LähiTapiola Satakunta

LähiTapiola Satakunta

LähiTapiola Satakunta toimii 140 000 asukkaan toimialueella. Olemme alueellamme markkinajohtaja, ja markkinaosuutemme on 35 prosenttia.
Asiakkaita palvelemassa meillä on 70 alan ammattilaista. Voit asioida kanssamme henkilökohtaisesti toimistolla, puhelimitse tai internetin verkkopalveluissa.

Yhtiökokous

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


LähiTapiola Satakunta Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 13.5.2019 klo 15.00 Porissa, yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausun-non esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 tilikauden 2.824.567,53 euron voitosta siirretään varmuusra-hastoon 2.624.567,53 euroa ja käyttörahastoon 200.000 euroa. Takuupääoman korkoa ei makseta vuodelta 2018.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperus-teiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 2.500 euroa
  • Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 450 euroa kokoukselta
  • Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloin-kin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matka-kustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/satakunta/hallinto/hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Ilkka Härmäläinen, Juha Jokinen, Sanni Luomahaara, Kalevi Pukara, Markku Salonen, Birgit Teelmäki ja Harri Tuomi.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudel-leen Ilkka Härmäläinen, Juha Jokinen, Sanni Luomahaara ja Harri Tuomi. Uusina jäseninä hallinto-neuvostoon esitetään valittaviksi Tapio Kallioniemi, Ella Marttila ja Tommi Tamminen.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haavis-ton.

10 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 2.5.2019 alkaen yhtiön pääkonttorissa Gallen-Kallelankatu 9. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa http://public.egate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/226393/


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuu-denomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouk-sessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2018 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 45 ääntä kutakin omistamaansa ta-kuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenes-osalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien va-kuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiö-kokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeis-tään torstaina 9.5.2019 klo 15.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  • sähköpostitse osoitteella leena.lammassaari@lahitapiola.fi
  • puhelimitse (02) 630 7131

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Porissa 2.5.2019

LÄHITAPIOLA SATAKUNTA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus