LähiTapiola Lännen

LähiTapiola Lännen

LähiTapiola Lännen toimii Etelä- ja Keski-Satakunnassa sekä Vakka-Suomessa johtavana ja vakavaraisena vakuuttajana niin koti-, maatila- kuin yritysvakuutuksissa.
Asiakkaita Lännen alueyhtiöllä on noin 61 000. Työntekijöitä meillä on 95 – mukana yrittäjäpohjaiset edustajat.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Lännen omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Lännen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Lännen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.5.2018
klo 16.00 LähiTapiola Lännen Rauman toimistossa osoitteessa Kalliokatu 2, 26100 Rauma.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen liittyvät asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 3, 4 ja 19 § muuttamista.

Yhtiöjärjestyksen 3 § sanamuotoa esitetään muutettavaksi niin, että yhtiöjärjestykseen lisätään maininta mahdollisuudesta liitännäistoimintana myydä ja markkinoida joukkorahoituspalveluiden välittäjänä toimivan yrityksen tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohtaa, joka koskee mahdollisuutta tehdä liitännäistoimintana yhteistyötä yhtiön kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yrityksen kanssa, ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan erityiset, yhteistyökumppanin toimialaa koskevat rajoitukset.

Yhtiöjärjestyksen 4 § esitetään lisättäväksi maininta, joka mahdollistaa erillisen käyttörahaston perustamisen yleishyödyllisiin tarkoituksiin annettavia lahjoituksia varten. Samalla yhtiöjärjestykseen esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi maininta yhtiössä jo entuudestaan olevasta varmuusrahastosta sekä maininta siitä, että yhtiöllä voi olla myös muita rahastoja.

Tilintarkastajia ja heidän valitsemistaan koskevaa yhtiöjärjestyksen 19 § ehdotetaan muutettavaksi niin, että yhtiöön tulisi aina valita vähintään yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, ainakin yksi varatilintarkastaja.

4 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

6 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään yhteensä 5.771.144,49 euroa, maksetaan takuuosuudenomistajille takuupääoman korkoa 361.720,52 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että
yhtiöön perustetaan käyttörahasto, johon tilikauden voitosta siirretään 100.000,00 euroa
käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin. Loppuosa tilikauden voitosta
eli 5.309.423,97 euroa ehdotetaan siirrettäväksi varmuusrahastoon.

7 Vastuuvapaudesta päättäminen

8 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 3500 euroa
• Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen hallituksen jäsenen kokouspalkkion verran
• Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

9 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 26.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Alenius Petri, Jalava Mari, Kari Matti, Luodesmeri Juuso,
Nevanpää Maritta, Pelto Anna, Ranta-Krenkku Tuula (ikäpykälä, ei voida valita uudelleen),
Rantanen Petri ja Stenback Kristiina.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Alenius Petri, Jalava Mari, Kari Matti, Luodesmeri Juuso, Nevanpää Maritta, Rantanen Petri ja Stenback Kristiina. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Aarikka Rami ja Huhtala Johanna.

10 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Haavisto, KHT ja varatilintarkastajana Timo Nummi, KHT.

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 23.4.2018 alkaen yhtiön Kiukaisten konttorissa, Eurakoskentie 45, 27400 Kiukainen ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennökset osakkaalle.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni hänen vuonna 2017 maksamaansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 50 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 3.5.2018 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella pekka.tupala@lahitapiola.fi
- puhelimitse 02-8385425
- postitse osoitteella LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Eurakoskentie 45, 27400 Kiukainen

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Rauma 12.4.2018

LÄHITAPIOLA LÄNNEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus