LähiTapiola Lännen

LähiTapiola Lännen

LähiTapiola Lännen toimii Etelä- ja Keski-Satakunnassa sekä Vakka-Suomessa johtavana ja vakavaraisena vakuuttajana niin koti-, maatila- kuin yritysvakuutuksissa.
Asiakkaita Lännen alueyhtiöllä on noin 60 000. Työntekijöitä meillä on vajaa 100 – mukana yrittäjäpohjaiset edustajat.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Lännen omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Lännen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Lännen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 15.00 LähiTapiola Lännen Rauman toimistossa osoitteessa Kalliokatu 2, 26100 Rauma.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään yhteensä 3.402.056,69 euroa, siirretään käyttörahastoon 100.000,00 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin. Loppuosa tilikauden voitosta eli 3.302.056,69 euroa ehdotetaan siirrettäväksi varmuusrahastoon. Lisäksi hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 ei makseta takuupääoman omistajille korkoa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 3500 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen
hallituksen jäsenen kokouspalkkion verran
• Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään seuraavat hallintoneuvoston palkkiot:
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 4000 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen
hallituksen jäsenen kokouspalkkion verran
• Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 26.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Jarmo Auren, Ilkka Hosike, Kari Laine, Jouni Lounas, Esa Mäki, Arvo Pietilä, Heikki Pohjala, Risto Rosendahl, Marjut Ruusunen ja Sakari Ryyppö.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Ilkka Hosike, Heikki Keisari (ent. Pohjala), Jouni Lounas, Esa Mäki, Arvo Pietilä, Risto Rosendahl ja Marjut Ruusunen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Kalle Airisto, Mari Korkeaoja-Nurmo ja Pauliina Nordberg.

9 Tilintarkastajan lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Mikko Haaviston, KHT.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 29.4.2019 alkaen yhtiön Rauman toimistossa, Kalliokatu 2, 26100 Rauma ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennökset osakkaalle.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni hänen vuonna 2018 maksamaansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 50 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 8.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella pekka.tupala@lahitapiola.fi
- puhelimitse 02-8385425
- postitse osoitteella LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Pekka Tupala, Eurantie 4, 27510 Eura

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Rauma 6.3.2019

LÄHITAPIOLA LÄNNEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus