Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Satakunta

LähiTapiola Satakunta toimii 140 000 asukkaan toimialueella. Olemme alueellamme markkinajohtaja, ja markkinaosuutemme on 35 prosenttia.
Asiakkaita palvelemassa meillä on 70 alan ammattilaista. Voit asioida kanssamme henkilökohtaisesti toimistolla, puhelimitse tai internetin verkkopalveluissa.

Yhtiökokous

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Satakunta Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.5.2020
klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9, Pori.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja
hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

6 Päättäminen vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja
matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

2. Muut asiat

10 Yhtiön sulautuminen LähiTapiola Lännen Keskinäiseen Vakuutusyhtiöön
Kokouksen hyväksyttäväksi esitetään sulautumissuunnitelma koskien yhtiön sulautumista LähiTapiola
Lännen Keskinäiseen Vakuutusyhtiöön.

Yhtiön hallitus ja LähiTapiola Lännen Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus ovat allekirjoittaneet sulautumista koskevan suunnitelman, jonka mukaan LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö sulautuu LähiTapiola Lännen Keskinäiseen Vakuutusyhtiöön. Yhtiön nimeksi sulautumisen jälkeen tulee LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on 31.12.2020.

Yhtiön takuuosuuden omistajalla on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n perusteella oikeus vaatia takuuosuuksiensa
lunastamista ennen kuin sulautumisesta päätetään.

11 Ehdokkaiden nimeäminen LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäseniksi
Nimetään yhtiön ehdokkaat sulautumisen myötä syntyvän LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäseniksi 1.1.2021 alkaen.

12 Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja sulautumista koskeva suunnitelma liitteineen sekä muut vakuutusyhtiölain 19 luvun 8 §:n mukaiset sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat osakkaiden nähtävänä 6.4.2020 alkaen tässä:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 sekä tilintarkastuskertomus

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta

Hallintoneuvoston lausunto yhtiökokoukselle tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta (julkaistu hallintoneuvoston kokouksen jälkeen 23.4.2020)

Asiakirjoista annetaan myös pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin vuonna 2019 maksettua alkavaa 200 euron suuruista vakuutusmaksun osaa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuuden omistajalla on 45 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Takuuosuuden omistajien yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään 55 % vakuutuksenottajien äänimäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 6.5.2020 klo 15.00. Ilmoittautua voi
- sähköpostitse leena.lammassaari@lahitapiola.fi
- puhelimitse 050 3375 255

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ohjeita osallistujille
Koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista käytännön kokousjärjestelyihin kerrotaan kokoukseen ilmoittautuneille osakkaille ja heidän edustajilleen sen jälkeen, kun ilmoittautumisaika kokoukseen on umpeutunut.

Porissa 5.3.2020
LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallitus