Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Lännen

LähiTapiola Lännen toimii Etelä- ja Keski-Satakunnassa sekä Vakka-Suomessa johtavana ja vakavaraisena vakuuttajana niin koti-, maatila- kuin yritysvakuutuksissa.
Asiakkaita Lännen alueyhtiöllä on noin 60 000. Työntekijöitä meillä on vajaa 100 – mukana yrittäjäpohjaiset edustajat.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Lännen omistajia ovat yhtiön ensivakuutuksenottajat sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö takuupääoman omistajana.

LähiTapiola Lännen hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

LähiTapiola Lännen hallinnoinnissa noudatetaan LähiTapiola -ryhmässä yhteisesti vahvistettuja hallinnoinnin periaatteita.


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.5.2020 klo 15.00 LähiTapiolan toimistossa osoitteessa Kalliokatu 2, 26100 Rauma.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 5 228 687,65 euroa käytetään seuraavasti:
Vuoden 2019 tilikauden 5 228 687,65 euron voitosta siirretään varmuusrahastoon 4 159 991,68 euroa, takuu-pääoman korkoa maksetaan 868 695,97 euroa ja käyttörahastoon siirretään 200 000,00 euroa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Petter Westerbackin, KHT.

8 Yhtiön sulautuminen LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön kanssa ja siihen liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos
Kokouksen hyväksyttäväksi esitetään sulautumissuunnitelma koskien yhtiön ja LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön sulautumista.

Yhtiön hallitus ja LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallitus ovat allekirjoittaneet sulautumista koskevan suunnitelman, jonka mukaan LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö sulautuu LähiTapiola Lännen Keskinäiseen Vakuutusyhtiöön.

Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on 31.12.2020.

Sulautumiseen liittyen kokouksen hyväksyttäväksi esitetään hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamista niin, että yhtiön toiminimeksi tulee LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja kotipaikaksi Pori. Lisäksi hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista niin, että yhtiön takuupääoman määrä voi olla vähintään 5 milj. euroa ja enintään 20 milj. euroa ja ta-kuuosuuksien määrä vähintään 500 ja enintään 2.000 kappaletta.

9 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

10 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokoukselle tehtävät päätösesitykset, tilinpäätösasiakirjat ja sulautumista koskeva suunnitelma liitteineen ja muut vakuutusyhtiölain 19 luvun 8 §:n mukaiset sulautumiseen liittyvät asiakirjat sekä esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat osakkaiden nähtävänä 3.4.2020 alkaen täällä:

Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
Esityslista
Sulautumissuunnitelma liitteineen
Tilintarkastuskertomus
Hallintoneuvoston lausunto

Kokousasiakirjoista annetaan myös pyynnöstä jäljennös osakkaalle.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin vuonna 2019 maksettua alkavaa 200 euron suuruista vakuutusmaksun osaa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuuden omistajalla on 50 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Takuuosuuden omistajien yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään 55 % vakuutuksenottajien äänimäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 6.5.2020 klo 15.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua

- sähköpostiosoitteella marko.anttikoski@lahitapiola.fi
- puhelimitse 0500 634 149

tai

- sähköpostiosoitteella eija.ruokamo@lahitapiola.fi
- puhelimitse 02-8385 550

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista käytännön kokousjärjestelyihin kerrotaan kokoukseen ilmoittautuneille osakkaille ja heidän edustajilleen sen jälkeen, kun ilmoittautumisaika kokoukseen on umpeutunut.

Raumalla 23.1.2020

LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus