TerveysHelppi auttaa vuoden jokaisena päivänä

LähiTapiolan TerveysHelppi ohjaa avun äärelle, kun vahinko sattuu tai sairaus iskee


LähiTapiola tarjoaa yksityisille sairauskulu-, tapaturma- tai matkavakuutuksen ottajille kätevän TerveysHelppi-palvelun. Viime vuonna palvelu liitettiin osaksi LähiTapiolan Työkykyvakuutusta.
TerveysHelppiä on testattu nyt yritysten työtapaturma- ja ammattitautivakuusasiakkaiden kanssa. Kokemukset ovat olleet innostavia.

– Olemme pilotoineet TerveysHelppiä keväästä lähtien työtapaturmissa muutamien yritysasiakkaidemme kanssa. Keräämme kokemuksia vuoden loppuun asti, kehitämme palvelua edelleen ja sitten päätämme, lanseeraammeko palvelun koko asiakaskuntaamme, LähiTapiolan työtapaturmavakuutuksen korvauspalveluiden osastopäällikkö Juho Vilokki sanoo.

LähiTapiolan korvauspalvelut ja TerveysHelppi palvelevat työntekijää tapaturman sattuessa ensimmäisestä yhteenotosta työhönpaluuseen. Kun tapaturma sattuu, työntekijä ottaa ensin yhteyden esimieheen ja kertoo asian. Tämän jälkeen hän soittaa TerveysHelpin palvelupuhelimeen, joka on auki klo 7-23, vuoden kaikkina päivinä.

Palvelussa kartoitetaan hoidon tarve, annetaan vahingoittuneelle terveysneuvontaa ja työntekijä ohjataan lähiseudulla olevan sopivimman palvelutarjoajan luo. Samalla voidaan varata aika vastaanotolle.

– Puhelin aikana arvioidaan muun muassa se, onko tarvetta päästä suoraan erikoislääkärille, jolloin sopiva hoito saadaan mahdollisimman pian, Vilokki sanoo.

Kattavaa turvaa


Uusi Työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan 1.1.2016 ja pääpiirteissään lainsäädäntö pysyi entisenlaisena. Suurin muutos uudessa lainsäädännössä tuli yrittäjille.

– Osa yrittäjistä putoaa pois työtapaturmavakuutuksen piiristä, koska lain yrittäjämääritelmä muuttuu. Yrittäjien tapaturmavakuutuksen vuosityöansiona käytetään jatkossa työeläkeyhtiön vahvistamaa YEL-työtuloa. Jos yrittäjä ei kuulu enää työtapaturmavakuutuksella vakuutettaviin, suosittelemme yrittäjälle Yrittäjien tapaturmavakuutusta, jonka korvauspiiri on samanlainen kuin työtapaturmavakuutuksessa, Vilokki sanoo.

Laki kattaa kaikki työsuhteet tuntityöstä osa-aikaisiin ja nollatuntisopimuksilla työtä tekevistä vakituisiin työntekijöihin. Laki on ennenkin kattanut työmatkat, mutta nyt sitä tarkennettiin koskemaan myös työmatkaan oleellisesti kuuluvat välipysähdykset.

– Esimerkiksi lasten vienti ja haku päiväkotiin on nyt osa työmatkaa. Asunnon ja työpaikan väliseen matkaan luetaan kuuluvaksi myös ruokakaupassa käynti tai muu vastaava syy.

Ennaltaehkäisy avainasemassa


Tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu määräytyy muun muassa työnantajan koon, toimialan ja sen mukaan, paljonko yrityksessä on ollut tapaturmia. Vakavat työtapaturmat ja erityisesti työkyvyttömyyseläkkeelle johtaneet vammat ja työperäiset sairaudet nostavat merkittävästi maksuja, jos yritysasiakkaan työtapaturmavakuutus on erikoismaksuperusteinen.
Työnantajat tekevät tiiviistä yhteistyötä työeläkevakuuttajien kanssa sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä.

– Meillä on yhteinen intressi ehkäistä työkyvyttömyydestä johtuvia poissaoloja. Pyrimme työnantajien, yrityksen työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa ehkäisemään vahinkoja sekä huolehtimaan vamman tai sairauden varhaisesta ja hyvästä diagnoosista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Kaikkien etu on, että työntekijä saadaan mahdollisimman pian takaisin työkykyiseksi, Vilokki sanoo.

Työtapaturmavakuutus kattaa tapaturman tai ammattisairauden aiheuttamat sairaanhoitokulut, hoitoon kuuluvat lääkkeet sekä työntekijälle maksettavat päivärahat ja kuntoutuskorvaukset. Pysyvän työkyvyttömyyden tapauksissa työtapaturmayhtiö maksaa asiakkaalle tapaturmaeläkettä.

Pysyvän työkyvyn aleneman yhteydessä vahingoittuneelle maksetaan kertakorvauksena niin sanottu haittaraha. Työssä tapahtuneen kuolemantapauksen vakuutusyhtiö korvaa kuolemantapauskorvauksena omaisille.

Työterveyshuolto täydentää


Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Tämän lisäksi työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen työterveyshuollon. Yhä useampi yritys on myös kiinnostunut ottamaan sairauskuluvakuutuksen täydentämään työterveyshuoltoaan. Nämä asiat yhdistämällä saadaan kustannustehokkuutta ja mahdollistetaan nopea hoito yksityisellä sektorilla.

LähiTapiola toi viime syksynä markkinoille uuden työkykypalvelun, johon sisältyvän työkykyvakuutuksen avulla työnantaja pystyy tarjoamaan henkilöstölle yksityisellä sektorilla tuotetut erikoislääkäripalvelut. Palvelun tavoitteena on tukea työkykyjohtamista ja varmistaa henkilöstön työkykyisyys.

Työkykypalvelu tarjoaa työnantajalle palvelunumeron, josta saa laaja-alaista neuvontaa esimerkiksi vakuutuksista, korvauksista tai kuntouttamisesta. Vakuutetut työntekijät puolestaan voivat sairaustapauksessa ottaa yhteyden LähiTapiolan TerveysHelppi-palvelunumeroon, josta saa terveydenhuoltoalan ammattilaisen neuvontaa silloin kun oma työterveyshuolto ei ole käytettävissä. Akuutissa tapauksessa palvelusta voi saada myös lähetteen ja ajan lääkärille saman tien.

Teksti: Jukka Nortio