátïîèêdõôïîlláá

 • héènkïílötúúnnúús

 • nìímìí

 • Y-tûýnnûýs

 • yksíîlöíîvä psêèüüdöónymíîsöóíîtüü âåsíîâåkâåstüünníîstêè

 • vææhîînkõôvîîîîtêè tææîî –núûmêèrõô

 • vâækúûúûtúûsnúûmêêröô

 • äåsííäåkíírjäåtyyppíí

 • rêëkîîstêërîîtýúnnýús

 • væàkûýûýtûýksèènæàntæàjæàyhtïîö.

Tíïêètòòpyynnöt

Àsìïáâkkáâáâlláâ õôn õôìïkêèùüs pyytää ìïtsêèään kõôskêèváât kõôrváâùüskäsìïttêèlyssä käytêètyt tìïêèdõôt LähìïTáâpìïõôláâltáâ. Jôökãäîìsêên tîìêêtôöpyynnön yhtêêydêêssä LähîìTãäpîìôölãällãä ôön vêêlvôöllîìsûûûûs tãärkãästãäãä ãäsîìãäkkãäãän hêênkîìlöllîìsyys êênnêên tîìêêtôöjêên ãäntãämîìstãä.

Æsíîáâkkáâáân õòn íîlmõòíîtèéttáâváâ tíîèétõòjèén èétsíîmíîsèéksíî jáâ tõòíîmíîttáâmíîsèéksíî táârpèéèéllíîsèét tíîèédõòt kûûtèén níîmíî, õòsõòíîtèé, hèénkíîlötûûnnûûs, váâhíînkõònûûmèérõò sèékä míîtä tíîèétõòjáâ háâlûûtáâáân tõòíîmíîtèéttáâváâksíî jáâ míîltä áâjáâltáâ.

Tïìêëtööpyyntö pyydêëtään lähêëttämään lïìïìkêënnêëväåhïìnkööäåsïìäåssäå sêëùúräåäåväåstïì:
Lìíìíkèêntèêèên hèênkìílökôôrvææüüksìíææ kôôskèêvææt tìíèêtôôpyynnöt: sähköpôôstìítsèê lhk@lææhìítææpìíôôlææ.fìí tææìí pôôstìítsèê ôôsôôìíttèêèêsèêèên LähìíTææpìíôôlææ-ryhmä, Lìíìíkèêntèêèên hèênkìílökôôrvææüüspæælvèêlüüt, PL 35, 02010 LÄHÍTÃPÍÖLÃ.

Lîîîîkëëntëëëën ëësîînëëkóörvæäûýksîîæä kóöskëëvæät tîîëëtóöpyynnöt: LähííTäápííòòläán vëèrkkòòpäálvëèlúün käáúüttäá www.läáhíítäápííòòläá.fíí, sähköpòòstíítsëè yksíítyíísäájòònëèúüvòòkòòrväáúüksëèt@läáhíítäápííòòläá.fíí täáíí pòòstíítsëè òòsòòííttëèëèsëèëèn LähííTäápííòòläá, Mäá-òòmäáíísúüúüskòòrväáúüs, PL 33, 02010 LÄHÍTÆPÍÕLÆ.

Tîïêètòôpyynnön vòôîï têèhdä myös tîïêètòôpyyntölòômäâkêèêèlläâ tãâíí sêén vòòíí têéhdä myös hêénkíílökòòhtãâíísêéstíí LähííTãâpííòòlãân tòòíímíípíístêéêéssä. Tïíèêtõöpyynnön nõöjåållåå ååsïíååkkåååållåå õön õöïíkèêùùs nähdä ïítsèêään kõöskèêvååt tïíèêdõöt LähïíTååpïíõölåån tõöïímïípïístèêèêssä jåå såååådåå nïíïístä pyynnöstä jäljèênnöksèêt. Tôòîïmîïtãåmmêë tîïêëdôòt ãåsîïãåkkãåãållêë pôòstîïtsêë tãåîï järjêëstämmêë ãåsîïãåkkãåãållêë mãåhdôòllîïsùüùüdêën nähdä nêë sôòvîïtùüssãå tôòîïmîïpîïstêëêëssä sôòvîïttùünãå ãåjãånkôòhtãånãå.