LähiTapiola Satakunta

LähiTapiola Satakunta

LähiTapiola Satakunta toimii 140 000 asukkaan toimialueella. Olemme alueellamme markkinajohtaja, ja markkinaosuutemme on 35 prosenttia.
Asiakkaita palvelemassa meillä on 70 alan ammattilaista. Voit asioida kanssamme henkilökohtaisesti toimistolla, puhelimitse tai internetin verkkopalveluissa.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


LähiTapiola Satakunta Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.5.2018 klo 14.00 Porissa, yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 3, 4 ja 19 §:ien muuttamista.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n sanamuotoa esitetään muutettavaksi niin, että yhtiöjärjestykseen lisätään maininta mahdollisuudesta liitännäistoimintana myydä ja markkinoida joukkorahoituspalveluiden välittäjänä toimivan yrityksen tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohtaa, joka koskee mahdollisuutta tehdä liitännäistoimintana yhteistyötä yhtiön kanssa samaan konserniin tai talou-delliseen yhteenliittymään kuuluvan yrityksen kanssa, ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan erityiset, yhteistyökumppanin toimialaa koskevat rajoitukset.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään esitetään lisättäväksi maininta, joka mahdollistaa erillisen käyttörahas-ton perustamisen yleishyödyllisiin tarkoituksiin annettavia lahjoituksia varten. Samalla yhtiöjärjes-tykseen esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi maininta yhtiössä jo entuudestaan olevasta var-muusrahastosta sekä maininta siitä, että yhtiöllä voi olla myös muita rahastoja.

Tilintarkastajia ja heidän valitsemistaan koskevaa yhtiöjärjestyksen 19 §:ää ehdotetaan muutet-tavaksi niin, että yhtiöön tulisi aina valita vähintään yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, ainakin yksi varatilintarkastaja.

4 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausun-non esittäminen

5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

6 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään yhteensä 2.421.302,23 euroa, maksetaan takuuosuudenomistajille takuupääoman korkoa 5,49 prosenttia, yhteensä 290.037,62 euroa. Li-säksi hallitus esittää, että yhtiöön perustetaan käyttörahasto, johon tilikauden voitosta siirretään 100.000 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin. Loppuosa tilikau-den voitosta eli 2.031.264,61 euroa ehdotetaan siirrettäväksi varmuusrahastoon.

7 Vastuuvapaudesta päättäminen

8 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperus-teiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 2.500 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 450 euroa kokoukselta
• nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloin-kin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matka-kustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

9 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/satakunta/hallinto/hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21 henkilöä.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Sari Lähde, Martti Martikainen, Sari Mäkitalo, Jenni Nurmi, Kari Ventelä, Janne Vettervik ja Pertti Vähätalo.

Nimitysvaliokunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudel-leen Sari Lähde, Sari Mäkitalo, Kari Ventelä ja Janne Vettervik. Uusina jäseninä hallintoneuvos-toon esitetään valittaviksi Hannes Heiskala, Jani Niittyniemi, Merja Sammi ja Matti Vanhakartano.

10 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KMPG Oy, päävas-tuullisen tilintarkastajana KHT Mikko Haavisto ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KMPG Oy, KHT Timo Nummi.

11 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 3.5.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa Gallen-Kallelankatu 9 ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennökset osakkaalle.

Asiakirjat ovat nähtävissä myös tässä:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Hallintoneuvoston lausunto

Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksiOHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuu-denomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouk-sessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2017 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 45 ääntä kutakin omistamaansa ta-kuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenes-osalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien va-kuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiö-kokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 11.5.2018 klo 15.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  • sähköpostitse osoitteella leena.lammassaari@lahitapiola.fi
  • puhelimitse (02) 630 7131

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Porissa 3.5.2018

LÄHITAPIOLA SATAKUNTA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus