LähiTapiola Etelä

LähiTapiola Etelä

LähiTapiola Etelän toimialue yltää Salosta Marttilan, Someron ja Vihdin kautta kehäkolmoselle ja takaisin Lohjan kautta.
Alueella asuu noin 150 000 asukasta. Olemme alueellamme markkinajohtaja. Panostamme kotitalouksiin unohtamatta yrityksiä ja maatila-asiakkuuksia. Asiakkaita palvelee yhtiössämme noin 80 alan ammattilaista.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Etelä Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.5.2018 klo 17.00 Lounasravintola Rosmariinissa, Joensuunkatu 13, Salo.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuu-luvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

  • 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
  • 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  • 2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
  • 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 3, 4 ja 19 §:ien muuttamista.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n sanamuotoa esitetään muutettavaksi niin, että yhtiöjärjestykseen lisätään maininta mahdollisuudesta liitännäistoimintana myydä ja markkinoida joukkorahoituspalveluiden vä-littäjänä toimivan yrityksen tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohtaa, joka koskee mah-dollisuutta tehdä liitännäistoimintana yhteistyötä yhtiön kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yrityksen kanssa, ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan eri-tyiset, yhteistyökumppanin toimialaa koskevat rajoitukset.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään esitetään lisättäväksi maininta, joka mahdollistaa erillisen käyttörahaston perustamisen yleishyödyllisiin tarkoituksiin annettavia lahjoituksia varten. Samalla yhtiöjärjestykseen esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi maininta yhtiössä jo entuudestaan olevasta varmuusrahastosta sekä maininta siitä, että yhtiöllä voi olla myös muita rahastoja.

Tilintarkastajia ja heidän valitsemistaan koskevaa yhtiöjärjestyksen 19 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että yhtiöön tulisi aina valita vähintään yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastajaksi ei ole va-littu tilintarkastusyhteisöä, ainakin yksi varatilintarkastaja.

4 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

6 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään yhteensä 6.357.650,62 euroa, maksetaan ta-kuuosuudenomistajille takuupääoman korkoa yhteensä 397.883,33 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiöön perustetaan käyttörahasto, johon tilikauden voitosta siirretään 50.000,00 euroa käytettäväk-si yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin. Loppuosa tilikauden voitosta eli 5.909.767,29 euroa ehdotetaan siirrettäväksi varmuusrahastoon.

7 Vastuuvapaudesta päättäminen

8 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

9 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

10 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

11 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävänä 4.5.2018 al-kaen LähiTapiola Etelän Salon toimistossa, osoitteessa Turuntie 8 ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennös osakkaalle.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomis-tajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2017 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vä-hintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 48 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edel-lä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa joh-taa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettä-vissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 14.5.2018 klo 15. Ilmoittautuminen voi tapahtua
- sähköpostiosoitteella jenni.p.lahti@lahitapiola.fi
- puhelimitse 02-7771367

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Salossa 20.3.2018

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallitus

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkaat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus, sekä takuuosuuden omistajat. Yhtiökokous mm. valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkaalla on kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.