TyökykyHelppi

Sairauskuluvakuutus

Hyvä TyökykyHelpin asiakas! Täältä löydät tietoa vakuutusturvastasi LähiTapiolassa.


Sivulla on myös tietoa, esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä liittyen työhyvinvointiin ja työkykyasioihin.

Kesä ja kesätyöntekijät tulevat - Panosta perehdytykseen

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla tulokas oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä tutustuu työhönsä ja siihen liittyviin odotuksiin. Se on yrityksen ja työntekijän yhteinen etu. Hyvin hoidettu perehdyttäminen luo vahvan perustan työn tekemiselle, turvallisuudelle ja yhteistyön sujuvuudelle. Sen avulla perehdytettävä oppii työnsä nopeasti ja oppii sen heti oikein. Myönteinen ensivaikutelma kannustaa ja rohkaisee uutta tulokasta ja vaikuttaa myönteisesti työmotivaatioon.

Parhaillaan on käsillä se aika vuodesta, jolloin kesäajan työsopimuksia solmitaan. Moni nuori on ensimmäisessä työpaikassaan, joten työelämän käytännöt eivät ole vielä tuttuja. Työnantajan tuleekin kantaa erityistä huolta nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta. Työtehtävät pitää suhteuttaa nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Uudet ja työtehtäviään vaihtavat työntekijät ovat useimmiten alttiimpia työpaikkatapaturmille kuin työtehtävässä jo pitempään olleet. Ammattitaitoinenkaan tulokas ei ehkä tunne riittävän hyvin juuri tämän työpaikan riskitekijöitä. Siksi työturvallisuusasiat kuuluvat keskeisenä asiana jokaiseen perehdytykseen.

Työnantajalla on ensisijainen vastuu työntekijöiden perehdytyksestä, mutta myös perehdyttäjällä ja hänen työtovereillaan sekä perehdytettävällä on vastuunsa. Ulkopuoliset työntekijät kuten esimerkiksi huolto- ja kunnossapidon työntekijät tulee myös perehdyttää turvalliseen työskentelyyn työpaikalla. Perehdytyksessä on huolehdittava, että työntekijä pystyy perehdytysjakson jälkeen itsenäisesti suoriutumaan turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti päivittäisestä työstään.

Yrityksen perehdytys kannattaa suunnitella valmiiksi. Ennalta mietitty työnopastusohjelma nopeuttaa ja helpottaa uusien tehtävien omaksumista. Kaikki ennalta kirjatut työohjeet edesauttavat työhön opastusta.

Perehdyttäjäksi kannattaa valita henkilö, jonka ammatilliset ja sosiaaliset taidot tukevat perehdytystä. Keskustelevan ja rakentavan vuorovaikutuksen merkitys onkin keskeistä uuden oppimisessa. Perehdyttäjä opastaa, kertaa ja tarkistaa oppimisen kun taas perehdytettävä kyselee, ottaa selvää ja seuraa omaa oppimistaan. Perehdytys- ja työnopastusprosessiin on myös syytä varata riittävästi aikaa, oppivathan ihmiset uutta yksilöllisesti. Onkin hyvä antaa perehdytettävän osoittaa työssä oppimansa. Näin voit varmistua perehdytettävän omaksuneen turvalliset ja tarkoituksenmukaiset työskentelytavat. Perehdytyksen ja työnopastuksen edistyminen kannattaa varmistaa myös kirjallisesti. Sekä perehdyttäjä että perehdytettävä kuittaavat läpikäytävät asiat opastetuiksi ja ymmärretyiksi.

Uuden työntekijän perehdytyksessä tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • yritys, sen toiminta ja asiakkaat
 • yrityksen organisaatio ja henkilöstö
 • yrityksen toimintatavat
 • yrityksen tilat ja kulkutiet
 • työaika ja työvuorot
 • palkka-asiat
 • turvallisuusasiat
 • terveydenhuolto
 • koulutus ja tiedotus
 • tutustuminen omaan työskentely-ympäristöön
 • omaan työtehtävään opastaminen eli työnopastus

Työnopastuksessa käsitellään:

 • omat tehtävät, vastuut ja ohjeet
 • työn tavoitteet ja laatu
 • yhteistyö
 • koneet, laitteet ja välineet
 • käyttöohjeet, menettelytavat
 • siivous, huollot, häiriötilanteet
 • työturvallisuus, apuvälineet, henkilökohtaiset suojaimet.

Hyödynnä yllä olevaa listaa perehdytyksessä ja työnopastuksessa muistettavista asioista. Tukea perehdytyksen onnistumiselle saat myös LähiTapiolan yritysten verkkopalveluista hyödyntämällä valmista perehdytyssuunnitelmapohjaa.

Työniloa ja turvallista kevättä!